Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Заедно в името на добрите търговски практики

Нашият принос към инициативата на европейската верига за доставка на храни: Заедно в името на добрите търговски практики

МЕТРО ГРУП подписа ангажимент да бъде част от Инициативата на веригата за доставки на ЕС. Целта на инициативата и нейните принципи е да се насърчат честните бизнес практики като основа за търговски сделки в рамките на европейската верига за доставка на храни. Принципите на добри практики спомагат за реализирането на търговски отношения, като по този начин се гарантира конкурентоспособността, доверието и приемствеността – важни елементи за бизнес развитието, иновациите и трите стълба на устойчивото развитие (екологичен, социален и икономически).

Supply chain initiative

Повече информация можете да откриете на: http://www.supplychaininitiative.eu

Принципи за добри практики

Договарящите се страни действат в строго съответствие с приложимите правни разпоредби, включително законодателството в областта на конкуренцията.


Общи принципи:

A. ПОТРЕБИТЕЛИ: Договарящите се страни следва винаги да отчитат интересите на потребителите и общата устойчивост на веригата на доставка в отношенията между стопански субекти. Договарящите се страни следва да гарантират максимална ефективност и оптимизация на ресурсите при разпределението на стоки по веригата на доставка.

Б. СВОБОДА НА ДОГОВАРЯНЕ: Договарящите се страни са независими икономически субекти, които зачитат правата на другите да изготвят собствена стратегия и политика на управление, включително свободата да решат дали да сключат или не каквото и да е споразумение.

B. ПОЧТЕНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ: Договарящите се страни следва да извършват сделки помежду си отговорно, добросъвестно и с професионална грижа.


Специфични принципи:

1. ПИСМЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ: Споразуменията следва да бъдат в писмена форма, освен ако това не е неосъществимо, или в случай че устните споразумения са взаимно приемливи и подходящи. Те следва да бъдат ясни и прозрачни и да обхващат колкото се може повече относими и предвидими елементи, включително права и процедури за прекратяване.

2. ПРЕДСКАЗУЕМОСТ: Не следва да се правят едностранни промени на условията на договорите, освен ако тази възможност и обстоятелствата и условията, при които тя се използва, не са договорени предварително. Споразуменията следва да очертават процеса на обсъждане на всяка страна с насрещната на всички необходими промени за изпълнението на споразумението или при непредвидени обстоятелства, както е посочено в споразумението.

3. СПАЗВАНЕ: Споразуменията трябва да се спазват.

4. ИНФОРМАЦИЯ: Обменът на информация се извършва в стриктно съответствие със законодателството в областта на конкуренцията и с други приложими правни разпоредби, а страните следва да полагат необходимата грижа, за да се гарантира, че предоставената информация е точна и не е подвеждаща.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ: Трябва да се зачита поверителността на информацията, освен ако информацията не е вече публично достъпна или е придобита независимо от получаващата страна законно и добросъвестно. Поверителната информация следва да се използва от получаващата страна единствено за целите, за които е предадена.

6. ОТГОВОРНОСТ ЗА РИСКА: Всички договарящи се страни по веригата на доставка следва да поемат своите съответни предприемачески рискове.

7. ОПРАВДАНО ИСКАНЕ: Договаряща се страна няма право да използва заплахи, за да се сдобие с неоправдано предимство или за да прехвърля неоправдани разходи.

Разрешаване на спорове:
Ако вие, като наш бизнес партньор, считате, че сте засегнати от някакво нарушение на който и да е от изброените по-горе принципи, моля, изпратете вашата жалба на:

  • МЕТРО Кеш енд Кери 
  • София 1784
  • Бул.”Цариградско шосе” 7-11 км.
  • E-mail: info@metro.bg
  • Телефон: 0700 100 71

Посочете подробно факти от проблема, включително принципът, който считате, че е бил нарушен. Вашето оплакване ще бъде сериозно разгледано и проучено, а ние ще се свържем с вас при първа възможност, за да обсъдим проблема и се опитаме да намерим приемливо решение.