Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Supply Chain Initiative: Принципи за добри практики

«Метро Кеш енд Кери България» ЕООД, част от Метро Груп следва в отношенията си с производители и доставчици изброените Принципи за добри практики:

Общи принципи:

A. ПОТРЕБИТЕЛИ: Договарящите се страни следва винаги да отчитат интересите на потребителите и общата устойчивост на веригата на доставка в отношенията между стопански субекти. Договарящите се страни следва да гарантират максимална ефективност и оптимизация на ресурсите при разпределението на стоки по веригата на доставка.

Б. СВОБОДА НА ДОГОВАРЯНЕ: Договарящите се страни са независими икономически субекти, които зачитат правата на другите да изготвят собствена стратегия и политика на управление, включително свободата да решат дали да сключат или не каквото и да е споразумение.

B. ПОЧТЕНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ: Договарящите се страни следва да извършват сделки помежду си отговорно, добросъвестно и с професионална грижа.

Специфични принципи:

1. ПИСМЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ: Споразуменията следва да бъдат в писмена форма, освен ако това не е неосъществимо, или в случай че устните споразумения са взаимно приемливи и подходящи. Те следва да бъдат ясни и прозрачни и да обхващат колкото се може повече относими и предвидими елементи, включително права и процедури за прекратяване.

2. ПРЕДСКАЗУЕМОСТ: Не следва да се правят едностранни промени на условията на договорите, освен ако тази възможност и обстоятелствата и условията, при които тя се използва, не са договорени предварително.Споразуменията следва да очертават процеса на обсъждане на всяка страна с насрещната на всички необходими промени за изпълнението на споразумението или при непредвидени обстоятелства, както е посочено в споразумението.

3. СПАЗВАНЕ: Споразуменията трябва да се спазват.

4. ИНФОРМАЦИЯ: Обменът на информация се извършва в стриктно съответствие със законодателството в областта на конкуренцията и сдруги приложими правни разпоредби, а страните следва да полагат необходимата грижа, за да се гарантира, че предоставената информация е точна и не е подвеждаща.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ: Трябва да се зачита поверителността на информацията, освен ако информацията не е вече публично достъпна или е придобита независимо от получаващата страна законно и добросъвестно.Поверителната информация следва да се използва от получаващата страна единствено за целите, за които е предадена.

6. ОТГОВОРНОСТ ЗА РИСКА: Всички договарящи се страни поверигата на доставка следва да поемат своите съответни предприемачески рискове.

7. ОПРАВДАНО ИСКАНЕ: Договаряща се страна няма право даизползва заплахи, за да се сдобие с неоправдано предимство или за да прехвърляне оправдани разходи.

Лице за контакт: 

Ангел Драгинов

Ръководител сектор Правен към «Метро Кеш енд КериБългария» ЕООД

angel.draginov@metro.bg

телефон: 02/9762771

Допълнителна информация за инициативата може да откриете на: