Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Обработване на лични данни

Уведомление относно обработване на лични данни

 

1.Обща информация

a) Въведение

Настоящото Уведомление за обработване на лични данни („Уведомлението“) е предназначено да Ви информира за обработването на Вашите лични данни и Вашите права във връзка с това обработване в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и българското национално законодателство за защита на данните.

Уведомлението съставлява неразделна част от Официални правила на промоционална игра „Спечели дневна награда и участвай в томболата за голяма месечна“  („Играта“). Всички дефинирани понятия, обозначени с главна буква, имат значението, посочено в Официалните правила, освен ако в това Уведомление не е предвидено нещо друго.

б) Администратор на лични данни

Ние, МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (наричано за кратко „МЕТРО“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление:  Цариградско шосе 7- 11 км., София 1784, сме администратор съгласно ОРЗД и следователно сме отговорни за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработването на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.

в) Длъжностно лице по защита на личните данни

Можете да се свържете с нашият служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:

МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице по защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; E-Mail: dpo@metro.bg

2. Цел

Целта на обработването на личните данни на Участниците в Играта е определяне на печеливши по безспорен начин, оповестяване на резултатите от Играта, както и за целите на маркетинга.

3. Информация за обработваните лични данни

3.1. Лични данни, обработвани във връзка с регистрацията:

Метро не събира лични данни специално за целите на Играта. За целите на управление на Играта се използват лични данни, които Участниците вече са предоставили при регистрация като клиенти на Метро (в случай на клиенти-физически лица) или като представители на клиент на Метро (в случай на клиенти-юридически лица).

За целите на провеждане на Играта Метро ще обработва следните лични данни на Участници: име, фамилия, електронна поща, телефон за контакт. Тази обработка е базирана на дадено доброволно и изрично съгласие от Участника. С избирането на бутона Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Играта“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за целите на участието им в Играта.

Основание за обработката на данните за регистрация е договорни отношения между Участника и Организатора, по-конкретно участие в Играта с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

3.2. Лични данни на Печелившите, събирани и обработвани във връзка с получаването на голяма (месечна) награда

С цел получаване на някоя от големите (месечни) награди и спазване на законовите изисквания за деклариране, в допълнение на вече посочените лични данни, Печелившият следва да предостави пълно име и ЕГН.

Съгласно чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, стойността на всяка от големите награди представлява облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Основание за обработване на данните за име и ЕГН е законово задължение на Организатора във връзка с деклариране на предоставената на Печелившия награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните, генерирани във връзка с участие в Играта, ще бъдат заличени 1 месец след нейното приключване. Независимо от това, личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

5. Вашите лични данни се разкриват на следните получатели: 
Част от личните данни на Печелившите, а именно Метро клиентски номер, ще бъдат публикувани на сайта на Играта (www.metro.bg) в съответния раздел.

При спазване на изискванията на приложимото законодателство, лични данни могат бъдат предоставени на и обработвани от Национална Агенция за приходите - с оглед деклариране на предоставена награда на стойност над 100 лв. (с ДДС).

С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани и обработвани за целите на Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.

6. Права на субектите на данни (Участниците)

  • Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
  • При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни (т.1 буква „в“).
  • В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.