Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с Rice up в МЕТРО

Купи RICE UP в МЕТРО и спечели

От 1 до 28 февруари 2021 г. купи от МЕТРО чипсове с марка Rice up, разфасовка 60 г в каквато и да е комбинация, на обща стойност от 40 лв. с ДДС и вземи ваучер за покупки в МЕТРО на стойност 10 лв. с ДДС.
А ако закупиш от участващите продукти на обща стойност 70 лв. с ДДС, получаваш ваучер за покупки в МЕТРО на стойност 20 лв. с ДДС.
Запознай се с пълните правила на промоционалната кампания:

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„Купи чипсове 60 гр с  марка Rice up в каквато и да е комбинация на обща стойност от 40 лв. с ДДС, от магазините на Метро и получи ваучер за покупки в Метро на стойност 10 лв. с ДДС. или купи за 70 лв. с ДДС и получи ваучер за покупки в Метро на стойност 20 лв. с ДДС.  ”

(„ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА“)

I.  ОРГАНИЗАТОРИ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
1.  Промоционална кампания „Купи чипсове 60 гр с  марка Rice up в каквато и да е комбинация на обща стойност от 40 лв. с ДДС, от магазините на Метро и получи ваучер за покупки в Метро на стойност 10 лв. с ДДС. или купи за 70 лв. с ДДС и получи ваучер за покупки в Метро на стойност 20 лв. с ДДС. ”  Промоционална кампания (“Промоцията“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („Метро“), ( наричанo „Организатор“).
2.  Официалните правила на Промоцията са публикувани на сайта www.metro.bg/riceup,  откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
3.  Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.

II.  ТЕРИТОРИЯ  
4.  Промоцията се провежда на територията на Република България във всеки магазин на Метро.

III.  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.  Промоцията започва в 00:00:00 на 01 февруари  2021 г. и ще продължи до 23:59:59 на 28 февруари   2021 г.

IV.  УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ
6.  В Промоцията участват всички чипсове 60 гр предлагани под марка Rice up, независимо от тяхната вкусова разновидност („Участващи продукти“).
7.  Продуктите са запазени търговски марки на „Rice up“.

V.  ПРАВО НА УЧАСТИЕ
8.  Промоцията е отворена за участие на всички юридически лица и пълнолетни физически лица, с местоживеене в Република България, притежатели на валидна карта Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро („Участник”), с изключение на служителите на Организатора, както и на рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

VI.  МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА:
9.  Всеки Участник, закупил Участващи продукти на обща стойност от 40 (четиридесет) лв. с ДДС в магазините на Метро през периода на Промоцията (01.02.2021 – 28.02.2021 г.), ще получи ваучер за покупка в Метро на стойност 10 (десет) лв. с ДДС или ако е закупил Участващи продукти на обща стойност от 70 (седемдесет) лв. с ДДС в магазините на Метро през периода на Промоцията (01.02.2021 – 28.02.2021 г.), ще получи ваучер за покупка в Метро на стойност 20 (двадесет) лв. с ДДС.
10.  Ваучерите служат за покупка на стоки в магазините на Метро.
11.  Ваучерите не могат да бъдат разменяни срещу паричната им равностойност или за получаване на продукт без доплащане. Ваучерът може да бъде използван единствено като отстъпка от цената на бъдещи покупки в магазините на Метро.
12.  Ваучерите важат за период от 90 дни от датата на издаването им.
13.  Отчитането на оборотите ще се извършва служебно от Метро, като ще се взимат предвид всички покупки извършени от един Участник (покупки с един и същ получател по фактура - на ниво ЕИК, съответно БУЛСТАТ).
14.  Оборотите по доставка също се отчитат към резултата на Участниците.
15.  Номерата на Метро картите на спечелилите ваучери Участници ще бъдат публикувани на сайта www.metro.bg.
16.  До 15 март 2021г. всички номера на Участници, отговарящи на условието за получаване на ваучер, ще бъдат налични като списъци по Метро магазините.
17.  Ваучерите ще се предоставят при представяне на валидна Метро карта на вход „Клиенти“ във всеки магазин Метро на територията на Република България. Печелившите Участници могат да се свържат с Метро на info@metro.bg, за да изберат в кой магазин да бъде предоставен ваучерът. Печелившите Участници могат да получат съответните ваучери и от своя Мениджър Клиенти.

VII. ОТГОВОРНОСТ
18.  Всяко искане за получаване на ваучер във връзка с покупки, извършени преди или след определения срок на Промоцията (01.02.2021 – 28.02.2021 г.), се считат за невалидни.
19.  Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции.

VIII. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
20.  При възникване на спор между Организатора и Участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимно съгласие, в случай че не е постигнато споразумение по взаимно съгласие, спорът следва да бъде отнесен към компетентния съд на територията на Република България.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ
21.  Метро е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) и като такъв се задължава да обработва личните данни на Участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията ОРЗД.
За целите на участието в Промоционалната кампания, Метро обработва следните лични данни на Участниците- клиентски номер, име и фамилия. Метро няма да предоставя лични данни на трети страни. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.
Съгласно ОРЗД, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
В допълнение всеки Участник има право да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на комисията: https://www.cpdp.bg
Връзка с администратора може да бъде осъществена чрез: dpo@metro.bg  

X. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
22.  Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.metro.bg за целия период на Промоцията.
23.  С участието си в Промоцията, Участниците приемат и се ангажират да спазват условията на Официалните правила.