Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с Rioba

RIOBA

От 9 януари до 5 февруари 2020 г. с всяка покупка в МЕТРО на продукти с марка RIOBA за поне 35 лв. на една фактура получаваш чаша за път RIOBA! Представи фактурата на вход Клиенти и вземи наградата си.

 

Официални правила на промоционална кампания  „Купи продукти с марка Rioba за минимум 35 лева и вземи чаша за път Rioba.“

 

І. ОРГАНИЗАТОР
Промоционална кампания   „Купи продукти с марка  Rioba за минимум 35 лева и вземи чаша за път Rioba.“ („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („Организатор”).
Настоящите Официални правила са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата му metro.bg/rioba.


ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Промоционалната кампания се провежда в периода: от 09.01.2020г. до 05.02.2020г. включително.
За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на 9-ти януари 2020г. и ще продължи до 5 февруари  2020г. (включително), независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ („Участващи обекти“), с изключение на складова база Слънчев бряг.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
В Кампанията вземат участие всички физически лица, навършили 18 години, които ползват законосъобразно валидна клиентска карта на МЕТРО („Участник”).

IV. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
Всеки Участник, направил покупки за над 35 лв. с ДДС на една фактура на продукти с марка Rioba в периода на кампанията и представил фактура на вход Клиенти, получава награда - чаша за път Rioba.
 
V. УТОЧНЕНИЯ
5.1 Участниците в кампанията получават наградата на вход Клиенти в своя МЕТРО магазин, при предоставяне на фактура, в която фигурират покупки на продукти с марката Rioba на стойност минимум 35 лева с ДДС.
5.2 Всеки участник може да получи само по една награда при изпълнено условие за направени покупки над 35 лв. с ДДС на продукти с марка Rioba. Не се допуска разделянето на фактури за получаването на повече от една награда.
5.3 Подаръкът не може да бъде заменян за друг продукт или за паричната му равностойност.
5.4 От обхвата на офертата са изключени покупки при условията на доставка.
5.5 Кампанията  е валидна до изчерпване на наградите (общо за всички Участващи обекти - 2,000 броя).
В случай на неблагоприятни за Организатора технически или юридически причини, Организаторът си запазва правото да прекрати Кампанията по всяко време, без предизвестие към Участниците, като съобщение за това ще бъде своевременно публикувано на интернет сайта на Организатора – www.metro.bg.