Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Изисквания за качество и безопасност при земеделски производители

1. ВОДЕНЕ НА ЗАПИСИ
Всички записи за земеделските практики във връзка с безопасността на храните трябва да се поддържат.

2. ПРОСЛЕДИМОСТ
Трябва да бъде внедрена система за проследяване, за да се идентифицира селскостопанската продукция на всеки етап от производството/събирането и разпространението.

3. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ
Трябва да бъде внедрена документирана процедура за коригиращи действия, да се записват и анализират рекламациите и несъответствията, свързани с безопасността на храните, за предотвратяване на повторно възникване.

4. СПЕЦИФИКАЦИИ
Продуктите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на клиентите за безопасност на храните, ако има такива.

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНЦИДЕНТИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ
Трябва да бъде внедрена ефикасна процедура за управление на инциденти с безопасността на храните, която обхваща докладване на инциденти, връщане и изтегляне на продукта.

6. ЗАКУПУВАНЕ
Трябва да има внедрена процедура за закупуване, за да се контролират всички материали и услуги от външни източници, които оказват въздействие върху безопасността на храните.

7. САМООЦЕНКА
Най-малко един път годишно трябва да се извършва самооценка/вътрешен контрол по време на периода на производство, за да се осигури непрекъснато спазване на съответните изисквания за безопасност и на законодателните изисквания.

8. ЛИЧНА ХИГИЕНА
Трябва да бъдат внедрени политики и процедури, за да се осигури ефикасно внедряване на хигиенни практики на служителите и посетителите.

9. ИСТОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ОБЕКТ
Трябва да бъде създадена система за поддържане на записите от селскостопанските дейности, предприети във всяко едно производствено звено, и трябва да има налични записи, доказващи, че участъците (във фермата и в съседните места) са оценени по отношение на потенциалните опасности за храните преди засаждане.

10. КОНТРОЛ НА ЖИВОТНИ
Местата трябва да се управляват правилно и трябва да се прилагат средства за контрол, за да се намали до минимум рискът от заразяване от животни (включително гризачи, насекоми, птици и други животни). Не трябва да има прекомерна животинска дейност, създаваща потенциален риск за безопасността на храните в местата на производство на растителни култури, както и в зоните за съхранение, сортиране, манипулиране и пакетиране).

11. ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Фермата трябва да осигури подходящи процедури за почистване и дезинфекция на всички етапи на производството, където е приложимо.

12. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА
Качеството на водата трябва да бъде подходящо за нейното предвидено използване.

13. ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
Записите трябва да доказват, че посадъчният материал не създава риск за безопасността на храните.

14. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОРОВЕ
Записите трябва да доказват, че прилагането на органични и неорганични торове не представлява риск за безопасността на храните и се избягва замърсяването на пресни продукти.

15. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Продуктите за растителна защита трябва да се използват в съответствие с приложимите наредби и без да се застрашава безопасността на храните на крайния продукт.

16. ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА
По време на прибирането на реколтата трябва да се прилагат процедури за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност на храните. Това да обхваща сградите, оборудването, контейнерите и опаковъчните материали.

17. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Отпадъците трябва да се управляват, за да се намали риска за безопасността на храните

18. УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
Трябва да бъдат взети мерки за смекчаване на опасностите за храните.

19. ЗАЩИТА НА ХРАНИТЕ ОТ УМИШЛЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Фирмата трябва да оцени заплахите за селскостопанската продукция в резултат на умишленото ѝ замърсяване и да внедри подходящи превантивни мерки за контрол.

За съдействие и консултации:


При необходимост от съдействие и консултация, моля да се обръщате към г-жа Таня Ванчева, специалист категория „Плодове и зеленчуци“ на телефон 0889 760 107 или електронен адрес tanya.vancheva@metro.bg, или ръководители отдел „Плодове и зеленчуци“ във всички наши магазини.

Отгледано с грижа в България