Правила на играта – Кулинарен конкурс „Вкус от миналото в бъдещето“

1. ОРГАНИЗАТОР
„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК: 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11, със съдействието на:
- АПРА ООД, ЕИК: 831727361 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Г.С. Раковски 111;

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
(1) Играта започва на 05.08.2021 в 16:00 часа и завършва на 05.09.2021 в 23.59ч. (по-нататък наричана за краткост „Играта“) и се провежда в уеб-страницата на „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД https://www.metro.bg/metro-akademia
(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин, чрез съобщение на Facebook профила на „Метро Академия България“  и на https://www.metro.bg/metro-akademia 
(3) Наградите ще бъдат изпращани само на територията на Република България.

3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД и служители на агенция АПРА ООД.

4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
(1) За да участваш в Играта, влез на уеб страницата или Facebook страницата на „Метро Академия България“  
(а) Изпрати твоята готварска рецепта и снимка за модерен прочит на традиционната българска кухня на имейл office.academy@metro.bg, или лично съобщение в страницата на „Метро Академия България“ 
(2) Рецептите, които публикуваш, за да участваш в Играта, следва да отговарят на следните критерии:
1. Да включват минимум два продукта от следните: розов домат, смилянски фасул, реселешки (или кромид) лук
2. Времето за приготвяне да не надвишава 45 минути
3. за приготвянето им да е необходимо само стандартно кухненско оборудване* (планетарен миксер, блендер, (индукционен) котлон, посуда и прибори)
4. Да представя модерен прочит на традиционно българско ястие
5. Да са описани правилно и подробно всички съставки на рецептата и стъпки за приготвяне
6. Авторска снимка на готовото ястие - качество на снимката (минимум 2 MB), апетитен вид на храната, поднасяне и аранжировка
(4) Рецептата трябва да е създадена за целите на Играта от участника в Играта. Участникът декларира и гарантира, че:

  • Рецептата е резултат от неговите/нейните познания и опит и че участникът е автор и притежава материалите (снимки и/или видео), онагледяващи начина на приготвяне на рецептата.
  • Ако рецептата или материалите към нея съдържат в себе си други обекти на интелектуална собственост, участникът притежава и/или е уредил всички необходими права (доколкото това се изисква по силата на действащия закон), за да използва рецептата и материалите към нея за целите на участието в настоящата Игра.
  • Включването на рецептата и материалите към нея в Играта за предвидените тук цели не нарушава правата и законовите интереси на трети лица.

(5) Всички рецепти ще бъдат оценявани от специално подбрано жури – шеф Андре Токев, шеф Юри Велев, шеф Петьо Станишков, Илиан Илиев, Сандра Алексиева, наричано за по-кратко Журито.
(6)Материалите, онагледяващи начина на приготвяне на рецептата, не следва да съдържат изображения на хора или търговски марки на продукти, различни от тези на Организатора.
(7)Съставките и начинът на приготвяне на рецептата е препоръчително да е съобразено с опазването на околната среда и да не насърчава разхищаването на храна.
(8)Един участник има право да участва с различни рецепти в Играта

5. НАГРАДИ
(1) Наградите са:
- Журито ще избере най-добрите 4 рецепти, на база на предварително зададени от тях критерии. Най-добрата рецепта – победителят в конкурса, избрана от Журито, ще бъде включена в менюто на Moments by Andre Tokev за ограничен период от време.
- Останалите най-добри трима участници, без победителят, спечелил конкурса, определени от журито по време на събитието, ще получат награда МУЛТИКУКЪР PHILIPS HD3037/70 МУЛТИКУКЪР PHILIPS HD3037/70.
(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.
(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

6. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
(1) След валидиране правото на участие съгласно критериите на Играта, посочени по-горе, журито ще избере по 4 (четири) рецепти, които отговарят на критериите, посочени по-горе и най-добре пресъздават концепцията за модерен прочит на традиционно българско ястие. Журито избира 3 (три) резервни участници, в случай, че с печелившите не може да бъде установен контакт или откажат да присъстват на представянето на живо по време на събитието.
(2) Печелившите участници ще бъдат обявени на 10.09.2021 на Facebook страницата на Метро Академия България“  
(3) Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора на предоставения имейл в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на съобщението във връзка с уточняване на детайли по реализиране/получаване на наградата. Ако участникът не осъществи контакт в този срок, губи правото си на награда и Организаторът може да предостави наградата на първия резервен участник.

7. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:
(1) Организаторът не носи отговорност:
а) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност;
(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

8. ЛИЧНИ ДАННИ
(1) Организаторът „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД и агенция „АПРА“ ООД, която подпомага провеждането на играта, обработват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство с цел провеждането на Играта.
(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.
(4) Публикувайки готварска рецепта чрез лично съобщение в страницата на Метро България или на имейл office.academy@metro.bg, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на, „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД и неговите партньори – агенция „АПРА“ ООД, личните си данни (име и фамилия, данни от публичния профил в Facebook), а печелившите споделят имейл и телефон, с цел контакт с печелившите.
(5) Всеки участник има право на достъп до собствените си лични данни, по всяко време да коригира или актуализира негови/нейните лични данни.
(6) Този, който е заличил профила си в Facebook, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в избирането на печелившите.
(7) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в своя Facebook профил, както и на сайта на Играта в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.
(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.
(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.
(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.
С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.