Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Вземи аератор за вино

Вземи аератор за вино

Пригответе се за голямото нощно пазаруване в МЕТРО!

От 18 до 22 декември 2018 елате в магазини МЕТРО между 20:00 и 23:59 ч., защото при покупка на стойност над 100 лв. с ДДС на една фактура, получавате подарък – аератор за вино!

 

Пълни условия на кампанията:

 

Общи условия на промоционална кампания:

„МЕТРО Нощно пазаруване“

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционална кампания „МЕТРО Нощно пазаруване“ („Кампанията“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („Организатор“). Настоящите Общи условия на Кампанията („Общи условия“) са публикувани на сайта на Организатора - www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът си запазва правото да променя Общите условия като всяка промяна ще бъде предварително оповестена на неговия сайт -  www.metro.bg

2. ПЕРИОД

Кампанията ще се проведе от 18.12.2018 г. до 22.12.2018 г. в часовете от 20:00 до 23:59 ч.

3. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

В Кампанията участват всички магазини МЕТРО, с изключение на складова база Слънчев бряг („Участващи обекти“).От обхвата на кампанията са изключени покупки на продукти при условията на доставка.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията вземат участие всички физически лица, навършили 18 години, които ползват законосъобразно валидна клиентска карта на МЕТРО („Участник”).

5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Всеки Участник, направил покупки за над 100 лв. с ДДС на една фактура в периода на кампанията, получава по случай предстоящите празници – Аератор за вино.

6. УТОЧНЕНИЯ

6.1 Участниците в кампанията получават подаръка директно на каса след приключване на фактурата.

6.2 Всеки участник може да получи само по един подарък при изпълнено условие за направени покупки над 100 лв. с ДДС в съответния ден и часови диапазон.

6.3 Подаръкът не може да бъде заменян за друг продукт или за паричната му равностойност.

6.4 От обхвата на офертата са изключени покупки на цигари и амбалаж, и на продукти при условията на доставка

В случай на неблагоприятни за Организатора технически или юридически причини, Организаторът си запазва правото да прекрати Кампанията по всяко време, без предизвестие към Участниците, като съобщение за това ще бъде своевременно публикувано на интернет сайта на Организатора – www.metro.bg.


Спечели робот за почистване

Искаш ли да спечелиш робот за почистване?

Само от 29.11-12.12.2018 г., вземи поне 15 продукта на обща стойност поне 10 лв. с ДДС и си в играта за 1 от 3-те високотехнологични роботи – прахосмукачки iRobot Roomba® 606.

Забрави за праха и трохите. Наслаждавай се на времето си далеч от метлата и прахосмукачката.

Интелигентният iRobot Roomba® 606 ще се грижи и почиства вместо теб.

Участвай в играта и печели с МЕТРО!

УСЛОВИЯ за участие:

  • В играта участва всяка фактура с поне 15 различни продукта.
  • Фактурата трябва да е на стойност минимум 10 лв. с ДДС или повече.
  • Класирането става автоматично - не е необходимо да се записвате или да подавате заявление за участие.
  • Печелившите ще бъдат обявени на 21 декември на www.metro.bg/Christmas

 

Пълни условия:

                                                                     Общи условия на промоционална кампания:
                                                                                     „МЕТРО Пълна кошница с късмет“


1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционална кампания „МЕТРО Пълна кошница с късмет“  („Кампанията“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („Организатор“). Настоящите Общи условия на Кампанията („Общи условия“) са публикувани на сайта на Организатора - www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът си запазва правото да променя Общите условия като всяка промяна ще бъде предварително оповестена на неговия сайт -  www.metro.bg

2. ПЕРИОД:

Кампанията ще се проведе от 29.11.2018 г. до 12.12.2018 г. в рамките на работното време на Участващите обекти.

3. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

В Кампанията участват всички магазини МЕТРО, с изключение на складова база Слънчев бряг („Участващи обекти“).

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

4.1.В Кампанията вземат участие всички физически и юридически лица, картодържатели на валидна клиентска карта на МЕТРО, които са изпълнили посочените по-долу условия в периода на валидност на Кампанията („Участник”).

4.2. От Кампанията са изключени лицата, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Кампанията, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия. Организаторът има право да дисквалифицира всеки служител, или друго лице участвало в организирането и изпълнението на Кампанията, или член на неговото семейство, за когото бъде установено, че е съдействал в организацията на Кампанията и е изтеглен като печеливш Участник в нарушение на настоящите Правила.

5. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

5.1. Всеки Участник закупил поне 15 различни артикула на една фактура на обща стойност не по-малка от 10.00 лева с ДДС в някои от дните през периода на Кампанията автоматично бива регистриран за участие в тегленето за награди, като може да спечели като награда Прахосмукачка робот Roomba 606.

6. УТОЧНЕНИЯ

6.1. За „различни“ се считат артикулите с отделни артикулни номера, съответно
баркодове, съгласно номенклатурата на Организатора.

6.2. Всеки Участник може да участва в Кампанията неограничен брой пъти, като при
всяко изпълнение на условията на Кампанията, посочени в Раздел 5 по-горе, съответният Участник получава  самостоятелно участие в тегленето за награди.

6.3. Всеки Участник, изпълнил условията на Кампанията ще бъде автоматично
включван в тегленето за награди. Ако Участникът не желае да бъде включен в Кампанията, той може да заяви своя отказ в центъра за контакт с клиенти на Организатора на телефон 0 700 100 71 (национален телефон на стойността на един градски разговор).

7. НАГРАДИ

Наградите в Кампанията са:

-  3 броя Прахосмукачка робот Roomba 606 -  всяка на стойност 699,00 лв. с ДДС.

8. ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

8.1. До 21.12.2018 г. на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима печеливши,
измежду всички Участници, които през периода на Кампанията са изпълнили условията за участие в Кампанията.

8.2. Изтеглянето на печеливши Участници ще бъде документирано с надлежен
протокол. При тегленето ще бъдат изтегляни 3 печеливши и 3 резервни Участника.

8.3. При невъзможност за осъществяване на контакт с печелившите Участници в
рамките на 7 дни от датата на теглене, Наградата ще се предава на следващия изтеглен резервен печеливш Участник. Това правило ще бъде прилагано многократно до предоставянето на наградата на печеливш Участник.

9. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившите Участници ще бъдат уведомявани лично чрез електронно съобщение или обаждане на посочените от тях електронен адрес и/или телефонен номер при регистрацията им като клиенти на Организатора.

10. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

Наградите ще бъдат връчвани на място в участващите магазини МЕТРО. При осъществяване на контакт, съгласно горния член, Организаторът и печеливш Участник ще уговарят конкретния ред за предаване на наградата, включително в кой Участващ магазин следва да бъде предадена наградата.    

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Участник в Кампанията, спечелил награда, няма право да я заменя с друг продукт или да иска предоставяне на паричната ѝ равностойност. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява и Организаторът ще я предаде на следващия по ред печеливш.

11.2. В случай на възникване на неблагоприятни за Организатора технически или юридически причини, Организаторът си запазва правото да прекрати Кампанията по всяко време, без предизвестие към Участниците, като съобщение за това ще бъде своевременно публикувано на интернет сайта на Организатора – www.metro.bg.

11.3. Преди приемането на наградата, всеки печеливш Участник трябва да потвърди писмено, че приема настоящите Официални правила и се съгласява, клиентските му данни - име на клиент и клиентски номер да бъдат публикувани в интернет сайта на Организатора. Отказ от предоставяне на такова съгласие не представлява основание Организаторът да откаже да предостави наградата на съответния участник.

11.4. Настоящите Официални правила се подчиняват на българско законодателство. Всички спорове между Организатора и Участниците във връзка с Кампанията ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София, България.

11.5. Наградите са с пазарна стойност над 30,00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда печеливш Участник се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила.
Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на печеливш Участник.

12. ЗАЩИТА И СЪХРАНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. Данни за администратора на лични данни и на лицето за контакт:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (наричано за кратко „МЕТРО“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление:  Цариградско шосе 7- 11 км., София 1784, е администратор съгласно Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) и следователно е отговорно за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.

12.2. Длъжностно лице за защита на личните данни:
Можете да се свържете с нашият служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД,бул. Цариградско шосе 7-11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице за защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; e-mail: dpo@metro.bg

12.3. Цел - целта на обработването на личните данни на участниците в Промоционалната кампания е определяне на печеливши по безспорен начин,
оповестяване на резултатите от нея, предоставяне на награди,  както и за целите на маркетинга.

12.4. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Промоционалната кампания:

Организаторът обработва следните лични данни на всички участници - име, фамилия, електронна поща, адрес и телефон за контакт, посочени от тях при регистрацията им като клиенти на Организатора.

Лични данни, събирани и обработвани във връзка с излъчването на печеливш:

Организаторът ще обработва следните лични данни на печелившите участници - име, фамилия, адрес, единен граждански номер (ЕГН) въз основа на дадено доброволно съгласие на участника лично

12.5. Вашите лични данни се разкриват на следните получатели:    

Национална агенция за приходите (НАП) - с оглед деклариране на предоставена награда на стойност над 30 лв. (с ДДС) и спазване на изискванията на приложимото законодателство.

С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Промоционалната кампания, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.

12.6. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните, необходими за участие в Промоционалната кампанията ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след приключване на Промоционалната кампания.
Личните данни, необходими за деклариране на голямата награда – име, фамилия и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

12.7. Права на субектите на данни (Участници)
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), Коригиране (чл.16) или изтриване (чл.17) на личните им данни или ограничаване (чл.18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg