Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Специални предложения от Coca-Cola

Промоционални кампании в МЕТРО

Спечели пътуване до Исландия за двама с Coca-Cola в МЕТРО!

Спечели пътуване до Исландия за двама с Coca-Cola в МЕТРО!

Ела в МЕТРО от 13 до 31 декември, купи продукти за 50 лв., като поне един от тях е продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Cappy, Fuze Tea, Nestea, Monster, Банкя, Роса и може да спечелиш пътуване за двама до Исландия.

Пълни условия на кампанията:

 

Официални правила на промоционална кампания

 

„Купи продукти за 50 лв., като поне един от тях е продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Cappy, Fuze Tea, Nestea, Monster, Банкя и Роса и може да спечелиш пътуване за двама до Исландия”

 

І. ОРГАНИЗАТОР

1.Промоционална кампания „Купи продукти за 50 лв., като поне един от тях е продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Cappy, Fuze Tea, Nestea, Monster, Банкя, Роса и може да спечелиш пътуване за двама до Исландия” („Промоцията“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („Метро“), и „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“АД, ЕИК 131032463, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Рачо Петков Казанджията” №8,  регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG131032463, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes за България („ККХБК“), (заедно наричани  „Организатори“).

2.Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3.Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.

4.С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

II. ДЕФИНИЦИИ

УЧАСТНИК е всяко юридическо лице и пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро, коeто направи покупка от Участващ обект (съгласно дефиницията по-долу)на стойност поне 50лв с ДДС на една фактура и поне един от закупените продукти е продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Cappy, Fuze Tea, Nestea,Monster и Банкя, Роса в опаковки 0,250 л., 0,330 л., 0,500 л., 0,750 л., 1,25 л., 1,5 л. В Промоцията нямат право да участват служителите на Организаторите, както и на рекламните агенции, които участват в организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда в периода: от 06:00:00 ч. на 13.12.2018 г. до 21:00:00 ч. на 31.12.2018 г.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на складова база Банско и складова база Слънчев бряг) („Участващи обекти“).  

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи покупка от който и да е Участващ обект на стойност поне 50лв. на една фактура и поне един от закупените продукти е продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Cappy, Fuze Tea, Nestea,Monster и Банкя, Роса в опаковки 0,250 л., 0,330 л., 0,500 л., 0,750 л., 1,25 л., 1,5 л., автоматично се включва за участие в теглене за награда, подробнo описана в Раздел V от настоящите правила.

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на стойност поне 50лв. с ДДС, при която поне един от закупените продуктите е продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Cappy, Fuze Tea, Nestea,Monster и Банкя, Роса в опаковки 0,250 л., 0,330 л., 0,500 л., 0,750 л., 1,25 л., 1,5 л. се счита за едно участие.

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следната награда:

1 бр. пътуване за двама до Исландия   

Наградата „пътуване до Исландия“ включва:

 

·         2 броя самолетни билет с по 1 бр. ръчен и 1 бр. чекиран багаж според изискванията на авиокомпанията;

·         4 нощувки за двама със закуска и вечеря в хотел Hotel Island 3*;

·         трансфер;

·         пакет от 3 екскурзии – Наблюдаване на Северното сияние Тур „Златния кръг“ и сити тур на Рейкявик.

 

Тегленето на Наградата ще се проведе на 03.01.2019 г.  в присъствието на нотариус като печелившият Участник („Печеливш“) ще бъде изтеглен на случаен принцип.

Резултатите от тегленето, както и Печелившият ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде избран 1 Печеливш, както и  резервни Участници.

С получаването на Наградата, Печелившият се счита за уведомен, че стойността на Наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организаторите да подадат справка за изплатените доходи Печелившият се задължава като необходимо условие за получаване на Наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Общи условия. Организаторите не носят отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

VI. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

Печелившият ще бъде информиран за спечелването на Наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията му като клиент на Метро в срок до 7 дни след края на Промоцията. В случай, че Печелившият откаже получаването на Наградата или не бъде открит на предоставените данни за контакт в период от  3 (три) седмици от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.   

VIІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на Наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на Участника, или упълномощено от него лице. Метро може да изиска от законния представител на Печелившия, или упълномощеното от него лице да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на необходимите документи.

Организаторите и лицата, свързани с провеждането на Промоцията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени при ползване на Наградата. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, Организаторите могат по взаимно съгласие да прекратят Промоцията.

Наградата ще бъде получена на място в обект на Метро срещу попълнен и подписан от Печелившия Приемо-предавателен протокол за получаване на Наградата. Печелившият ще бъде информиран на предоставените от него контакти при издаване на МЕТРО карта кога и от кой обект на Метро може да получи Наградата си.

VІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторите не носят отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на Участник (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

IX. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Правилата на Промоцията са достъпни на www.metro.bg Допълнителна информация относно Промоцията може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08.00 до 20.00 часа.

Х. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на наградата всеки Печеливш се счита уведомен за настоящите официални правила и се съгласява с тях. Списъкът с Печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Метро на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км.

Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) е:

„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София, бул.“Цариградско шосе“7-11 км,. контакт: dpo@metro.bg (Партньор)

Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

Лични данни, събирани и обработвани от Метро във връзка с издаването на МЕТРО карта на Участник

Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране стойността на предоставената награда, Печелившият следва да предостави, ЕГН.
Основание за обработване на данните за доставка на Наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Метро и печелившия, по-конкретно участие в Промоцията и предоставяне на Награда от страна на Метро, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.

Основание за обработване на име и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на Печелившия Награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Получатели/категории получатели на данните                         
Личните данни необходими за получаването на Наградата – име, имейл, телефонен номер, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Метро, участващи в организацията на играта, за което печелившият следва да предостави съгласието си. Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните необходими за участие в играта се обработват от Метро, въз основа на предоставено съгласие от Участник, за срока на действие на договорната връзка между тях.

Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Права на субектите на данни (Участници)

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Печелившият, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията
https://www.cpdp.bg.

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София 1784,бул.„Цариградско шосе“ 7-11 км., имейл: dpo@metro.bg

ХI. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоцията може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

ХІI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.

 


Спечели с Кока-Кола в МЕТРО

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„Купи продукти от марките Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Cappy, Fuzetea, Nestea, Monster, Роса и Банкя в каквато и да е комбинация , в опаковки от 0.2л, 0.25л, 0.33л, 0.5л, 0.75л, 1л, 1.25л, и 1.5л на обща стойност от 500лв. с ДДС, от магазините на Метро и получи ваучер за покупки в Метро на стойност 25 лв. с ДДС. ”

                                                                                                 („ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА“)

I.    ОРГАНИЗАТОРИ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

1.    Промоционална кампания „Купи продукти от марките Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Cappy, Fuzetea, Nestea, Monster, Роса и Банкя в каквато и да е комбинация, в опаковки от 0.2л, 0.25л, 0.33л, 0.5л, 0.75л, 1л, 1.25л, и 1.5л на обща стойност от 500 лв. с ДДС, от магазините на Метро и получи ваучер за покупки в Метро на стойност 25лв. с ДДС” (“Промоцията“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („Метро“), и „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“АД, ЕИК 131032463, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Рачо Петков Казанджията” №8, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG131032463, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes за България („ККХБК“), (заедно наричани „Организатори“).

2.    Официалните правила на Промоцията са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3.    Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.

II.    ТЕРИТОРИЯ  

4.    Промоцията се провежда на територията на Република България във всеки магазин на Метро, включително складови бази Банско и Слънчев бряг.

III.    ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.    Промоцията започва в 00:00:00 на 29 ноември 2018 г. и ще продължи до 23:59:59 на 31 декември 2018 г.

IV.    УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6.    В Промоцията участват всички продукти в опаковки от 200мл, 250мл, 330мл, 500 мл., 750мл, 1л, 1,25л и 1,5л предлагани под марките Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Cappy, Fuzetea, Nestea, Monster, Роса и Банкя, независимо от тяхната вкусова разновидност („Участващи продукти“).

7.    Продуктите са запазени търговски марки на „The Coca Cola Company“.

V.    ПРАВО НА УЧАСТИЕ

8.    Промоцията е отворена за участие на всички юридически лица и пълнолетни физически лица, с местоживеене в Република България, притежатели на валидна карта Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро („Участник”), с изключение на служителите на Организаторите, както и на рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

VI.    МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА:

9.    Всеки Участник, закупил Участващи продукти на обща стойност от 500 лв. с ДДС в магазините на Метро през периода на Промоцията (29.11.2018 – 31.12.2018 г.), ще получи ваучер за покупка в Метро на стойност 25 лв. с ДДС.

10.    За всеки 500лв. с ДДС натрупан оборот от закупуване на Участващи продукти, в рамките на промоцията, се получава 1 ваучер на стойност 25 с ДДС.

11.    Всеки Участник има възможност да получи максимум 10 ваучера за целия период на Промоцията.

12.    Ваучерите служат за покупка на стоки в магазините на Метро.

13.    Ваучерите не могат да бъдат разменяни срещу паричната им равностойност или за получаване на продукт без доплащане. Ваучерът може да бъде използван единствено като отстъпка от цената на бъдещи покупки в магазините на Метро.

14.    Ваучерите важат за период от 90 дни от датата на издаването им.

15.    Отчитането на оборотите ще се извършва служебно от Метро, като ще се взимат предвид всички покупки извършени от един Участник (покупки с едни и същ получател по фактура - на ниво ЕИК, съответно БУЛСТАТ).

16.    Оборот натрупан от продукти участващи в ТВ оферти,както и оферти от Дни и панаир на търговеца случващи се в рамките на промоцията, няма да бъде отчитан.

17.    Оборотите по доставка също се отчитат към резултата на Участниците.

18.    Номерата на Метро картите на спечелилите ваучери Участници ще бъдат публикувани на сайта www.metro.bg.

19.    До 11 януари 2019 г. всички номера на Участници, отговарящи на условието за получаване на ваучер, ще бъдат налични като списъци по Метро магазините.

20.    Ваучерите ще се предоставят при представяне на валидна Метро карта на вход „Клиенти“ във всеки магазин Метро на територията на Република България. Печелившите Участници могат да се свържат с Метро на info@metro.bg, за да изберат в кой магазин да бъде предоставен ваучерът. Печелившите Участници могат да получат съответните ваучери и от своя Мениджър Клиенти.

VII. ОТГОВОРНОСТ

21.    Всяко искане за получаване на ваучер във връзка с покупки, извършени преди или след определения срок на Промоцията (29.11.2018 – 31.12.2018 г.) се считат за невалидни.

22.    Организаторите не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции.

VIII. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

23.    При възникване на спор между Организаторите и Участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимно съгласие, в случай че не е постигнато споразумение по взаимно съгласие, спорът следва да бъде отнесен към компетентния съд на територията на Република България.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

24.    Метро е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) и като такъв се задължава да обработва личните данни на Участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията ОРЗД.

За целите на участието в Промоционалната кампания, Метро обработва следните лични данни на Участниците- клиентски номер, име и фамилия. Метро няма да предоставя лични данни на трети страни. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.

Съгласно ОРЗД, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

В допълнение всеки Участник има право да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на комисията: https://www.cpdp.bg
Връзка с администратора може да бъде осъществена чрез: dpo@metro.bg    

X. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

25.    Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.metro.bg за целия период на Промоцията.

26.    С участието си в Промоцията, Участниците приемат и се ангажират да спазват условията на Официалните правила.