Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с Gillette в МЕТРО

Спечели с Gilette в МЕТРО

Купи продукти Gillette в МЕТРО на стойност минимум 20 лв. и можеш да спечелиш оригинална топка на Шампионска лига!

Как да участваш:

-    Купи продукти Gillette в МЕТРО на стойност минимум 20 лв. с ДДС на една фактура в периода 22.08.2019 – 04.09.2019 г.

-    Регистрирай се във формата по-долу.

Награди: 25 бр. оригинална топка на Шампионска лига

Включи се сега:

Форма за участие

*
*
*
Въведете мобилен номер с 12 цифри във формат: 3598XXXXXXXX
*
Въведете първите 8 цифри от клиентския си номер слято, без други символи. Вижте пример по-долу.
*
Въведете слято 10-цифрения номер, изписан върху фактурата след „Фактура Оригинал №:“
*
Запознат/а съм и приемам Общите условия на Промоцията:
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията:
 
Captcha

 
*

 

Ето как да въведете клиентския си номер: 

Пример

                                                                            Общи условия и правила за провеждане на
                                                                 национална лоялна кампания на Gillette в „Метро България“


Член 1. Организатори и официални правила за участие в лоялна кампания
(1)    Лоялната кампания на продукти с марка Gillette в магазини „Метро Кеш енд Кери“ ЕООД (наричано накратко „Метро“), накратко „Лоялна кампания”, се организира и провежда от „ДНК Глобъл Груп” ЕООД, ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б (наричан по-нататък в текста „Организатор”) от името и за сметка на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161.  
(2)    С участието си в Лоялната кампания, участниците безусловно приемат настоящите условия (наричани нататък в текста „Официални правила” или „Условията”) и се съгласяват да ги спазват.
(3)    Официалните правила са достъпни за всяко заинтересовано лице в периода на Лоялната кампания на интернет страница www.metro.bg/Gillette, както и на „Информация“ във всеки от участващите магазини Метро.
(4)    Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на интернет страница www.metro.bg/Gillette.
(5)    Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Лоялната кампанията
(1)    Лоялната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „Метро Кеш енд Кери“ ЕООД (Метро). Магазините и техните адреси са посочени в чл. 4 (2).
(2)    Лоялната кампания стартира на 22.08.2019 г. и приключва на 04.09.2019 г.
(3)    След приключването на Лоялната кампания участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност и няма по-нататъшни задължения спрямо клиенти, които са с убеждението, че Лоялната кампания все още продължава. Организаторът потвърждава, че лоялната кампания започва на 22.08.2019 г. и приключва на 04.09.2019 г., независимо дали преди и/ или след посочения период рекламни материали за Лоялната кампания, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.

Член 3. Право на участие
(1)    В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на участие в Кампанията, пребивава на територията на Република България, притежава постоянна Метро карта (притежателите на еднодневни Метро карти нямат право на участие) и отговаря на условията, посочени в чл.4 (1)
(2)    Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Кампанията.
(3)     В Лоялната кампания нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства по права и съребрена линия (до първа степен).

Член 4. Механизъм на Кампанията:
(1)    Всеки желаещ да участва трябва да изпълни следното:
i.    Да закупи продукти с марка Gillette на минимална стойност 20.00 лв. (двадесет лева) с ДДС на една фактура в периода 22.08.2019 г. - 04.09.2019 г.
ii.   да се регистрира в онлайн сайта на Метро на адрес www.metro.bg/Gillette, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма
iii.   всички коректно регистрирали се участници, ще бъдат автоматично включени в томбола за теглене на наградите, която ще се проведе след края на Лоялната кампания.  


(2)    В Лоялната кампанията участват всички магазини Метро на територията на Република България:

Град
 Адрес
 Благоевград  ул. Зеленодолско шосе №17
 Бургас  бул. Срефан Стамболов  №103
 Варна  р-н Вл.Варненчик, ул. Атанас Москов №2
 Велико Търново
 бул. България №78
 Плевен  ул. Метро №11
 Пловдив  бул. Санкт Петербург №135
 Пловдив - Марица  ул. Костиевска №1
 Русе  бул. 3-ти март  №60
 София - 1  бул. Цариградско шосе 7-11 км
 София - 2  бул. Европа №182
 Стара Загора  ул. Хрищиян Войвода №30


Член 5. Награди – видове, количество и валидиране на участията:
(1)    Наградите са общо: 25 (двадесет и пет) броя оригинални футболни топки на Шампионска лига.
(2)    Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното в член 5 (1).
(3)   Повече информация за Лоялната кампания можете да намерите на гише „Информация” в участващите магазини или на интернет страница: www.metro.bg/Gillette  
(4)    Томболата за спечелване на 1 от 25 награди ще бъде изтеглена до 14 работни дни след края на Лоялната кампания в централния офис на Метро. Организаторът ще изтегли 25 печеливши и 25 резерви.
i.    В рамките на 1 седмица след тегленето на томболата Организаторът ще се свърже с печелившия, за да валидира неговото участие.
ii.    В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първата резерва от списъка с печеливши.

(5)    Възможност за спечелване:
i.    Всеки участник в томболата по чл. 4 (1), независимо от броя участия, може да спечели само една награда, т.е. една оригинална футболна топка на Шампионска лига.

Член 6. Награди – доставка:
(1)    Наградите ще бъдат доставени по куриер до 1 месец след изтегляне на участника, до адрес, посочен от участника и за сметка на Организатора.
(2)    Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. При получаване на наградата участниците следва да предоставят документ за самоличност. При невъзможност на участника лично да получи наградата си, той може да упълномощи за получаването й трето лице, което да я получи срещу предоставяне на пълномощно или предварително предупреждение, изпратено на Организатора.
(3)    Печелившите не могат да разменят или заменят спечелената награда с паричната й равностойност или да я заменят с други подобни продукти.
(4)    Лоялната кампания се организира, провежда от „Метро Кеш енд Кери” ЕООД за сметка и от името на „Проктър и Гембъл България“ ЕООД. Производителите, вносителите и доставчиците на наградите не спонсорират промоцията.

Член 7. Награди – данъци и такси
(1)    Наградата по чл. 4 (1) е на единична стойност под 100 лв, а именно оригинална футболна топка на Шампионска лига – 42 лв с ДДС.
(2)    Съгласно разпоредбите по Закона за данъците върху доходите на физически лица, спечелилият наградата от томболата, оригинална футболна топка на Шампионска лига – 42 лв с ДДС не е длъжен да декларира дохода от наградата.
(3)    Организаторът на Лоялната кампания не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганата награда от томболата, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Лоялната кампания.

Член 8. Прекратяване на Лоялната кампания преди официалния краен срок
(1)    Лоялната кампания може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства или при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено по същия начин, както първоначалното й обявяване.

Член 9. Съдебни спорове и приложимо законодателство
(1)    Евентуално възникнали спорове между Организатора от една страна, и участник от друга страна, ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от родово компетентния съд в гр. София съобразно приложимото българско законодателство.
(2)    Приложимо към настоящите условия е действащото българско законодателство.

Член 10. Отговорности
(1)    Организаторът има правото да предприеме необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Лоялна кампания. В тези случаи Организаторът има право да дисквалифицира участник, извършил посочените действия. В случай че участник се опита да повлияе или улесни спечелването на награда, Организаторът има правото да търси по съдебен ред правата си въз основа на наличните доказателства.
(2)    Организаторът не носи отговорност за загубени от клиента фактури, удостоверяващи участието му и размера на покупката.
(3)    Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

Член 11. Защита и съхранение на личните данни

(1)    Данни за администратора на лични данни и на лицето за контакт:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (наричан за кратко „МЕТРО“), регистриран в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление:  Цариградско шосе 7 - 11 км., София 1784, е администратор съгласно Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) и следователно е отговорен за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.

Длъжностно лице за защита на личните данни:
Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД,бул. Цариградско шосе 7 - 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице за защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; e-mail: dpo@metro.bg

(2)    С включването си в Лоялната кампания всеки участник потвърждава, че е запознат с нейните Общи условия описани по-горе и се съгласява личните му данни, описани по- долу,  да бъдат използвани за целите на Лоялната кампания.

Цел – целта на обработването на личните данни на участниците в Лоялната кампания е определяне на печеливши по безспорен начин, оповестяване на резултатите от нея, предоставяне на награди, както и за целите на маркетинга

(3)    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

•    Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Лоялната кампания:
Организаторът обработва следните лични данни на всички участници - име, фамилия и адрес, посочени във фактурата, въз основа на притежанието на постоянна Метро карта за пазаруване от участника и доброволното му съгласие Метро да разполага с посочените данни. С избирането на бутона „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Лоялната кампания“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за целите на участието им в Лоялната кампания.


•    Лични данни, събирани и обработвани във връзка с излъчването на печеливш:
Организаторът обработва следните лични данни на печелившите участници - име, фамилия, ЕГН, електронна поща, адрес и телефон за контакт, въз основа на притежанието на постоянна Метро карта за пазаруване от участника и доброволното му съгласие Метро да разполага с посочените данни.

(4)    Вашите лични данни се разкриват на следните получатели:    

Национална Агенция за приходите - с оглед спазване на изискванията на приложимото законодателство.

С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Лоялната кампания, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица

(5)    Срокове за обработване/ заличаване на личните данни
Данните, необходими за участие в Лоялната кампания, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след приключване на Лоялната кампания.
Личните данни, необходими за деклариране на голямата награда – име, фамилия и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.


(6)    Права на субектите на данни (Участници)
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участникът желае да подаде сигнал или оплакване и/ или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.