Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с KOTANYI в МЕТРО

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМО ИГРА С ПОДПРАВКИ „KOTANYI“

ПЕРИОД: 29.11.2018 – 20.12.2018г


Обхват: Метро 10 (София); Метро 11 (Русе); Метро 12 (София); Метро 13 (Пловдив); Метро 14 (Варна); Метро 15 (Бургас); Метро 16 (Стара Загора); Метро 20 (Благоевград); Метро 21 (Велико Търново); Метро 22 (Плевен); Метро 25 (Пловдив)

Тези общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в промо игра с подправки „KOTANYI“ („Играта“), която е организирана от "Авенди ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130591250, ДДС № BG130591250, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, район р-н Искър, бул. "Искърско шосе" № 7, търговски център "Европа" Сграда 12, ет. 2 , имейл: office@avendi.bg, тел. / факс 02 973 11 81, www.avendi.bg (по-долу "Организатор").

Играта се осъществява със съдействието и участието на „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, ДДС № BG 121644736, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 7-11 км. (№7-11) (по-долу „Метро“),

Общите условия се поставят на видно място в обектите на провеждане на Играта, посочени по-горе в параграф „Обхват“.

І. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.    Играта „KOTANYI” се провежда в периода от 29.11.2018 г. до 20.12.2018 г. включително („период на Играта") на територията на Република България.
2.    Играта се провежда 11 обекта на Метро на територията на Република България, изрично посочено по-горе в параграф „Обхват“.
3.    В Играта могат да участват само клиенти на Метро, които са регистрирани в базата данни на Метро и имат издадени валидни клиентски карти „Метро“ /наричани по-долу „Клиенти“/.

II. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА

4.    Участието в играта изисква покупка.
5.    За участие в Играта се изисква Клиентът да закупи едновременно две метроединици (2 МЕ) продукти с марка KOTANYI, т.е. да ги закупи в една сметка (фактура). За валидно участие се счита и закупуването на 2 МЕ от един и същ продукт с марка KOTANYI .
6.    С цел избягване на съмнение, всяка Метроединица се разглежда самостоятелно, независимо от броя продукти, които съдържа, дори и да включва комбинация от продукти от различен вид.
7.    При изпълнение на горното условие Клиентът автоматично бива включен в Играта /става участник/ и получава възможност за спечелване на една от наградите, описани по-долу.
8.    Всеки Клиент участва в томбола за наградите, предоставяни от съответния обекта на Метро, в който е осъществил покупката, даваща право на участие. При покупки, даващи право на участие, в няколко обекта Клиентът ще бъде включен в томболата на всеки от обектите поотделно.
9.    При няколко покупки (на отделни фактури) в един и същ обект, даващи право на участие, Клиентът ще участва с всяка от тях, което повишава възможността му за спечелване на награда.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

10.    След изтичане на срока на Играта, посочен по-горе, на 21.12.2018г всеки един обект, посочен по-горе в параграф „Обхват“, организира томбола от специално избрана комисия, която на случаен принцип определя 3 (трима) печеливши и 2 резервни печеливши за съответния обект. Комисията се състои от служители на Метро, Организаторът (Авенди) делегира определянето на победителите на Метро, като представители на Авенди няма да участват в определянето на победителите.
11.    Един Клиент има право да получи само една награда от един и същ Обект.

ІV. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

12.    Всеки един от Обектите ще предостави следните 3 награди:
12.1.     един брой „коледно прасенце“ (сурово):Метро Арт. 220782 МАЛКО ПРАСЕНЦЕ 10-13 КГ ЗАМРАЗЕНО;
12.2.     два броя кутии с подправки KOTANYI.
13.    Печелившите ще бъдат уведомени от Метро на предоставените от тях служебни телефони за контакти, ако такива не са подадени ще бъдат уведомени на официалните си адреси за контакти.
14.    Наградите могат да се получат в срок до 28.12.2018г.
15.    Наградите се получават в Обектите, от които се предоставят.
16.    Печеливши Клиенти, които не са потърсили наградите си в срока по-горе, не са били открити в този срок или са отказали да получат наградите си губят правото си да получат наградата и същата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.
17.    Получаването на наградата може да бъде извършено от законния представител на печелившия Клиент или друго надлежно упълномощено лице.

VIІI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

18.    Участието в Играта e изцяло на риск и отговорност на самия Клиент. Организаторът и Метро не отговорят за причинени във връзка с участието в Играта вреди, освен ако са причинени умишлено или поради груба небрежност.
19.    Организаторът и Метро не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблем или срив в системата на организатора, природни бедствия, токов удар, хакерски атаки и други подобни.

IХ. ЗАЩИТА, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

20.    КЛИЕНТИТЕ НА МЕТРО СА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА.
21.    ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ. МЕТРО НЯМА ДА ПРЕДОСТАВЯ ЛИЧНИ ДАННИ НА ОРГАНИЗАТОРА (АВЕНДИ) И ТОЙ НЕ ИЗВЪШРВА ОБРАБОТКА НА ТАКИВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОТГАНИЗИРАНЕТО НА ТАЗИ ИГРА.
22.    ОБРАБОТВАНЕТО НА ВЕЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ИЗВЪРШВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПУБЛИКУВАНО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МЕТРО: https://www.metro.bg/privacy-notice.

ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

23.    Организаторът и Метро си запазват правото да изменят тези общи условия при необходимост. Изменението общи условия се обявяват по начина, по който се обявяват първоначалните общи условия.
24.    Организаторът и Метро не носят отговорност за неверни или неточни данни, предоставени от Клиент при регистрацията му за получаване на клиентска карта.
25.    За всички неуредени от настоящия общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
26.    Всички разходи, свързани с участието на Клиенти в Играта, като транспорт до обекта за получаване на награда и други са за сметка на съответния Клиент.

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЛИЗАТ В СИЛА НА 29.11.2018 Г.