Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Промоция на Lavazza в МЕТРО

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „Купи продукти с марката Lavazza на стойност от 70 лв. с ДДС от магазините на Метро и получи ваучер за покупки в Метро на стойност 10 лв. с ДДС.

(„ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА“)

 

I.             ОРГАНИЗАТОРИ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

1.            Промоционална кампания „Купи продукти с марката Lavazza на стойност от 70 лв. с ДДС от магазините на Метро и получи ваучер за покупки в Метро на стойност 10 лв. с ДДС”. (“Промоцията“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („Метро“), и „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“АД, ЕИК 131032463, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Рачо Петков Казанджията” №8,  регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG131032463, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes за България („ККХБК“), (заедно наричани  „Организатори“).

2.            Официалните правила на Промоцията са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3.            Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.

II.            ТЕРИТОРИЯ 

4.            Промоцията се провежда на територията на Република България във всеки магазин на Метро, включително складови бази Банско и Слънчев бряг.

III.          ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.            Промоцията започва в 00:00:00 на 04 октомври 2018 г. и ще продължи до 23:59:59 на 17 октомври 2018 г.

 

IV.          УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6.            В Промоцията участват всички продукти в опаковки от 90гр, 250гр, 500гр, 1кг, 2*250гр, 4*250гр предлагани под марката Lavazza, независимо от тяхната разновидност („Промоционални продукти“).

7.            Продуктите са със запазени търговски марки на Luigi Lavazza S.p.A., Италия.

V.           Право на участие

8.            Промоцията е отворена за участие на всички юридически лица и пълнолетни физически лица с местоживеене в Република България, притежатели на валидна карта Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро („Участник”),  с изключение на служителите на Организаторите, както и на рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

 

VI.          МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА:

9.            Всеки Участник закупил Промоционални продукти в магазините на Метро през периода на промоцията (04.10.2018 – 17.10.2018 г.) ще получи ваучер за покупка в Метро  на стойност 10 лв. с ДДС.

10.          За всеки 70 лв.- с ДДС /натрупан оборот от закупуване на Промоционални продукти, съгласно т.9  в рамките на промоцията/ се получава 1 ваучер на стойност 10лв с ДДС.

11.          Всеки Участник има възможност да получи максимум 15 ваучера за целия период на промоцията.

12.          Ваучерите служат за покупка на стоки в магазините на Метро.

13.          Ваучерите не могат да бъдат разменяни срещу паричната им равностойност, нито срещу тях да бъде получен продукт на цена равна на стойност им. Ваучерът може да бъде използван единствено като отстъпка от цената на бъдещи покупки в магазините на Метро.

14.          Ваучерите важат за период от 90 дни от датата на издаването им.

15.          Отчитането на оборотите ще се извършва служебно от Метро, като ще се взимат предвид всички покупки извършени от едно лице, клиент на Метро (покупки с едни и същ получател по фактура - на ниво ЕИК, съответно ЕГН).

16.          Оборотите по доставка също се отчитат към резултата на Участниците.

17.          Номер на Метро картата на спечелилите ваучери Участници ще бъдат публикувани на сайта www.metro.bg. Всеки печеливш Участник, може да получи спечеления ваучер на вход „Клиенти“ във всеки Метро магазин на територията на Република България, след предварителна заявка, къде да бъде предоставен ваучера, и/или от своя Мениджър Клиенти, срещу идентифициране с валидна Метро карта.

18.          До 25 октомври 2018 г. всички имена на всички Участници, отговарящи на условието за  получаване на ваучер, ще бъдат известни и налични като списъци по Метро магазините.

VII. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

19.          Ваучерите ще се предоставят при представяне на валидна Метро карта с номер, включен в списъка на печелившите Участници, във всеки магазин Метро на територията на Република България.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

20.          Всяко искане за получаване на ваучер във връзка с покупки, извършени преди или след определения срок на Промоцията (04.10.2018 – 17.10.2018 g.) се считат за невалидни.

21.          Организаторите не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции.

IX. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

22.          При възникване на спор между Организаторите и Участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимно съгласие, ако не – от компетентните съдилища на територията на Република България.

X. ПУБЛИЧНОСТ

XI. ЛИЧНИ ДАННИ

23.          Метро се задължават да обработва лични данни на Участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и условията, при които Участниците са предоставили лични данни на Метро. Метро няма да предоставя лични данни на ККХБК. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни, обработвани от Метро. 

XII. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

24.          Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.metro.bg за целия период на Промоцията.

25.          С участието си в Промоцията, Участниците приемат и се ангажират да спазват условията на Официалните правила.