Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с METRO Chef

Спечели с METRO Chef

Ела в МЕТРО от 03.10 до 30.10.2019 г. и вземи млечни продукти METRO Chef за поне 2 лв., регистрирай фактурата си във формата по-долу и можеш да спечелиш ваучер за ресторант ANDRé на шеф Андре Токев на стойност 200 лв.!

Включи се сега:


Форма за участие

*
*
*
Въведете мобилен номер с 12 цифри във формат: +3598XXXXXXXX
*
Въведете първите 8 цифри от клиентския си номер слято, без други символи. Вижте пример по-долу.
*
Въведете слято 10-цифрения номер, изписан върху фактурата след „Фактура Оригинал №:“
*
Запознат/а съм и приемам Общите условия на Промоцията.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията.
 
Captcha

 
*

 

Ето как да въведете клиентския си номер:

Ето как да въведете клиентския си номер:

 

                                                                             Официални правила на промоционална кампания  

                                    „Спечели един от 3 ваучера за двама в ресторанта на Андре Токев на стойност 200 лв.“

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания „Спечели един от 3 ваучера за двама в ресторанта на Андре Токев на стойност 200 лв. („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („Организатор“).
Настоящите Официални правила са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата му metro.bg/MetroChef.

ДЕФИНИЦИИ

УЧАСТНИК се нарича всеки клиент на Организатора, закупил млечни продукти с марка „METRO CHEF“ на стойност  минимум  2 лева с ДДС, в периода от 03.10.2019г. до 30.10.2019г.
ПЕЧЕЛИВШ е всеки Участник, който ще бъде изтеглен на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер и спечели предварително обявена награда съгласно раздел IV.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 03.10.2019г. до 30.10.2019г.
За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на 3-ти октомври 2019г. и ще продължи до 30 октомври  2019г. (включително), независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ („Участващи обекти“), с изключение на складова база Слънчев бряг.

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всеки Участник, закупил  млечни продукти с марка „METRO CHEF“ на стойност  минимум  2 лева с ДДС в някой от Участващите обекти, може да заяви участие в томбола чрез номера на фактурата си, като се регистрира на metro.bg/MetroChef и впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. Всички коректно регистрирали се участници ще бъдат включени в томбола за теглене на наградите, която ще се проведе след края на Кампанията.
Всеки Участник може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка регистрирана на сайта фактура, в която присъстват  млечни продукти с марка „METRO CHEF“ на стойност  минимум  2 лева с ДДС , се счита за едно участие. Ако Участникът се представлява от няколко отделни картодържатели на клиентски карти МЕТРО, покупките от различните картодържатели се считат за отделни участия на един и същ Участник.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всяко лице над 18-годишна възраст с активна клиентска карта, закупило млечни продукти с марка „Metro Chef“ на стойност  минимум  2 лева с ДДС изпълнило гореописаните правила за участие, има право да участва в томбола за 1 от 3-те вечери за двама в ресторант “Андре” ,на  шеф Андре Токев  (ул.  Бигла №56, София) на стойност 200 лева с ДДС. Ваучерите са валидни до 1.01.2020г. За използването им е необходима предварителна резервация на телефон +359 888 931 Ваучерът може да се използва в дните и часовете, в които ресторантът е отворен за посещение от индивидуални  клиенти.

Печелившите ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер не по-късно от 4-ти ноември 2019г. в централния офис на Организатора.
Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани по 1 Печеливш, както и 2 резервни участници за всяка награда.

V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Всички Печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им регистрира на metro.bg/MetroChef, в срок до 20 дни след края на Промоционалната кампания. В случай че някой Печеливш откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им. Ваучерите ще се получават на място, в избран от Печелившия участник магазин на МЕТРО.
Клиентските номера на Печелившите ще бъдат публикувани на уеб страницата на Организатора след 05.11.2019г.    

VІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Организаторът не покрива разходите по транспорт и хотелско настаняване на печелившите участници.
Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.
Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания.
Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнена и подписана от участниците декларация за получаване на наградата. Спечелилите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на участника (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

VІІІ. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Правилата на наградната игра са достъпни на www.metro.bg. Допълнителна информация относно Промоционалната кампания може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08:00 до 19:00 часа.

ІХ. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

МЕТРО е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и като такъв се задължава да обработва личните данни на Участниците в Промоционалната кампания, в съответствие с изискванията на ОРЗД.
Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице по защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; E-Mail: dpo@metro.bg
МЕТРО не събира лични данни специално за целите на Играта. За целите на управление на Играта се използват лични данни, които Участниците вече са предоставили при регистрация като клиенти на МЕТРО.
За целите на провеждане на Промоционалната кампания, МЕТРО ще обработва следните лични данни на Участници: име, фамилия, клиентски номер, електронна поща и/или телефон за контакт с печелившите. Тази обработка е базирана на дадено доброволно и изрично съгласие от Участника. С избирането на бутона „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за целите на участието им в Промоцията. МЕТРО няма да предоставя лични данни на трети страни. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.
Съгласно ОРЗД, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
В допълнение всеки Участник има право да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на комисията: https://www.cpdp.bg
Връзка с администратора може да бъде осъществена чрез: dpo@metro.bg

Х. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоционалната кампания може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.
 
ХІ. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ
 
Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.