Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с Pantene в МЕТРО

Спечели с Pantene в МЕТРО

Купи 2 продуктa с марка Pantene в МЕТРО на една фактура и можеш да спечелиш фотоепилатор Braun!

Как да участваш:

-    Купи 2 продукта с марка Pantene в МЕТРО на една фактура в периода 06.09.2019 – 19.09.2019
-    регистрирай се във формата по-долу.

Награди: фотоепилатор Braun - 3 броя.

Включи се сега:

Форма за участие

*
*
*
Въведете мобилен номер с 12 цифри във формат: 359XXXXXXXXX
*
Въведете първите 8 цифри от клиентския си номер слято, без други символи. Вижте пример по-долу.
*
Въведете слято 10-цифрения номер, изписан върху фактурата след „Фактура Оригинал №:“
*
Запознат/а съм и приемам Общите условия на Промоцията:
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията:
 
Captcha

 
*

 

Ето как да въведете клиентския си номер:

Ето как да въведете клиентския си номер:

                                                                  Общи условия и правила за провеждане на промоционална кампания

                                                                                                   „Pantene” в Метро БългарияЧлен. 1. Организатори и официален правилник на промоционалната кампания

(1) Промоционалната кампания „Pantene“ в Метро България, наричана накратко „Кампанията”, се организира и провежда от ”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б (наричано накратко  „Организатор”). Кампанията се организира от името и за сметка на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161.
(2) Участниците в Кампанията са длъжни да спазват общите условия и правила на Кампанията (нататък в текста наричани „Официалният правилник”).
(3) Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на Кампанията от 06.09.2019 г. до 19.09.2019 г. на следната интернет страница: https://metro.bg/Pantene/
(4) Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/или промените ще бъдат предварително публично оповестени на интернет страницата, посочена в чл. 1, ал. 3.

Член 2. Място на провеждане и продължителност на Кампанията

Кампанията се организира и провежда в единадесет магазина – домакини от веригата Метро на територията на България с адреси:

Град
Адрес
Благоевград    
 ул. Зеленодолско шосе №17
Бургас
 бул. Срефан Стамболов  №103
Варна  р-н Вл.Варненчик, ул. Атанас Москов №2
Велико Търново  бул. България №78
Плевен  ул. Метро №11
Пловдив  бул. Санкт Петербург №135
Пловдив - Марица  ул. Костиевска №1
Русе  бул. 3-ти март  №60
София - 1  бул. Цариградско шосе 7-11 км
София - 2  бул. Европа №182
Стара Загора  ул. Хрищиян Войвода №30

 

(2) Кампанията стартира на 06.09.2019 г. и приключва на 19.09.2019 г., като се провежда едновременно в участващите магазини
(3) След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът и Метро не носят отговорност и нямат по-нататъшни задължения спрямо клиенти, които са с убеждението, че Кампанията все още продължава. Организаторът и Метро потвърждават, че Кампанията започва на 06.09.2019 г. и приключва на 19.09.2019 г., независимо дали преди и/или след посочения период рекламни материали, оповестяващи Кампанията, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.      


Член 3. Право на участие

(1) В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на участие в Кампанията, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени в чл. 4.
(2) Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Кампанията.
(3) В Kампанията нямат право да участват служители на Метро и Организатора, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).


Член 4. Механизъм на Кампанията

(1) Всеки желаещ да участва трябва да изпълни следното:
i.    да закупи два продукти с марка Pantene, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” в участващите магазини посочени в чл. 2, в периода на Кампанията, на една фактура
ii.    да се регистрира в сайта на Метро на адрес www.metro.bg/Pantene, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма
iii.    всички коректно регистрирали се участници ще бъдат включени в томбола за теглене на наградите, която ще се проведе след края на Кампанията.

Член 5. Награди – видове, количество и валидиране на участията:

(1)    Наградите са общо: 3 (три) броя фотоепилатори Braun
(2)    Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното в член 5 (1). В случай че някоя от наградите бъде изчерпана, Организаторът публично ще оповести това по начина, по който са оповестени и настоящите правила
(3)    Повече информация за Кампанията можете да намерите на уебсайта, упоменат в член 1 (3).
(4)    Томболата за спечелване на 1 от 3 броя фотоепилатори  за пазаруване в магазини „Метро Кеш енд Кери“ ще бъде изтеглена до 7 работни дни след края на Кампанията. Организаторът ще изтегли 3 печеливши и 3 резерви.
a.    В рамките на 1 седмица след тегленето на томболата Организаторът ще се свърже с печелившия, за да валидира неговото участие.
b.    В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първата резерва от списъка с печеливши.
(5)     Всеки участник в томболата по чл. 4 (1), независимо от броя участия, може да спечели само една награда, т.е. един фотоепилатор.

Член 6. Награди – доставка:

(1)    Наградите ще бъдат доставени по куриер до 1 месец след изтегляне на участника, до адрес, посочен от участника и за сметка на Организатора.
(2)    Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. При получаване на наградата участниците следва да предоставят документ за самоличност и да покажат фактурата от покупката. При невъзможност на участника лично да получи наградата си, той може да упълномощи за получаването й трето лице, което да я получи срещу предоставяне на пълномощно или предварително предупреждение, изпратено на Организатора.  
(3)    Участниците не могат да разменят или заменят спечелената награда с паричната й равностойност или да я заменят с други подобни продукти.
(4)    Кампанията се организира и провежда от „ДНК Глобъл Груп” ЕООД за сметка и от името на „Проктър и Гембъл България“ ЕООД. Производителите, вносителите и доставчиците на наградите не спонсорират Кампанията.

Член 7. Награди – данъци и такси

(1)    Наградата по чл. 4 (1) е на единична стойност над 100 лв, а именно фотоепилатор Braun – 699 лв с ДДС.
(2)    С включването си в Кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица и се задължава да декларира дохода от наградата от томболата,  фотоепилатор Braun – 699 лв с ДДС, в случай че спечели.  
(3)    Организаторът на Кампанията не носи отговорност, за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганата награда от томболата, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.  
(4)    Организаторът се задължава да осигури и представи на печелившите участници документ, удостоверяващ стойността на наградата от томболата, с цел изпълнението на задълженията им съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Член 8. Прекратяване на Кампанията преди официалния краен срок

(1)    Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства или при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено по същия начин, както първоначалното й обявяване.  

Член 9. Съдебни спорове и приложимо законодателство

(1)    Евентуално възникнали спорове между Организатора и/ или Метро, от една страна, и участник, от друга страна, ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от родово компетентния съд в гр. София съобразно приложимото българско законодателство.
(2)    Приложимо към настоящите условия е действащото българско законодателство.

Член 10. Отговорности

(1) След приключване на Кампанията Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава.
(2) Организаторът на Кампанията и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на награди няма да влияят върху принципа, че Организаторът на Кампанията ще присъди наградата на лице, което официално спазва условията на този Официален правилник.
(3) Организаторът има правото да предприеме необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или улеснили спечелването на наградите, Организаторът има правото да търси съдебно преследване на такива лица, въз основа на налично доказателство.
(4) Евентуално възникнали спорове между Организатора, от една страна, и участник, от друга страна, ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България, съобразно приложимото българско законодателство.


Член 11. Защита и съхранение на личните данни

(1)    Данни за администратора на лични данни и на лицето за контакт:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (наричан за кратко „МЕТРО“), регистриран в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление:  Цариградско шосе 7 - 11 км., София 1784, е администратор съгласно Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) и следователно е отговорен за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.

Длъжностно лице за защита на личните данни:
Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД,бул. Цариградско шосе 7 - 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице за защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; e-mail: dpo@metro.bg

(2)    С включването си в Кампанията всеки участник потвърждава, че е запознат с нейните Общи условия описани по-горе и се съгласява личните му данни, описани по- долу,  да бъдат използвани за целите на Кампанията.
Цел – целта на обработването на личните данни на участниците в Лоялната кампания е определяне на печеливши по безспорен начин, оповестяване на резултатите от нея, предоставяне на награди, както и за целите на маркетинга

(3)    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

•    Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Лоялната кампания:
Организаторът обработва следните лични данни на всички участници - име, фамилия и адрес, посочени във фактурата, въз основа на притежанието на постоянна Метро карта за пазаруване от участника и доброволното му съгласие Метро да разполага с посочените данни. С избирането на бутона „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Лоялната кампания“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за целите на участието им в Лоялната кампания.
•    Лични данни, събирани и обработвани във връзка с излъчването на печеливш:
Организаторът обработва следните лични данни на печелившите участници - име, фамилия, , електронна поща, адрес и телефон за контакт, въз основа на притежанието на постоянна Метро карта за пазаруване от участника и доброволното му съгласие Метро да разполага с посочените данни.

(4)    Вашите лични данни се разкриват на следните получатели:    
Личните данни на печелившите участници ще бъдат предоставени само на Организатора на Лоялната кампания, посочен в чл. 1, т.1,  с цел предоставяне на награда.
Събраните лични данни могат да бъдат разкрити още и на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.
(5)    Срокове за обработване/ заличаване на личните данни
Данните, необходими за участие в Лоялната кампания, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след приключване на Лоялната кампания.
(6)    Права на субектите на данни (Участници)
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участникът желае да подаде сигнал или оплакване и/ или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.