Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели със Suchard в МЕТРО

Спечели със Suchard в МЕТРО

Купи бонбони Suchard в МЕТРО на стойност минимум 10 лв. с ДДС на една фактура и можеш да спечелиш стилен пуф!

Как да участваш:

-    Купи бонбони Suchard в МЕТРО (Сушард Кармен 121 г, Сушард Аида 126 г, Сушард Фигаро 153 г, Сушард Ноар 153 г, Сушард Асорти 161 г, Сушард Аида 252 г, Сушард Фигаро 306 г, Сушард Асорти 318 г, Сушард Асорти 320 г) на една фактура в периода 11.07.2019 – 24.07.2019 г.
-    Регистрирай се във формата по-долу.

Награди: 11 бр. стилен пуф – по 1 бр. на МЕТРО магазин.  

Включи се сега:

Форма за участие

*
*
*
Въведете мобилен номер с 12 цифри във формат: 3598XXXXXXXX
*
Въведете първите 8 цифри от клиентския си номер слято, без други символи. Вижте пример по-долу.
*
Въведете слято 10-цифрения номер, изписан върху фактурата след „Фактура Оригинал №:“
*
Запознат/а съм и приемам Общите условия на Промоцията:
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията:
 
Captcha

 

 

Ето как да въведете клиентския си номер:

karta back
                                                                         

Официални правила на промоционална кампания

„Купи бонбони Suchard, независимо от вида и грамажа, на обща стойност от мин. 10 лв с ДДС от магазините на Метро и участвай в томбола за стилен пуф“


I. ОРГАНИЗАТОРИ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатори на промоцията са „Монделийз България“ EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4 („Монделийз“) и „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км. („Метро“) заедно наричани “Организатори“.
2. Официалните правила на Промоцията са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията.  Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.
3. С участието си в Промоцията, Участниците приемат и се ангажират да спазват условията на Официалните правила.

II. ТЕРИТОРИЯ

4. Промоцията се провежда на територията на Република България във всички магазини на Метро.

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията започва в 00:00:00 на 11 юли 2019 г. и ще продължи до 23:59:59 на 24 юли 2019 г.

IV. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6. В Промоцията участват Сушард Кармен 121г, Сушард Аида 126г, Сушард Фигаро 153г, Сушард Ноар 153г, Сушард Асорти 161г, Сушард Аида 252г, Сушард Фигаро 306г, Сушард Асорти 318г, Сушард Асорти 320 г. („Участващи продукти“).
7. Продуктите са запазени търговски марки на „Mondelēz  International“.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

8. Промоцията е отворена за участие на всички юридически лица и пълнолетни физически лица, с местоживеене в Република България, притежатели на валидна клиентска карта Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро („Участник”), с изключение на служителите на Организаторите, както и на рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

VI. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА:

9. Всеки клиент, закупил Участващи продукти на обща стойност от мин. 10 лв. с ДДС на една фактура в магазините на Метро в периода на Промоцията (11.07.2019 – 24.07.2019 г.) може да заяви участие в томбола чрез номера на фактурата си за спечелването на стилен пуф Suchard, като се регистрира на www.metro.bg/Suchard
10. Служители на Метро ще изтеглят печелившите Участници за всеки магазин на 31.07.2019г.
11. Клиентските номера на Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Промоцията. Печелившите Участници ще бъдат уведомени по имейл или телефон.
12. Наградите ще се предоставят след 31.07.2019г. при представяне на валидна клиентска Метро карта на вход „Клиенти“ във всеки магазин Метро на територията на Република България. Печелившите Участници следва да получат наградата си от магазина, в който е направена покупката от номера на печелившата фактура за участие в Промоцията. Наградите не могат да се заменят срещу паричната им равностойност.

VII. ОТГОВОРНОСТ

13. Всяко искане за участие в промоцията във връзка с покупки, извършени преди или след определения срок на Промоцията (11.07.2019 – 24.07.2019 г.) се счита за невалидно.
14. Организаторите не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

15. Метро е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) и като такъв се задължава да обработва личните данни на Участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на ОРЗД и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
16. Можете да се свържете с нашият служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице по защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; E-Mail: dpo@metro.bg
17. Целта на обработването на личните данни на Участниците в Промоцията е определяне на печеливши по безспорен начин и оповестяване на резултатите от Промоцията..
18. За целите на участието в Промоционалната кампания, Метро обработва следните лични данни на Участниците: клиентски номер, име и фамилия, телефон за контакт и електронна поща. Тази обработка е базирана на дадено доброволно и изрично съгласие от Участника. С избирането на бутона „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за целите на участието им в Промоцията. Данните, генерирани във връзка с участие в Промоцията, ще бъдат заличени 1 месец след нейното приключване.  Метро няма да предоставя лични данни на трети страни. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.
19. Съгласно ОРЗД, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
В допълнение всеки Участник има право да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на комисията: https://www.cpdp.bg
Връзка с администратора може да бъде осъществена чрез данните за контакт посочени в точка 16.