Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРС „Кулинарното наследство на България“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРС „Кулинарното наследство на България“

„Кулинарното наследство на България“- национален конкурс за автентична рецепта на традиционно българско ястие

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на национален конкурс „Кулинарното наследство на България“ („Конкурс“) и уреждат отношенията на Организатора с участниците в Конкурса.

1.2. Националният конкурс „Кулинарното наследство на България“ е конкурс за автентична рецепта на традиционно българско ястие. В Конкурса имат право да се включат както физически, така и юридически лица с нестопанска цел – читалища, сдружения, фондации и неправителствени организации. Механизмът на спечелването на наградите е описан в раздел 6 от настоящите правила. Конкурсът предоставя възможност за спечелване на награди, описани в раздел 7.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Конкурсът се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („Организатор“) самостоятелно.

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Конкурса и осигурява предметните награди за участниците.

2.3. Настоящите Официални правила са публикувани на сайта https://metro.bg/nasledstvo, откъдето са достъпни през целия период на Конкурса по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

2.4. Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата https://metro.bg/nasledstvo.

РАЗДЕЛ 3. ДЕФИНИЦИИ

3.1 УЧАСТНИК се нарича всеки, който е регистрирал една или повече автентични рецепти на традиционно българско ястие чрез формуляра за кандидатстване, на сайта: https://metro.bg/nasledstvo

3.2 ИНДИВИДУАЛЕН УЧАСТНИК се нарича Участник, регистриран като физическо лице.

3.3 ГРУПОВ УЧАСТНИК се нарича участник-юридическо лице, независимо дали е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел, народно читалище, читалищно сдружение или община (наричани общо „ЮЛНЦ“), както и търговско дружество с основен предмет на дейност ресторант, бистро или други подобни (наричани общо „РЕСТОРАНТ“).

3.4 ПОБЕДИТЕЛ се нарича Участник, който е регистрирал една от дванадесетте най-оригинални рецепти, избрани от жури, начело с шеф Андре Токев.

3.5. ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер и има право да получи една от предварително обявените награди.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

4.1. Конкурсът се провежда в периода от 9 юли 2018 г. до 30 септември 2018 г. на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

5.1 В Конкурса не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

5.2. В Конкурса може да участва всяко физическо лице на възраст над 18 години, ЮЛНЦ или Ресторант, което в периода от 9 юли до 30 септември 2018 година е заявило участие и е приело настоящите Официални правила, обявени на сайта на Организатора: https://metro.bg/nasledstvo. Нямат право да участват в Конкурса управителите и служителите на Организатора или други лица, обвързани професионално с организацията на Конкурса, както и членове на техните семейства.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

6.1. В периода на провеждане на „Кулинарното наследство на България“ всеки Участник има право да регистрира неограничен брой рецепти за приготвянето на традиционни български ястия. При регистрация за участие, Участникът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия, попълване на формуляр и регистрация на рецепта, Участникът се включва за участие в Конкурса и в тегленията за награди.

5.2. Участието в Конкурса не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.3. За валидна регистрация се счита такава в която, Участникът предостави рецепта за традиционна автентично ястие с включени ясни и точни количествата на продуктите и инструкции за приготвяне на ястието, както и:

(а) за Индивидуални участници - име, фамилия, телефон за връзка и email;
(б) за Групови участници – наименование, ЕИК, име и фамилия на лице за връзка, както и телефон и email.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПЕЧЕЛИВШИТЕ

7.1 ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ

7.1.1 НАГРАДА НА ЖУРИ - Всеки Индивидуален участник има възможност да спечели награда на журито с председател шеф Андре Токев и да:
- Сготви избрана рецепта заедно с шеф Андре Токев в кулинарна МЕТРО Академия
- Да публикува рецептата си в авторска кулинарна книга, със снимки и име на автора, заедно с другите избрани рецепти
- Да участва в мини видео сериал, представящ различните региони на България и традиционната кухня
- Да бъде част от визуалното оформление на кулинарен календар, със снимки, рецепти и упоменато име на автора.

7.1.2 НАГРАДА, ИЗТЕГЛЕНА ОТ ТОМБОЛА НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП – Всеки Индивидуален участник ще участва в теглене на томбола на случаен принцип и ще може да спечели:
- 1 брой - Едноседмична семейна почивка в к.к Пампорово
- 2 броя - Ваучери за пазаруване в МЕТРО на стойност 500 лв.
- 5 броя - Куверт за двама в ресторант „Андре“ на шеф Андре Токев

Въз основа на член 2.4 организаторът предоставя възможността на печелившите изтеглени от томбола на случаен принцип за 5 броя куверт, да използват куверт за двама в ресторант „Андре“ на шеф Андре Токев на стойнопст 100 лв. или да го заменят за ваучер за пазаруване в МЕТРО, равностоен на стойността на куверта - 100 лв.

7.2 ГРУПОВИ НАГРАДИ
Конкурсът ще излъчи две групови награди – една за ЮЛНЦ и една за Ресторанти.

7.2.1. Всеки Групов участник, регистрирал се като юридическо лице с нестопанска цел, читалище или община, има възможност да спечели награда на журито с председател шеф Андре Токев печелейки:

- Финансиране на местен кулинарен фестивал или събор през 2019 г. на стойност 1000 лв.

7.2.2. Всеки участник, регистрирал се като Ресторант, има възможност да спечели награда на журито с председател шеф Андре Токев, печелейки:
- Парична награда на стойност 1000 лв.

- Съдействие при адаптация от Андре Токев и МЕТРО Академия за включване на рецептата в менюто на ресторанта

Наградите на журито, представили 12-те най-оригинални рецепти, и двете групови награди ще бъдат определени до 16.10.2018 г. от компетентно жури с председател шеф Андре Токев.

Печелившите от томболата ще бъдат изтеглени на случаен принцип в присъствието на комисия чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Тегленето на печелившите ще се извърши на 08.10.2018г. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

РАЗДЕЛ 8. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

8.1. Всички Победители и Печеливши ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за връзка, които са предоставени при регистрацията чрез формуляр за кандидатстване на сайта на Организатора. В случай че Победител или Печеливш откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на класирането или изтеглянето им.
Победителите и Печелившите ще бъдат уведомени по имейл и/или телефон за връзка, предоставени във формуляра за кандидатстване. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е представил грешни данни за връзка. Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПЕЧЕЛИВШИТЕ

9.1. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой. Предоставяне (прехвърляне) на награда на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Победителите и Печелившите, или техните представители (в случаите на Групови участници) да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

9.2. Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях при регистрация телефон и email за връзка за участие кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

9.3. Някои от наградите са с пазарна стойност над 30,00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда съответният Победител или Печеливш се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Победителите или Печелившите (според случая) се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила.

9.4. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Победител или Печеливш.

РАЗДЕЛ 10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни от Участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Конкурса поради настъпване на извънредни обстоятелства, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

10.2. Организаторът не гарантира, че достъпът до формуляра на сайта https://metro.bg/nasledstvo и възможността за регистрация за участие в Конкурса ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Конкурса.

10.3. При възникване на технически проблеми в интернет сайта https://metro.bg/nasledstvo, обявяването на Победителите и Печелившите ще се извърши след окончателното им отстраняване. Организаторът умолява всички Участници стриктно да проверяват своята входяща пощенска кутия (inbox), както и „SPAM” (СПАМ) директория за получени съобщения от адреси с домейн metro.bg. Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на Победители или Печеливш. Организаторът не носи отговорност, ако Победител или Печеливш е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата и/или не е потвърдил желанието си да получи наградата в срок до 10 календарни дни от получаване на известието.

10.4. Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на Официалните правила. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, Организаторът запазва правото си да прекрати Конкурса.

РАЗДЕЛ 11. ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. Във връзка с провеждане на Конкурса, Организаторът ще събира от Индивидуалните участници определена информация, която позволява те да бъдат идентифицирани („лични данни“). Във връзка с това Организаторът има качеството на „администратор на лични данни“ по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“).

11.2. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни: „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 7-11 км., имейл: dpo@metro.bg

11.3. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Конкурса

11.3.1. За целите на участието в Конкурса, Организаторът събира и обработва следните данни от Индивидуални участници – име, телефонен номер и email, които Индивидуалните участници въвеждат в регистрационната форма на интернет сайта https://metro.bg/nasledstvo.

11.3.2. Основание за обработката е договорни отношения между Индивидуалният участник и Организатора, по-конкретно участие в Конкурса с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Конкурса.

11.4. Лични данни на Победители и Печеливши, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.

11.4.1. С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, Индивидуалните участници, които са определени за Победители или Печеливши, следва да предоставят име, адрес и ЕГН.

11.4.2. Основание за обработване на данните за доставка на награда – име и адрес, са договорни отношения между Организатора и Печелившия / Победителя, по-конкретно участие в Конкурса и предоставяне на награда от страна на Организатора, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.

11.4.3. Основание за обработване на име и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на Индивидуалния участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

11.5. Получатели/категории получатели на данните

11.5.1 Личните данни, необходими за участието в Конкурса и получаването на награда – име, имейл, адрес и телефонен номер, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на Конкурса или в доставката на награди.

11.5.2. Личните данни, необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

11.6. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

11.6.1. Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на Конкурса, като ще бъдат заличени 1 месец, след публикуване на името на съответните победители и Печеливши на сайта https://metro.bg/nasledstvo.
11.6.2. Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

11.7. Права на субектите на данни (Индивидуални участници)

11.7.1. Съгласно ОРЗД, Индивидуалните участници имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да
изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

11.7.2. Печеливши и Победители, които са получили награда, нямат право на изтриване на личните им данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

11.7.3. При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Индивидуален участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените по-горе данни за връзка с Организатора или писмено, включително по имейл, до длъжностното лице по защита на личните данни.

11.7.4. В допълнение, Индивидуалните участници имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

РАЗДЕЛ 12. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

12.1. Официалните правила на Конкурса са достъпни на https://metro.bg/nasledstvo

12.2. Списъкът с Победителите и Печелившите, както и резервните Участници, ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11км.

12.3. С извършването на регистрация съгласно тези Официални правила всеки Участник се счита уведомен за настоящите Официални правила и се съгласява с тях.

РАЗДЕЛ 13. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

13.1. Участник в Конкурсът може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

13.2. При отказ от страна на Участник, всички регистрирани от него рецепти ще бъдат изтрити.

13.3. При отказ от участие събраните от Индивидуални участници лични данни във връзка с Конкурса ще бъдат незабавно заличени.

РАЗДЕЛ 14. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

14.1. Всички спорове, възникнали във връзка с Конкурсът, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.