Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Инвестиционно предложение

 

О Б Я ВА

                                                                           От  „Метро кеш енд кери България” ЕООД

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

У В Е Д О М Я В А

 

Всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение (ИП) Вътрешно преустройство – модернизация хладилни инсталации, съоръжения и уредби в МЕТРО – Русе.

Местоположение на ИП: община Русе, гр. Русе, бул. „Трети март” №60, ПИ с идентификатор 63427.3.500.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Русе или в РИОСВ – Русе, бул. „Придунавски” №20.