Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Коледен календар

Коледен календар

Празниците отминават, но не и забавлението – коледните календари на МЕТРО все още ти носят ваучер на стойност между 5 и 100 лв. във всяка кутия! Възползвай се до 15.02.2021 г. – срещу 5.99 лв. с ДДС за брой получаваш неустоими шоколадови изкушения и ваучер за пазаруване в МЕТРО за поне 5 лв. А ако вземеш 2 броя от календарите, общата им цена е 9.99 лв. Така със сигурност ще си върнеш поне 10 лв. под формата на 2 ваучера за пазаруване, а защо не и да спечелиш ваучер за 100 лв.! Струва си, нали?

Специалните отстъпки за всеки ден от декември, както и талонът за участие в коледната томбола, са невалидни. Ваучерите за пазаруване в МЕТРО на стойност от 5 до 100 лв., които ще намерите във всеки календар, са валидни до 28.02.2021 г.

Ето и късметлиите, които спечелиха голямата награда от томболата с коледните календари, а именно – ваучер за пазаруване в МЕТРО на стойност 500 лв. Участието в нея приключи на 31.12.2020 г.

Имена
Телефон
 Албена Минчева
 089863****
 Калчо Белов
 087898****
 Веселин Ангелов
 088867****
 Иванка Иванова
 089641****
 Даниела Иванова
 089989****

 Официални правила на промоционална кампания
„КОЛЕДЕН КАЛЕНДАР НА МЕТРО”


І. ОРГАНИЗАТОР
Промоционална кампания „КОЛЕДЕН КАЛЕНДАР НА МЕТРО“ („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км. („Организатор“).
 
Настоящите официални правила са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата му www.metro.bg.

ДЕФИНИЦИИ

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, ползващо валидна клиентска карта МЕТРО.

УЧАСТНИК
се нарича всеки клиент на Организатора, който извърши покупка на поне една от разновидностите на Коледен календар МЕТРО:

308514 Метро коледен календар
318848 Коледен Календар Лукс
 318849 Коледен Календар Детски

 

ПЕЧЕЛИВШ е всеки клиент на Организатора, който ще бъде изтеглен на лотариен принцип и спечели една от предварително обявените награди.


ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 15 октомври 2020 г. до 28 февруари 2021 г.

За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на 15 октомври 2020 г. и ще продължи до 28 февруари 2021 г. (включително) независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ („Участващи обекти“).

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всяко лице, което  извърши покупка на поне една от разновидностите на Коледен календар МЕТРО в някой от Участващите обекти се включва за участие в Промоционалната кампания и има право да участва в томбола с награди.

Всяко лице може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка на поне една от разновидностите Коледен календар МЕТРО се счита за едно участие.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всеки участник закупил Коледен календар МЕТРО има възможност да спечели една от следните награди:

  • Един от 30,000 ваучери за пазаруване в магазини МЕТРО  на стойност:

 

 Стойност Брой ваучери 
 5 лв.  25,000
 10 лв.  4,700
 100 лв.  300


Ваучерите се намират вътре в календарите и са валидни за покупки в периода 02.01.2021г. до 28.02.2021г. При използване на ваучера печелившите участници трябва да представят ваучера на касата на Участващ обект, като дължимата от тях сума за покупка на продукти ще бъде намалена със сумата по представения ваучер. Не важат за цигари и амбалаж. Не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Ваучерите не се комбинират с отстъпката по МЕТРО партньорска програма. Всеки ваучер трябва да бъде използван самостоятелно на фактура. Всеки ваучер на стойност 5 и/или 10 лева може да бъде използван за фактури с по-голяма стойност от 50 лева.

  • Един от 5 ваучера на стойност 500 лв. за пазаруване в Метро.

 
За участие в томболата за ваучери от 500 лв. трябва да се попълни талон за участие, който се намира вътре в Коледния календар. В талона се попълват име и фамилия и телефонен номер за контакти и се пускат до 31 декември 2020 г. в специални урни, намиращи се на Вход клиенти на всеки Участващ обект.

Печелившите участници ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип до 16 януари 2021 г. в централния офис на Организатора.

Резултатите от тегленето, както и печелившите участници ще бъдат отразени в протокол , който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани 5 печеливши участници, както и 5 резервни участници.

Наградите са със стойност над 100,00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени в талона за участие, в срок до 20 дни след края на Промоционалната кампания. В случай, че Печеливш участник откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.     

Информация за печелившите – клиентски номер ще бъде публикувана на уеб страницата на Организатора след 20.01.2021 г.

VІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания.

Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан приемо-предавателен протокол от участниците декларация за получаване на наградата. Спечелилите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на участника (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

VІІ. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Правилата на наградната игра са достъпни на www.metro.bg. Допълнителна информация относно Промоционалната кампания може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08.00 до 20.00 часа.

ІХ. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ     

С приемането на наградата всеки Печеливш се счита уведомен за настоящите официални правила и се съгласява с тях. Списъкът с Печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км.
Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД):
„Метро Кеш енд Кери България“  ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София, бул.“Цариградско шосе“7-11 км,. контакт: dpo@metro.bg
Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, печелившият участник следва да предостави, ЕГН.
Основание за обработване на данните за предаване на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Организатора, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.

Основание за обработване на име и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Получатели/категории получатели на данните
    
Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след приключване на Промоционалната кампания.
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Права на субектите на данни (Участници)

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията  https://www.cpdp.bg.

Х. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоционалната кампания може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

ХІ. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.