Уведомление за защита на лични данни в MShop

1. Обща информация

а) Въведение

Клиентите на МЕТРО, които са регистрирани на нашата Платформа MShop, имат право да придобият определени стоки, предлагани от МЕТРО, чрез електронният магазина на нашата платформа за електронна търговия ("Услугата"). За повече информация посетете Условията за ползване на Услугата.

Със следното уведомление за защита на лични данни, МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД(наричана по-долу "МЕТРО") Ви предоставя информация относно обработването на Вашите лични данни, когато се отнася за използването на Услугата. Личните данни представляват всякаква информация свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирана (като Вашето собствено и фамилно име, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща. С настоящия документ бихме желали да Ви информираме по-специално кои лични данни се обработват по време на ползването на Услугата, за целите на тази обработка и вашите права по отношение на тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните (“ОРЗД”).

б) Администратор на лични данни / Длъжностно лице за защита на лични данни

Ние, МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784 София, България, сме „Администратор на лични данни“ при предоставянето на Услугата и следователно сме отговорни за обработката на Вашите лични данни. Ако имате каквито и да е въпроси, искания или други проблеми, свързани с обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с нашият служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:

 • МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11км., 1784 София, България,
 • Електронна поща: dpo@metro.bg

 

2. Информация относно обработването на лични данни за изпълнение на договора за доставка

Използването на Услугата налага обработването на Вашите лични данни съгласно следните условия:

a) Категории на данни

Ако осъществите достъп до Услугата чрез MShop, следните категории на лични данни, предоставени от Вас, ще бъдат обработени от МЕТРО:

 • Име
 • Телефонен номер
 • Електронна поща
 • История на поръчките за продукти, закупени чрез платформата за онлайн поръчка
 • Адрес на доставка и фактуриране

 

б) Цели и правно основание за обработката / Необходимост от предоставяне на данни

1) МЕТРО обработва Вашите данни за история на поръчките и данни за адреса на доставка с цел да Ви се доставят поръчаните стоки. Това обработване се основава на чл. 6, ал. 1 буква б) от ОРЗД. Предоставянето на тези данни е необходимо за да позволи изпълнението на договора, формиран въз основа на Вашите поръчки чрез Платформата за елетронна търговия. Вие не сте задължени да предоставяте тези данни на МЕТРО, но ние не можем да извършим Услугата в случай, че откажете да предоставите тези данни.

2) Можем да използваме личните Ви данни за следните допълнителни цели:

 • Проследяване на входящи заявки за поръчки (поддържане на база клиенти, електронни пощи, телефони)
 • Ако ни дадете предварително съгласие, ние ще използваме Вашите лични данни за контакт (електронна поща, SMS, вайбър или телефон), за да Ви предоставим нашата най- актуална маркетингова информация. Тя може да включва информация за нашите продукти, услуги и промоции. Това обработване е основано на предварително дадено съгласие от Ваша страна- чл. 6 ал. 1, буква а).Същевременно ще Ви бъде предоставена възможност по всяко време да се откажете от получаване на маркетинговите съобщения.
 • Отговаряне на запитвания и провеждане на проучвания относно предоставените продукти и услуги от МЕТРО. Тази обработка е базирана на Легитимният интерес (чл. 6, ал. 1, буква е))на МЕТРО да поддържа, актуализира и подобрява асортимента и услугите предоставяни на клиентите си, както и да популяризира предлагането им.

 

МЕТРО не обработва данни на лица под 18 години!

в) Период на съхранение

МЕТРО съхранява вашите данни, докато не изтриете свързаният с тях MShop профил или индивидуалните данни, предоставени в него. Доколкото някои от горепосочените данни са предмет на законоустановен период за съхранение на данни, който надвишава упоменатите по-горе периоди на съхранение, МЕТРО ще съхранява засегнатите от това данни за срока, предвиден в съответните законови разпоредби. В последния случай, данните ще бъдат съхранявани в ограничен формат, като по-нататъшната обработка е разрешена изключително с цел предявяване, упражняване или защита на правни искове, защита на правата на друго лице или по причини от значителен обществен интерес. Когато сме законово задължени да съхраняваме допълнително Вашите данни за целите на предоставянето им на обществени власти, например на данъчните органи, това съхранение и прехвърляне на личните Ви данни на обществените органи с цел изпълнение на законово задължение е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД.

г) Получатели на данни

Ако сключите договор с нас, Вашите лични данни, необходими за доставката на стоки ще бъдат прехвърлени на нашите доставчици на логистични услуги с цел проследимост и доставка на поръчаните от Вас стоки от наше име. Това обработване е необходимо за изпълнение на договора с Вас и е с правно основание чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД. Ние гарантираме чрез договорни разпоредби, че тези доставчици на услуги обработват личните данни в съответствие с Европейското законодателство за защита на личните данни, за да гарантират високо ниво на защита на данните. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от нашите доставчици на логистични услуги само докато поръчаните от Вас стоки ви бъдат доставени, освен когато нашите доставчици на логистични услуги са законово задължени да съхраняват допълнително Вашите данни, т.е. с цел представянето им пред обществените власти, като данъчните органи.

Ние сме част от МЕТРО Груп, която оперира международно. За постигане на целите, упоменати тук, ние използваме доставчици на услуги в рамките на МЕТРО Груп, като центрове за споделени услуги на МЕТРО Груп, които се намират в страни в рамките на и извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) (т.е. международния център за данни на МЕТРО Груп, който се управлява от METRO-nom GmbH). Ние гарантираме чрез договорни разпоредби, че тези доставчици на услуги обработват личните данни в съответствие с Европейското законодателство за защита на личните данни, за да гарантират високо ниво на защита на данните, дори ако личните данни се прехвърлят в държава, в която е обичайно друго ниво на защита на данни и за която няма прието решение относно адекватността на защита на Комисията на ЕС. Никакви други прехвърляния на лични данни не се правят към други получатели, освен когато сме задължени по закон да направим това. За повече информация относно съответните предпазни мерки за международен пренос на данни или копие от тях, моля свържете се с нашия служител по защита на данните чрез електронна поща на адрес: dpo@metro.bg

 3. Вашите права

Като субект на данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на личните данни по всяко време с уведомление без определен формат на посочените по-горе в точка 1.б) данни за връзка за да упражните правата си в съответствие с ОРЗД. Тези права са следните:

 

 • Правото да получите информация относно обработването на лични данни и копие на обработените данни (право на достъп, чл.15 от ОРЗД),
 • Правото да изискате коригирането на неточни данни или допълването на непълни данни (право на коригиране, чл.16 от ОРЗД),
 • Правото да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване (право на изтриване, чл.17 от ОРЗД),
 • Правото да изисквате ограничаването на обработката на данни (право на ограничаване на обработването, чл.18 от ОРЗД),
 • Правото да получавате личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор (право на преносимост на данни, чл.20 от ОРЗД),
 • Правото да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна (право на възражение, чл.21 от ОРЗД),
 • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработването на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето ( право на оттегляне на съгласие, чл.7 от ОРЗД).
 • Правото да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД (право на подаване на жалба до надзорен орган, чл.77 от ОРЗД).