Общи условия за онлайн пазаруване в MShop

общи условия

за ползване на услугaтa доставка на хранителни продукти, предоставяни и достъпни чрез електронен магазин  https://delivery.metro.bg, собственост на „Метро Кеш енд Кери България” ЕООД

1. обща Информация за търговеца

1.1. „Метро Кеш енд Кери България” ЕООД (Метро) е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район “Младост”, бул. “Цариградско шосе” 7-11км., регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с № BG121644736, телефон за контакти: телефон на кол центъра: 070010071, електронен адрес (имейл): info@metro.bg уебсайт: https://www.metro.bg/

1.2. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg 

 2. общи положения

2.1. Настоящите общи условия (ОУ) са предназначени за регулиране на отношенията между „Метро Кеш енд Кери България” ЕООД, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр.София 1784, район “Младост”, бул. “Цариградско шосе” 7-11км., наричано по-долу за краткост Метро, и клиентите на електронния магазин на Метро, наричан по-долу „електронен магазин“ или „платформа за електронна търговия”.

2.2. Електронният магазин e платформа за електронна търговия, достъпна на следния адрес в интернет https://delivery.metro.bg, чрез която клиенти имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Метро в платформата стоки, включително следното:

2.2.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Метро и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2.2.2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

2.2.3. Да сключват с Метро договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от електронния магазин;

2.3. Метро организира доставянето на стоките и гарантира правата на клиентите, предвидени в законодателството на Република България.

2.4. Клиентите сключват с Метро договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://metro.bg/shop. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Метро в електронния магазин.

2.5. По силата на сключения с клиентите договор за покупко-продажба на стоки чрез електронния магазин, Метро се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на избраните от клиентите чрез електронния магазин стоки.

2.6. Клиентите могат да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Метро в електронния магазин.

2.7. Клиентите заплащат на Метро възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в електронния магазин и настоящите общи условия.

2.8. Предполага се, че електронните изявления, извършени от клиентите на електронния магазин са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от клиента при извършване на регистрация, ако клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

2.9. Общите условия са обвързващи за всички клиенти, които се регистрират и правят поръчки на хранителни продукти чрез електронния магазин.

2.10. За да може да направи поръчка, клиентът първо трябва да направи регистрация в електронния магазин, като въведе имена, свой имейл адрес, адрес за доставка и телефон за връзка.

2.11. Регистрацията се извършва като клиентът попълва регистрационната форма на https://www.metro.bg/shop

2.12. С извършване на регистрацията си клиентът декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

2.13. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на данните, необходими за регистрация в електронния магазин.

2.14. С извършване на регистрацията на платформата, клиентът приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.15. Метро потвърждава извършената от клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от клиента електронен адрес. Създава се акаунт на клиента и между него и Метро възникват договорни отношения. 

3. ПОРЪЧКА.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

3.1. С акаунта, с който се е регистрирал, клиентът може да влезе в системата за извършване на поръчки в електронния магазин чрез парола, следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършена и изпратена съответната поръчка:

а. Вход в платформата: https://delivery.metro.bg/

б. Избор на една или повече от предлаганите от Метро в платформата стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

в. Предоставяне на данни за извършване на доставката: име, адрес, имейл и телефон за връзка;

г. Избор на способ и момент за плащане на цената на избраните стоки;

д. Завършване на поръчката чрез натискане на бутона „Купи сега“.

С натискане на бутона „Купи сега” Клиентът се съгласява да закупи подбраните продукти, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията, обявени в електронния магазин и настоящите Общи условия.

3.2. Метро има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в публикуваните продукти, цените им и други условия във връзка с доставката. Клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им в платформата https://delivery.metro.bg/

4. цени и начини на плащане

4.1. Цените на продуктите са посочени в електронния магазин. Метро има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите продукти.

4.2. Метро има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите продукти. Клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в електронния магазин.

4.3. Клиентът е длъжен да заплати цената на избраните от него продукти, която е била посочена в електронния магазин по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

4.4. Заплащането се осъществява в момента на предаване на доставката на подбраните продукти, на посочения адрес за доставка от Клиента.

4.5. Клиентът може да заплати цената на продуктите при получаване на доставката по един от следните начини:

- в брой;

- чрез кредитна/ дебитна карта.

За извършеното плащане Клиентът получава фактура, издадена от Метро. 

5. Съдържание на договора

5.1. Метро и клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, заявени от клиентите, при извършване на стъпките, посочени в раздел 3 от настоящите ОУ.

5.2. Клиентът има право да се откаже от получена доставка на стоки от Метро в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до клиента, като в този случай заплаща 5 лева на Метро за разходи по организиране и осъществяване на доставката. Независимо от това, клиентът е задължен да съхранява получените стоки съобразно изисквания за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от Метро лице.

5.3. Клиентът се съгласява, че по отношение на пресните продуктите, които се продават в насипно състояние или на килограм е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж.

5.4. Метро има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на клиент, за което Метро уведомява в подходящ срок клиента, без да е задължен да посочва причина за отказа.

5.5. Метро изпълнява поръчки, които покриват нуждите на едно домакинство. При поръчки с по-големи количества продукти, Метро има право да откаже изпълнението на поръчка на клиента.

5.6. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата. 

6. КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

6.1. Правилата в този раздел се прилагат единствено спрямо клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в електронния магазин https://delivery.metro.bg/, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011г.

6.2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Метро в електронния магазин https://delivery.metro.bg/ са определени в профила на всяка стока в платформата.

6.3. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Метро в електронния магазин https://delivery.metro.bg/ в профила на всяка стока в платформата.

6.4. Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак.

6.5. Стойността на транспортните разходи е включена в цената на стоките в електронния магазин https://delivery.metro.bg/.

6.6. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите ОУ и информацията, предоставена на клиентите посредством механизмите в електронния магазин https://delivery.metro.bg/.

6.7. Информацията, предоставяна на клиентите по тази точка е актуална към момента на визуализацията й в електронния магазин https://delivery.metro.bg/ преди сключването на договора за покупко-продажба.

6.8. Клиентите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на електронния магазин https://delivery.metro.bg/ или електронна поща.

6.9. В случай че стойността на поръчката на клиент е равностойна или надвишава 10 000 (десет хиляди) лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Метро.

6.10. По отношение на стоки, които нямат кратък срок на годност и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Метро, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Метро в електронния магазин https://delivery.metro.bg/, в Приложение №1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение №2 към тези общи условия. За всички останали стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, клиентът - потребител има право на отказ в рамките на 1 час от момента на доставката на стоката, в случай че оригиналната опаковка и целостта на стоката не е нарушена.

6.11. Правото на отказ по т.6.10 не се прилага в следните случаи:

а. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

б. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

в. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

г. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

д. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

е. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

6.12. В случай че Метро не e изпълнило задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите (за правото му на отказ от договора по чл. 47, ал. 1, т. 8 ЗЗП), клиентът - потребител има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на клиента - потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Клиентът-потребител има право да отправи изявлението за отказ по тази точка чрез формуляра за отказ от договора, достъпен на сайта на Метро в електронния магазин https://delivery.metro.bg/ - Приложение № 1 към тези ОУ.

6.13. Когато клиентът-потребител е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Метро възстановява всички суми, получени от клиента-потребител, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента - потребител да се откаже от договора. Метро възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента-потребител при първоначалната трансакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента - потребител.

6.14. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по т.6.13, освен във случаите, когато клиентът-потребител организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Метро няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките по чл. 54, ал 3 от ЗЗП, когато клиентът-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Метро. Връщане на стоките може да се извърши на адреса на магазина, от който е извършена доставката.

6.15. Клиентът - потребител се задължава да съхранява получените от Метро в електронния магазин https://delivery.metro.bg/ стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по т.6.10.

6.16. Клиентът - потребител може да упражни правото си на отказ от договора с Метро като отправи писмено изявление до Метро чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Приложение № 1 към тези общи условия.

6.17. Когато Метро не е предложило да прибере стоките само, то може да задържи плащането на сумите на клиента - потребител докато не получи стоките или докато клиентът-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

6.18. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с клиента - потребител в електронния магазин https://delivery.metro.bg/.

6.19. Ако Метро не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, то е длъжно да уведоми за това клиентът - потребител. 

7. доставка

7.1. Доставки на продуктитe се извършват с превозвач и/или собствен транспорт на Метро. Метро си запазва правото да променя района на доставка по своя преценка.

7.2. Подбраните продукти се доставят до посочения в поръчката адрес и се доставят на ръка на Клиента.

7.3. Ако срокът на съответната доставка не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Метро организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Метро не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително клиента.

7.4. Ако клиентът не присъства на посочения адрес в момента на доставка, Метро извършва доставката в друг, удобен за Метро час, като клиентът трябва да заплати допълнително 5 (пет) лв. за доставката.

8. ограничение на отговорността

8.1. Метро не носи отговорност, ако предлаганият от него софтуер се окаже несъвместим с устройството, използвано от клиента, и не работи коректно. Електронният магазин работи само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако клиентът е извън мрежата, електронният магазин няма да работи.

8.2. Метро има право да откаже да изпълни поръчка на клиент, който с действията или бездействията си е дал повод на Метро да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите ОУ. 

9. изменения

Материалите, качени на електронния магазин, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. Метро може да прави промени в материалите, съдържащи се в електронния магазин, по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите. 

10. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

10.1. Вън и независимо от/ В допълнение на/ Без да се ограничават правата, произтичащи от настоящите общи условия и ЗЗП, клиентът има право да предяви рекламация, в рамките на 1 (един) час, считано от часа на получаване на доставката на поръчани продукти, в случай че поръчката не е пълна или в случай че доставените продукти не съответстват на направената поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок Метро не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

10.2. Рекламациите по чл.10.1 могат да се направят по някои от следните начини: 1) чрез обаждане по телефон 070010071 или 2) чрез имейл, изпратен до електронния адрес на Метро: info@metro.bg. Метро има право да поиска от клиентите да представят снимка на рекламирания продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.

10.3. Промяна или анулиране на поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.

10.4. При предявяване на основателна рекламация Метро предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка: замяна на продукта с нов или възстановяване на заплатената от клиента сума.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

11.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Метро, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани клиенти.

11.2. Метро и клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо клиента след изричното уведомяване на клиента и ако клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

11.3. Клиентът се съгласява, че всички изявления на Метро, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от клиента при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на тази глава не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

11.4. Метро публикува тези общи условия на адрес https://metro.bg/shop заедно с всички допълнения и изменения в тях.

11.5. Настоящите общи условия и договора на клиента с Метро се прекратяват в следните случаи:

а. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

б. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

в. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

г. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

д. в случай на заличаване на регистрацията на клиента в електронния магазин https://delivery.metro.bg/. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

11.6. Метро има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че клиентът използва електронния магазин https://delivery.metro.bg/ в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия. 

12. други разпоредби

12.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите ОУ или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между Метро и клиента, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

12.2. За неуредените в тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

12.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в електронния магазин, остават собственост на Метро. Всяко използване на електронния магазин или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на клиента е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

12.4. Метро си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на услугите по доставка на стоки, достъпни чрез електронния магазин.

12.5. Метро има право да анулира поръчка на клиент, в случай че:

а. Клиентът предостави невярна или непълна информация;

б. Метро има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи условия от страна на клиента;

в. Клиентът предостави неверен адрес за доставака и/или неоснователно откаже да получи доставка на поръчани от него пакети с продукти за дома;

г. Възникнат форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на услугата;

д. Метро прекрати поддържането на електронния магазин.

12.6. Предвидените в настоящите ОУ електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от електронния магазин и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия са приети от Метро и са в сила от 08.06.2021г. 

приложение №1

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Попълни и изпрати настоящия формуляр, единствено ако желаеш да се откажеш от Договора за покупка:

приложение №2

Информация относно упражняване правото на отказ от договора 

Клиентът има право да се откаже от договора в 14 дневен срок. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на закупената стока.

За да упражни правото си на отказ, клиентът следва да отправи изрично заявление за отказ до Метро като използва начините за контакт, посочени на metro.bg. За целта клиентът може да използва и стандартния формуляр за отказ – Приложение 1.

В случай че клиентът се възползва от правото си на отказ от договора, Метро ще възстанови всички плащания, получени от клиента, включително разходите за доставка в рамките на 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която е направен отказа от договора. Сумата ще бъде възстановена без това да доведе до някакви допълнителни разходи за клиента, като се използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната трансакция, освен ако клиентът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

В случаите на отказ от договора от страна на клиента, Метро има право да забави възстановяването на плащанията до получаването на продадените стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че Метро не е предложило да вземе само стоките, което от двете събития настъпи по-рано.