Уведомление за защита на личните данни

1. Обща информация

а) Преамбюл

Следните известия за защита на данните са предназначени да Ви информират за обработката на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и допълнителните приложими закони за защита на данни.

б) Администратор на лични данни

Ние, METRO Cash & Carry България ЕООД (наричано за кратко „МЕТРО“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: Цариградско шосе 7- 11 км., София 1784, сме администратори съгласно ОРЗД и следователно сме отговорни за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.

Ние, METRO Cash & Carry България ЕООД (наричано за кратко „МЕТРО“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: Цариградско шосе 7- 11 км., София 1784, сме администратори съгласно ОРЗД и следователно сме отговорни за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.

в) Длъжностно лице за защита на личните данни

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за контакт:

METRO Cash & Carry България ЕООД,бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784 София, България, Длъжностно лице за защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; моб. тел. +359889440104; E-Mail: dpo@metro.bg

METRO Cash & Carry България ЕООД,бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784 София, България, Длъжностно лице за защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; моб. тел. +359889440104; E-Mail: dpo@metro.bg

2. За какви цели и на какво основание обработваме личните Ви данни?

a) Клиентска регистрация

Ние ще обработваме личните данни, събрани чрез формуляра за регистрация на клиенти и по време на предстоящи бизнес сделки, с цел и на основание сключване и изпълнение на клиентски договор и отпечатване на Вашата клиентска карта. Тъй като сключваме договори само с търговци и самоосигуряващи се лица, е необходима клиентска карта за посещение на нашите магазини и за закупуване на стоки от нас.

б) Маркетинг и анализ на клиенти

Ние ще обработваме всички Ваши лични данни, събрани чрез формуляра за регистрация на клиенти и по време на всяка следваща бизнес сделка, и за целите на взаимоотношенията и анализа на клиентите. Това включва проучване на пазара, проучвания за обратна връзка и удовлетвореност на клиентите, анализ на клиентите, сегментиране на клиентите и профилиране, за да можем да предложим стоки, промоции и услуги, които биха представлявали интерес за клиентите, както и анализ на покупките - т.е. покупки на клиенти, повторна покупка на определени стоки и дати на покупка. Също така ще се свържем с вас за тези цели чрез електронна поща, SMS, вайбър, телефонно обаждане, поща. За горепосочените цели Вашите данни ще се съхраняват в нашия склад за данни и ще бъдат обогатени с данни, които събираме от обществени източници (например от Търговския регистър). Това обработване е основано на легитимния ни интерес за подобряване на нашите услуги и взаимоотношенията с Вас, което е ключов фактор за нашия успех в бизнеса. Данните, които събираме и съхраняваме, ни помагат да научим повече за Вашите интереси и нужди. Това ни дава възможност да ги разгледаме и да действаме по съответния начин, т.е. чрез персонализирана комуникация, ако сте дали съгласието си за това.

Всички Ваши лични данни, които са събрани от регистрационната форма на клиента и по време на всяка следваща бизнес сделка, също ще бъдат обработени от нас с цел предоставяне на информация за рекламни и маркетингови кампании по пощата и/или физическото посещение в нашите магазини. Това обработване се основава на нашия легитимен интерес да Ви информираме за нашите оферти и услуги и да разширим отношенията ни с вас. Ако ни дадете предварително съгласие, ние също ще използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим нашата маркетингова информация чрез електронна поща, SMS, вайбър, телефон или поща. Това обработване е основано на дадено съгласие от Ваша страна.

3. Какви са личните Ви данни, които обработваме?

а) За целите на регистрация като клиент в МЕТРО ние обработваме следните данни:

  • име на клиента (името на Вашата фирма), бранш, правна форма, служебен адрес за фактуриране, служебен телефонен номер, ЕИК, данни за поне едно упълномощено лице за пазаруване (например собственик на фирмата), позиция на лицето, упълномощено за покупка (например собственик или закупчик)

б) За целите на маркетинг и анализ на клиенти

  • Име на клиента, електронна поща, SMS, вайбър, телефон или поща;

 

Вашите данни не са обект на автоматизирано взимане на решение от страна на МЕТРО за нито една от посочените цели.
МЕТРО не обработва данни на лица под 18 години.

4. Получатели на данни

Ние сме част от METRO Group, която работи в международен мащаб. За да се постигнат гореспоменатите цели в точки 2.a) и б), ние използваме доставчици на услуги, съответно упълномощени съгласно чл. 28 ОРЗД, например нашите доставчици на хостинг, платформи и услуги за поддръжка, за отпечатване на идентификационния номер на клиента, който получавате от нас или от нашите доставчици на услуги за изпращане на електронна поща, SMS и Viber свързване с нас, отпечатване и разнос на персонализирани рекламни материали или онлайн таргетиране. Те са външни доставчици на услуги и доставчици на услуги в рамките на METRO Group, като например съвместните центрове за услуги на METRO Group, разположени във и извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), Международният център за данни на METRO Group, управляван от METRO-nom GmbH. Ние гарантираме, чрез договорни споразумения, че тези доставчици на услуги обработват лични данни в съответствие с европейското законодателство за защита на данните, за да гарантират високо ниво на защита, дори, ако личните данни се прехвърлят в трета страна, за която няма прието решение за адекватност нивото на защита за лични данни на Комисията на ЕС. Никакви други прехвърляния на лични данни не се правят на други получатели, освен ако нямаме това задължение по закон. За повече информация относно подходящата защита на международните данни или копирането им, моля свържете се с нашия служител по защита на данните по електронната поща на адрес: dpo@metro.bg

5. Задължително / доброволно предоставяне на данни

Предоставянето на следните данни е необходимо за сключването на договор с Вас и за да можем да обработим Вашата клиентска регистрация: име на клиента (името на Вашата фирма), бранш, правна форма, служебен адрес за фактуриране, служебен телефонен номер, ЕИК, данни за поне едно упълномощено лице за пазаруване (например собственик на фирмата), позиция на лицето, упълномощено за покупка (например собственик или закупчик).
Останалите данни, събрани в процеса на регистрацията, се предоставят от вас доброволно. Не сте длъжни да предоставяте тази лични данни и тези данни не са законово изискване, за да се сключи договор. Ако не предоставите тези лични данни, това няма да доведе до неблагоприятни последствия за Вас

6. Продължителност на съхранение на данните

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до прекратяване на отношенията, освен в случаите, когато сме задължени по закон да съхраняваме допълнително данните Ви за целите на предоставянето им на публични органи, например на данъчните власти. Това съхранение и прехвърляне на Вашите лични данни на публични органи с цел изпълнение на правно задължение е основано на чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД.

7. Вашите права:

Като субект на данните, можете да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на личните данни по всяко време с писмено уведомление на посочените в точка 1 буква в), данни за контакт, да упражнявате правата си съгласно ОРЗД. Тези права са следните:

  • Правото да получава информация за обработката на данни и копие на обработените данни.
  • Право на изискване за поправка на неточни данни или попълване на непълни данни.
  • Правото да изисква изтриване на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, информацията относно други искания за заличаване.
  • Право да изисква ограничаване на обработката на данни.
  • Правото да получава личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат и да изисква предаването на тези данни на друг администратор.
  • Право на възражение срещу обработката на данни, за да я спре.
  • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето.
  • Правото да подадете жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако смятате, че обработката на данни е нарушение на ОРЗД или приложимото законодателство за защита на личните данни.

 

При промени в закона може да се наложи промяна на Уведомлението за защита на данните. За подобни промени, ще Ви информираме своевременно на предоставените от Вас данни за контакт – служебен телефон, пощенски адрес или служебна електронна поща. Доколкото промените засягат обработката, която се основава на Вашето съгласие, при необходимост ще Ви помолим за ново съгласие.

Не искаш да изпускаш оферти? 
 Остани информиран за специалните ни оферти и промоции, нови продукти и услуги, идеи и предложения от нашите специалисти, дегустации, събития и мероприятия, като заявиш предпочитанията си за начини, по които да се свързваме с теб.
ЗАЯВИ СЕГА