Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с Боровец в МЕТРО


borovez940x300

От 3 до 30 септември 2020 г. всяка покупка на вафли „Боровец“ за поне 10 лв. може да се окаже късметлийска и да ти донесе сгъваемо колело! Наградите са 11 бр. – по една за всеки магазин МЕТРО.

За да участваш в томболата, регистрирай покупката си тук:

Формуляр за участие

*
*
*
Въведете мобилен номер с 12 цифри във формат: +3598XXXXXXXX
*
Въведи първите 8 цифри от клиентския си номер слято, без други символи. Виж примера по-долу.
*
Въведете слято 10-цифрения номер, изписан върху фактурата след „Фактура Оригинал №:“
*
Запознат/а съм и приемам Общите условия на Промоцията:
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията:
 
Captcha

 
*

 

Ето как да въведеш клиентския си номер:

 

Ето как да въведеш клиентския си номер:

Официални правила на промоционална кампания

„Купи вафли Боровец за минимум 10 лева и участвай в томбола за сгъваем велосипед“

І. ОРГАНИЗАТОР

1.  Промоционална кампания „Купи вафли Боровец за минимум 10 лева и участвай в томбола за сгъваем велосипед “
(„Промоцията“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („Метро“), и ДЕН И НОЩ ООД, ЕИК 104101971, със седалище и адрес на управление:Гр. Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 5 (заедно наричани  „Организатори“).

2. Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.

4.  С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

II. ДЕФИНИЦИИ

УЧАСТНИК е всяко юридическо лице и пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро, коeто направи покупка на вафли  Боровец на стойност минимум 10 лева с ДДС от Участващ обект (съгласно дефиницията по-долу) и регистрира покупката си на metro.bg/Borovets. В Промоцията нямат право да участват служителите на Организаторите, както и на рекламните агенции, които участват в организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда в периода: от 06:00:00 ч. на 03.09.2020 г. до 24:00:00 ч. на 30.09.2020 г.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“, с изключение на клиентите по доставка („Участващи обекти“).   

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи покупка, от който и да е Участващ обект, на вафли Боровец на стойност минимум 10 лева с ДДС има възможност да участва в томбола за спечелване на една от посочените награди, подробно описани в Раздел V от настоящите правила. Всеки клиент може да се регистрира на https://www.metro.bg/Borovets, като въведе своите име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, клиентски номер и номер на фактурата, удостоверяващ покупката на вафли Боровец на стойност минимум 10 лева с ДДС.За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни  всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Промоцията, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Промоцията.

Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на вафли Боровец за минимум 10 лева с ДДС се счита за едно участие. Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие.

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
 
Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:

1 от общо 11 бр. сгъваеми велосипеда, по един за всеки от Участващите обекти.

Тегленето на Наградите ще се проведе не по-късно от 25.08.2020. от комисия, съставена от представители на Организатора.като печелившите Участници („Печеливш“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол и публикувани на https://www.metro.bg/Borovets, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 11 Печеливши, както и 11 резервни Участници.

VI. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ:

В настоящата игра участват следните продукти:
630г Вафли с фъстъчен крем Боровец
550г Вафли с лешников крем Боровец
550г Вафли с крем ванилия Боровец
550г Вафли с крем брюле Боровец
550г Вафли с крем лимон Боровец
375г Вафли с фъстъчен крем Боровец
250г Вафли Черно и бяло
350г Вафли с фъстъчен/портокалов крем Боровец


VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Всички Печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им регистрира на https://www.metro.bg/Borovets в срок до 7 дни след края на Промоцията. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъде открити на предоставените данни за контакт в период от  3 (три) седмици от деня на теглене на Наградата, тя ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.     

VIІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на Наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на Участника, или упълномощено от него лице. Метро може да изиска от законния представител на Печелившия, или упълномощеното от него лице да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на необходимите документи.

Организаторите и лицата, свързани с провеждането на Промоцията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени при ползване на Наградата. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, Организаторите могат по взаимно съгласие да прекратят Промоцията.

Наградата ще бъде получена на място в обект на Метро срещу попълнен и подписан от Печелившия Приемо-предавателен протокол за получаване на Наградата. Печелившият ще бъде информиран на предоставените от него контакти при издаване на МЕТРО карта кога и от кой обект на Метро може да получи Наградата си.

Наградите са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

VІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторите не носят отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на Участник (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

IX. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Правилата на Промоцията са достъпни на www.metro.bg Допълнителна информация относно Промоцията може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08.00 до 20.00 часа.

Х. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на наградата всеки Печеливш се счита уведомен за настоящите официални правила и се съгласява с тях. Списъкът с Печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Метро на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км.
МЕТРО е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и като такъв се задължава да обработва личните данни на Участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на ОРЗД.
Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице по защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; E-Mail: dpo@metro.bg

Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

За целите на участието в Промоцията, Метро обработва следните лични данни на Участниците: клиентски номер, име и фамилия, телефон за контакт и електронна поща. Тази обработка е базирана на дадено доброволно и изрично съгласие от Участника. С избирането на бутона „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за целите на участието им в Промоцията.

Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, наградата в настоящата Промоция подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по  чл. 73, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.  Печелившият Участник има правото да поиска от Организатора на Играта да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на спечелената награда.Основание за обработване на име , ЕГН и постоянен адрес е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на Печелившия Награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Получатели/категории получатели на данните   

Личните данни, необходими за получаването на Наградата – име, имейл, телефонен номер, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Метро, участващи в организацията на играта, за което печелившият следва да предостави съгласието си. Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име, ЕГН и постоянен адрес ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите(НАП).

Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните, необходими за участие в играта, се обработват от Метро, въз основа на предоставено съгласие от Участник, за срок от един месец след края на Промоцията
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Права на субектите на данни (Участници)

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Печелившият, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име, ЕГН и постоянен адрес, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни- посочени детайлно в глава Х от настоящите Официални правила.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София 1784,бул.„Цариградско шосе“ 7-11 км., имейл: dpo@metro.bg

ХI. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоцията може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

ХІI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.