Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с Milka

Спечели с Milka

От 20 февруари до 4 март 2020 г. ела в МЕТРО и купи продукти Milka за минимум 6 лв. с ДДС, вземи скреч карта от вход Клиенти срещу представена фактура и можеш да спечелиш Milka чаша или Milka млечен 100 г!

Milka чашите са с 5 различни дизайна, като наличността на всеки от дизайните може да варира.

Пълни условия на промоцията

Спечели с МИЛКА

От 23 януари до 5 февруари купи в МЕТРО на шоколади или бисквити Milka, в каквато и да е комбинация, на обща стойност поне 100 лв. с ДДС и вземи ваучер за пазаруване в МЕТРО на стойност 10 лв. с ДДС.

За всеки 100 лв. с ДДС натрупан оборот от закупуване на участващи продукти в рамките на промоцията, се получава 1 ваучер на стойност 10 с ДДС. Ако има остатък от натрупания оборот над 100 лева с ДДС (например 45 лева остатък с ДДС от натрупан оборот от 145 лева с ДДС), участникът получава 1 ваучер от 10 лева с ДДС.

Всеки участник има възможност да получи максимум 20 ваучера за целия период на промоцията. Ваучерите важат за период от 90 дни от датата на издаването им.

Отчитането на оборотите ще се извършва служебно от МЕТРО, като ще се взимат предвид всички покупки на участващи продукти, извършени от един участник (покупки с едни и същ получател по фактура - на ниво ЕИК, съответно БУЛСТАТ).

Печеливши участници

 Магазин МЕТРО
Клиентски номер
 Брой ваучери
 София 1  147358  1
 София 1  259109  1
 София 1  94450  1
 София 1  307455  1
 София 1  304453  1
 София 1  330115  1
 София 1  266311  20
 София 1  265681  1
 София 1  341328  1
 София 1  267893  1
 София 1  2834101  1
 София 1  249814  1
 София 1  184403  1
 София 1  268459  1
 Русе  11726  1
 Русе  179530  1
 София 2  500833  1
 София 2  504071  1
 София 2  506700  1
 София 2  850246  1
 Пловдив 1  852011  1
 Пловдив 1  113852  4
 Пловдив 1  47015  2
 Пловдив 1  41808  1
 Варна  305775  2
 Варна  297357  1
 Варна  300721  2
 Варна  294376  2
 Варна  33002  1
 Варна  277852  3
 Бургас  4941  1
 Бургас  1018505  1
 Стара Загора  53586  1
 Стара Загора  24097  2
 Стара Загора  15490  1
 Стара Загора  29214  4
 Стара Загора  54243  1
 Благоевград  617377  1
 Благоевград  64050  3
 Благоевград  56252  1
 Благоевград  41525  1
 Благоевград  101952  1
 Благоевград  1764  2
 В. Търново  47828  1
 В. Търново  1707  1
 Плевен  44848  4
 Плевен  38292  2
 Пловдив 2  850035  3
 Пловдив 2  47796  1
 Пловдив 2  45977  1

 

Пълни условия на промоцията:


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„Купи шоколади или бисквити в каквато и да е комбинация, на обща стойност от 100 лв. с ДДС, от магазините на Метро и получи ваучер за покупки в Метро на стойност 10 лв. с ДДС. ”

(„ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА“)


I.    ОРГАНИЗАТОРИ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

1.    Промоционална кампания „Купи шоколади или бисквити  в каквато и да е комбинация, на обща стойност от 100 лв. с ДДС, от магазините на Метро и получи ваучер за покупки в Метро на стойност 10 лв. с ДДС. ”
 (“Промоцията“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („Метро“), и  със съдействието на „Монделийз България ЕООД“
2.    Официалните правила на Промоцията са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
3.    Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.

II.    ТЕРИТОРИЯ  

4.    Промоцията се провежда на територията на Република България във всеки магазин на Метро, включително складови бази Банско и Слънчев бряг.

III.    ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.    Промоцията започва в 00:00:00 на 23 януари  2020 г. и ще продължи до 23:59:59 на 5 февруари   2020 г.

IV.    УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6.    В Промоцията участват всички шоколади и бисквити с марка Milka независимо от тяхната вкусова разновидност и разфасовка („Участващи продукти“). В промоцията не участват бонбони и вафли с марка Милка.

V.    ПРАВО НА УЧАСТИЕ

8.    Промоцията е отворена за участие на всички юридически лица и пълнолетни физически лица, с местоживеене в Република България, притежатели на валидна карта Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро („Участник”), с изключение на служителите на Организаторите, както и на рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

VI.    МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА:

9.    Всеки Участник, закупил Участващи продукти на обща стойност от 100 лв. с ДДС в магазините на Метро през периода на Промоцията (23.01.2020 – 05.02.2020 г.), ще получи ваучер за покупка в Метро на стойност 10 лв. с ДДС.
10.    За всеки 100 лв. с ДДС натрупан оборот от закупуване на Участващи продукти, в рамките на промоцията, се получава 1 ваучер на стойност 10 с ДДС. Ако има остатък от натрупания оборот над 100 лева с ДДС (например 45 лева остатък с ДДС от натрупан оборот от 145 лева с ДДС), Участникът получава 1 ваучер от 10 лева с ДДС.
11.    Всеки Участник има възможност да получи максимум 20 ваучера за целия период на Промоцията.
12.    Ваучерите служат за покупка на стоки в магазините на Метро.
13.  Ваучерите не могат да бъдат разменяни срещу паричната им равностойност или за получаване на продукт без доплащане. Ваучерът може да бъде използван единствено като отстъпка от цената на бъдещи покупки в магазините на Метро. Ваучерът не важи при покупка на цигари и амбалаж.
14.    Ваучерите важат за период от 90 дни от датата на издаването им.
15.    Отчитането на оборотите ще се извършва служебно от Метро, като ще се взимат предвид всички покупки на Участващи продукти, извършени от един Участник (покупки с едни и същ получател по фактура - на ниво ЕИК, съответно БУЛСТАТ).
16.   Оборот натрупан от продукти, участващи в ТВ оферти,както и оферти от Дни и панаир на търговеца, случващи се в рамките на промоцията, няма да бъде отчитан.
17.    Оборотите на  клиентите по доставка също се отчитат към резултата на Участниците.
18.    Номерата на Метро картите на спечелилите ваучери Участници ще бъдат публикувани на сайта www.metro.bg.
19.    До 15 февруари 2020 г. всички номера на Участници, отговарящи на условието за получаване на ваучер, ще бъдат налични като списъци по Метро магазините.
20.    Ваучерите ще се предоставят при представяне на валидна Метро карта на вход „Клиенти“ във всеки магазин Метро на територията на Република България. Печелившите Участници могат да се свържат с Метро на info@metro.bg, за да изберат в кой магазин да бъде предоставен ваучерът. Печелившите Участници могат да получат съответните ваучери и от своя Мениджър Клиенти.

VII. ОТГОВОРНОСТ

21.   Ваучерите могат да бъдат получени в периода от 20.02.2020 до 19.03.2020. Всяко искане за получаване на ваучер във връзка с покупки на Участващи продукти, извършени извън този период се считат за невалидни.
22.    Организаторите не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции.

VIII. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

23.    При възникване на спор между Организаторите и Участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимно съгласие, в случай че не е постигнато споразумение по взаимно съгласие, спорът следва да бъде отнесен към компетентния съд на територията на Република България.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

24.    Метро е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) и като такъв се задължава да обработва личните данни на Участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията ОРЗД.
Метро не събира данни специално за  целите на участието в промоционалната кампания. Метро обработва  следните лични данни на участниците- клиентски номер. Метро няма да предоставя лични данни на трети страни. Лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.
Съгласно ОРЗД, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
В допълнение всеки Участник има право да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на комисията: https://www.cpdp.bg
Връзка с администратора може да бъде осъществена чрез: dpo@metro.bg    

X. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

25.    Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.metro.bg за целия период на Промоцията.
26.    С участието си в Промоцията, Участниците приемат и се ангажират да спазват условията на Официалните правила.