Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с Pampers в МЕТРО

Спечели с Pampers в МЕТРО

Купувай Pampers от МЕТРО в периода 01.10-31.12.2020 г. и можеш да спечелиш страхотни награди! Ето как да участваш:

  • Купувай продукти Pampers в МЕТРО за посочения период.
  • Регистрирай всяка покупка за периода на продукти Pampers от МЕТРО във формата по-долу.

Награди:

  • При регистрирани покупки на продукти Pampers за поне 50 лв. в рамките на една или повече фактури, печелиш награда - гризалка Fisher Price!
  • При регистрирани покупки на продукти Pampers за още поне 100 лв. в рамките на една или повече фактури, печелиш още една награда - детска раница Pampers!
  • Голяма награда – независимо кое от двете нива на покупки достигнеш, участваш в томбола за спечелване на ваучер за пазаруване в МЕТРО на стойност 300 лв.

 

Формуляр за участие

*
*
*
Въведете мобилен номер с 12 цифри във формат: +3598XXXXXXXX
*
Въведи първите 8 цифри от клиентския си номер слято, без други символи. Виж примера по-долу.
*
Въведете слято 10-цифрения номер, изписан върху фактурата след „Фактура Оригинал №:“
*
Запознат/а съм и приемам Общите условия на Промоцията:
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията:
 
Captcha

 
*

 

Ето как да въведете клиентския си номер:

 

Ето как да въведете клиентския си номер:

 

Общи условия и Правила за провеждане
на национална кампания за лоялност на Pampers в „Метро България“

Член 1. Организатори и официални правила за участие в кампанията за лоялност
(1) Кампания за лоялност с продукти на марка Pampers (наричано накратко „Кампанията“) в магазини „Метро Кеш енд Кери“ ЕООД (наричано накратко „Метро“), се организира и провежда от „ДНК Глобъл Груп” ЕООД, ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б (наричан по-нататък в текста „Организатор”) от името и за сметка на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161 (наричан накратко „Възложител“).
(2) С участието си в Кампанията, участниците безусловно приемат настоящите условия (наричани нататък в текста „Официални правила” или „Условията”) и се съгласяват да ги спазват.
(3)  Официалните правила са достъпни за всяко заинтересовано лице в периода на Кампанията на интернет страница www.metro.bg/Pampers.
(4) Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/или промените ще бъдат предварително публично оповестени на Интернет страницата, посочена в член 1, ал. 3.
(5)  Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Кампанията
(1) Кампанията за лоялност се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „Метро Кеш енд Кери“ ЕООД (Метро) с адреси:

град

адрес

Благоевград

ул. Зеленодолско шосе №17

Бургас

бул. Срефан Стамболов №103

Варна

р-н Вл.Варненчик, ул. Атанас Москов №2

Велико Търново

бул. България №78

Плевен

ул. Метро №11

Пловдив

бул. Санкт Петербург №135

Пловдив - Марица

ул. Костиевска №1

Русе

бул. 3-ти март №60

София - 1

бул. Цариградско шосе 7-11 км

София - 2

бул. Европа №182

Стара Загора

ул. Хрищиян Войвода №30


 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2)  Кампанията стартира на 01.10.2020 г. и приключва на 31.12.2020 г.
(3) След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност и няма по-нататъшни задължения спрямо клиенти, които са с убеждението, че Кампанията все още продължава. Организаторът потвърждава, че Кампанията започва на 01.10.2020 г. и приключва на 31.12.2020 г., независимо дали преди и/или след посочения период рекламни материали за Кампанията, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.
 
Член 3. Право на участие
(1) В Кампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на участие, пребивава на територията на Република България, притежава постоянна Метро карта (притежателите на еднодневни Метро карти нямат право на участие) и отговаря на условията, посочени в член 4 (1).
(2) Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Кампанията, но като използва различни номера на фактури (от различни покупки на продукти Pampers и по този начин да увеличи шансовете си за спечелване на награда. Всяка отделна фактура може да участва само веднъж.
(3) В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора и/или Възложителя, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
(4)  С участието си в Кампанията, участниците се съгласяват и се задължават да спазват настоящите Официални правила.
(5)  Участието в Кампанията е обвързано с покупка на продукт.

Член 4. Условия за участие
(1) Всеки желаещ да участва трябва да регистрира всички фактури, удостоверяващи покупките на продукти с марка Pampers по време на периода на Кампанията, в онлайн сайта на Метро на адрес www.metro.bg/Pampers, като впише коректно и пълно всички необходими данни в регистрационната форма (име, фамилия, имейл, телефон, адрес, клиентски номер, номер на фактура) за периода 01.10.2020 г. - 31.12.2020 г.
(2)  Участникът може да регистрира една или повече фактури удостоверяващи покупка на продукти с марка Pampers.
(3) При достигане на определена обща стойност на покупки на продукти с марка Pampers в регистрираните фактури, дефинирана в член 5 ал. 4, участникът има възможност да спечели награда.

Член 5. Награди – видове, количество и валидиране на участията
(1) Наградите са общо: 1401 (хиляда четиристотин и една):

i.    1000 (хиляда) броя гризалки Fisher Price на стойност от 4.99 лв.
ii.    400 (четиристотин) броя детска раница Pampers на стойност от 9.15 лв.
iii.    1 (един) ваучер за пазаруване в Метро на стойност 300 лв (триста лева).

(2) Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното в член 5 ал. 1.
(3) Повече информация за Кампанията можете да намерите на интернет страница: www.metro.bg/Pampers.  
(4) Възможност за спечелване на награди:

i.  НИВО 1: При регистрация на една или повече на брой фактури, удостоверяващи покупка на продукти с марка Pampers на минимална обща стойност 50 лв., участникът достига ниво 1 и автоматично печели награда - гризалка Fisher Price.
ii.  НИВО 2: При регистрация на една или повече на брой фактури, удостоверяващи покупка на продукти с марка Pampers на минимална обща стойност още 100 лв. (общо 150 лв.), участникът достига ниво 2 и автоматично печели още една награда - детска раница Pampers.
iii. ТОМБОЛА: Ако участника достигне, което и да е от двете нива, посочени по-горе, автоматично ще бъде включен в томбола за спечелване на ваучер за пазаруване в Метро на стойност 300 лв.

(5)    Достигнатите нива на покупки и съответните регистрирани фактури ще бъдат проверени, преди да бъдат обявени и публикувани печелившите участници. Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие. При съмнение за манипулации, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници.Томболата за спечелване на ваучер за пазаруване в Метро ще бъде изтеглена до 14 работни дни след края на Кампанията  пред комисия, съставена от трима души. Ще бъдат изтеглени 1 печеливш и 5 резерви.

i.  В рамките на 5 работни дни след тегленето на томболата Организаторът ще се свърже с печелившия, за да валидира неговото участие.
ii. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и в период от 5 работни дни Организаторът ще се свърже с първата резерва от списъка с печеливши.

Член 6. Награди – обявяване на печеливши и доставка
(1) Печелившия участник на наградата посочена в член 5 ал. 1(iii) ще бъде обявен до 14 (четиринадесет) дни след тегленето чрез публикуване на Интернет адрес: www.metro.bg/Pampers.  
(2) Печелившите участници на награди посочени в 5 ал. 1(i) и ал. 1(ii) ще бъдат уведомени на електронния адрес, посочен в регистрационната форма по чл. 4, ал. 1(i). Тези награди се предоставят до изчерпване на количествата. Ако количествата бъдат изчерпани, това ще бъде съобщено на сайта на Метро на адрес www.metro.bg/Pampers.
(3) Наградите ще бъдат доставени от Организатора в рамките на 30 дни от обявяването на печелившите по директна поща, до адрес, посочен от участника и за сметка на Възложителя.
(4) Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. При получаване на наградата участниците следва да предоставят документ за самоличност. При невъзможност на участника лично да получи наградата си, той може да упълномощи за получаването й трето лице, което да я получи срещу предоставяне на пълномощно или предварително предупреждение, изпратено на Организатора.
(5) Печелившите не могат да разменят или заменят спечелената награда с паричната й равностойност или да я заменят с други подобни продукти.

Член 7. Награди – данъци и такси
(1)  Наградите по член 5 ал. 1(i) и ал. 1(ii) са на единична стойност под 100 лв, и не следват да бъдат облагани на данъци.
(2)  Наградата посочена в член 5 ал. 1(iii) е на единична стойност над 100 лв. и следва тя да бъде обложена с окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Кампанията.
(3)  За предоставяне на наградите и изпълнение на член 7 ал.2, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Организатора необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.
(4)  Организаторът се задължава да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.
(5)  Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганата награда от томболата, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.

Член 8. Прекратяване на Кампанията преди официалния краен срок
Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати или отложи Кампанията по всяко време в случай на форсмажорни обстоятелства, както и на друго основание, ако прецени, че това е необходимо. Прекратяването/забавянето на Кампанията се обявява на: www.metro.bg/Pampers. В тези случаи Възложителят и/или Организаторът не дължат компенсации на участниците.

Член 9. Съдебни спорове и приложимо законодателство
(1)  Евентуално възникнали спорове между Организатора от една страна, и участник от друга страна, ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от родово компетентния съд в гр. София съобразно приложимото българско законодателство.
(2)  Приложимо към настоящите условия е действащото българско законодателство.

Член 10. Отговорности
(1) Възложителят и Организаторът не носят отговорност в случай на забавяне на изпращането на наградата, причинено не по тяхна вина, включително и поради предоставени от спечелилия неточни или непълни данни; в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на техническа неизправност или услуги, предоставяни от трети лица; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици; прекратяване на Кампанията в случай, че настъпят масови злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства; ако участникът е предоставил грешни данни за контакт и/или грешен адрес за доставка, поради което не е могло да се установи контакт с участника и/или да му се достави наградата. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за участието им в Кампанията. Възложителят и Организаторът няма да носят никаква отговорност за понесени загуби и/или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване на Кампанията, както и за всякакви други нежелани последствия за участниците, резултат от участието им в играта или използването на наградите.   
(2) Възложителят и Организаторът не поемат отговорност за разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат за участниците за и в следствие на тяхното участие в играта.  
(3)  Възложителят и Организаторът не се задължават да водят кореспонденция с участниците за неспечелена награда, както и след изтичане на срока на Кампанията и/или по други подобни поводи.
(4) След приключване на Кампанията Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава.
(5) Организаторът на Кампанията и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост на награди. Никакви спорове относно собствеността на награди няма да влияят върху принципа, че Организаторът на Кампанията ще присъди наградата на лице, което официално спазва условията на тези Официални правила.
(6) Организаторът има правото да предприеме необходимите действия, в случай на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампанията. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли и/или улеснили спечелването на наградите, Организаторът има правото да търси съдебно преследване на такива лица, въз основа на налично доказателство.
(7) Евентуално възникнали спорове между Организатора, от една страна, и участник, от друга страна, ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в Република България, съобразно приложимото българско законодателство.
(8) Организаторът не носи отговорност за загубени от участника фактури, удостоверяващи участието му и размера на покупката.
(9) Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

Член 11. Защита на личните данни
(1) Личните данни на участниците в Кампанията се обработват съгласно информацията, предоставена в Приложение 1 на настоящите Официални правила.
(2) Исканния / оплаквания относно обработването на личните данни могат да се подават съгласно указанията в Приложение 1 на настоящите Официални правила.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНОСТ
НА PAMPERS „МЕТРО БЪЛГАРИЯ“
 (01.10.2020 – 31.12.2020)

-    Информация относно обработването на лични данни


(1) Информация за администратора на лични данни и лицата, обработващи данните
С настоящото Ви информираме как Procter & Gamble и неговите агенти (обработващи /подобработващи данните) обработват Вашите лични данни и осигуряват тяхната защита в съответствие с приложимото законодателство включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
За целите на провеждане на Кампанията, личните данни на участниците ще бъдат обработвани от:
„Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161, като администратор на данни (наричан по-долу за краткост „Администратор”),
Чрез:
”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б (наричано по-долу за краткост„Обработващ партньор ” или „Организатор”), договорен партньор на Procter & Gamble.
Данните за контакт с Обработващия партньор за запитвания или упражняване на правата от страна на участниците относно личните данни са както следва:
Телефон: 0898 622 041
Имейл: office@grey.bg
Подобработващ личните данни е „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км. като всички лични данни на печелившите участници ще бъдат събитани и обработвани от Подобработващия и ще бъдат предавани за целите на реализацията на Кампанията на Обработващия и Възложителя.

(2) Категории на лични данни, обработвани за целите на Кампанията за лоялност
В рамките на Кампанията Администраторът, директно или чрез своите Обработващи/ Подобработващи партньори, ще  събира от участниците следните категории лични данни:
-    Име
-    Фамилия
-    ЕГН
-    Имейл адрес
-    Телефоннен номер
-    Адрес за получаване на награда
За да участва и да бъде регистриран в Кампанията, както и да има възможност да се възползва от регламента на Кампанията и да има право да получи продуктите, предлагани като награда, заинтересованото лице трябва да даде съгласието си личните му данни да се обработват.
С участието си в Кампанията участниците потвърждават, че познават разпоредбите на настоящите Официални правила и са съгласни с тях и дават съгласието си личните им данни да се включат в базата данни на Администратора за целите, посочени по-долу.
Освен това, участвайки в тази Кампанията, участниците декларират, че са прочели, са разбрали и са съгласни с Общите условия и Политиката за поверителност на Procter & Gamble, публикувани на следния адрес: https://www.pg.com/privacy/bulgarian/privacy_statement.shtml  

(3) Цели на обработката на данни
Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани от Администратора, директно или чрез неговите Обработващи/ Подобработващи партньори, за следните цели:
(i) организация и провеждане на Кампанията;
(ii) участие в Кампанията;
(iii) определяне, осъществяване на контакт и валидиране на участниците;
(iv) доставка на наградите;
(v) заплащане на данък на награда по ЗДДФЛ
(vi) отговор на запитванията на участниците - Организаторът ще използва тези данни, за да отговори на всички запитвания, оплаквания или други въпроси.

(4) Правно основание за обработка на данните
Личните данни ще се обработват главно въз основа на съгласието на участниците в Кампанията да се регистрират и участват в тази Кампания при спазване и приемане на разпоредбите на Официалните правила и с цел получаване на награда, съгласно настоящите Официални правила.
Личните данни също ще бъдат обработвани въз основа на легитимния интерес на Администратора и / или неговите Обработващи/ Подобработващи партньори, като: упражняване или защита на неговите права или интереси или същите на други лица пред съда, съдебни изпълнители, публични органи, арбитражни съдилища, медиатори или други публични или частни органи, които разрешават спорове, неговите адвокати, консултанти и др.
Личните данни също ще бъдат обработвани с цел изпълнение на данъчните задължения на Организатора: име, фамилия и ЕГН са необходими, за да може Организаторът да изпълни задължението си.
Отказът на участниците в Кампанията да предоставят личните си данни и / или да разрешат тяхната обработка прави невъзможно организирането и провеждането на Кампанията, участието в Кампанията и получаването на награда, както и постигането на законните интереси на Администратора и / или неговите Обработващи/ Подобработващи партньори.
Администраторът не взема решения, основаващи се единствено на автоматичната обработка на данните на участниците в Кампанията (включително тяхното профилиране), които произвеждат правни последици върху тях или ги засягат в значителна степен по подобен начин.

(5) Получатели на лични данни
Личните данни, събрани в рамките на Кампанията от Администратора директно или чрез неговите Обработващи/ Подобработващи партньори, ще бъдат разкрити пред Администратора / Обработващия / Подобработващия партньор, в зависимост от случая, както и пред властите, в случаите, когато Администраторът и / или Обработващият и / или Подобработващия партньор  трябва да спазват задължения, наложени от действащото законодателство.

Личните данни могат също да бъдат разкривани, само до степента, в която е необходимо, пред следните категории трети страни: представители на Procter & Gamble от отдела за директен маркетинг, ако участниците са избрали да получават информация в бъдеще от Procter & Gamble, компании, които предоставят продукти и услуги на Администратора или на неговите Обработващи/ Подобработващи партньори, като доставчици на ИТ системи и свързани доставчици на услуги за поддръжка, включително доставчици на телекомуникационни услуги, архивиране и възстановяване при бедствия, услуги за компютърна сигурност; други субекти като регулатори, счетоводители, одитори, юристи или други външни експерти, ако работата им изисква тази информация.
Третите страни, на които личната информация на участниците се препраща или предоставя, съгласно горните параграфи, са ограничени (по закон и по договор) по отношение начина, по който те могат да използват тези данни. Администраторът гарантира, че всички трети страни, пред които личните данни са доброволно разкрити, носят отговорност за поверителността и сигурността на данните в съответствие с настоящата информация и приложимото законодателство.
С изключение на описаните по-горе случаи, Администраторът няма право да разкрива пред трети страни каквато и да е част от личните данни, обработвани във връзка с Кампанията, без да уведоми участниците или, когато е уместно, без предварително да получи съгласието им.

(6) Период на съхранение на личните данни
Личните данни на участниците ще се съхраняват от Администратора, директно или чрез неговите Обработващи/ Подобработващи партньори в продължение на 30 дни след получаване на награда. Личните данни на участниците няма да се използват за никакви други цели до момента на унищожаването им освен за участието в Кампанията.
След изтичане на периода на съхранение на личните данни, Администраторът ще изтрие / унищожи тези данни от средствата / носителите за съхранение и обработка на информация, налагайки подобни задължения и на Обработваващия партньор.

(7) Права на участниците
За да гарантира честно и прозрачно обработване на личните данни, Администраторът, директно или чрез своите Обработващи/ Подобработващи партньори, осигурява следните права на участниците по време на Кампанията:

(i) право на информация;
(ii) право да оттеглят съгласието си за обработване на личните си данни по всяко време, в случаите когато за обработването им се изисква съгласие, без да се засяга легитимността на вече обработените данни въз основа на дадено съгласие, преди то да е оттеглено;
(iii) право да  изискват достъп до личните си данни;
(iv) право да изискват корекции на личните си данни;
(v) право да изискват заличаване на личните си данни;
(vi) право на налагане на ограничения на обработването;
(vii) право на възражение срещу обработването при условията, определени от закона;
(viii) право на преносимост на данните;
(ix) право да не се взема решение, основано единствено на автоматично обработване на данните, включително профилиране;
(x) право да подадат оплакване до националния надзорен орган по защита  на личните данни.

Участниците могат да упражняват правата, споменати по-горе, или да задават въпроси относно всяко едно от тези права или всяко предоставяне на информация или по отношение на други аспекти от обработването на личните данни чрез писмено искане, с упомената дата, подписано и адресирано до Обработващия и/или Подобработващия партньор, на адреса, посочен в раздел 1 по-горе.

Имайте предвид:
Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на участниците е 30 дни, като може да бъде удължен при наличие на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или със сложността на искането, с допълнителен период от 2 месеца.

Невъзможност за идентифициране: в някои случаи участниците не могат да бъдат идентифицирани въз основа на елементите за идентификация, предоставени в заявлението. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като участник, Администраторът / Обработващият/ Подобработващия партньор може да не изпълни искането на това лице, освен ако то не предостави на Администратора/ Обработваващия/ Подобработващия партньор допълнителна информация, за да даде възможност за идентификация.

(8) Сигурност на личните данни
Администраторът, директно или чрез своите Обработващи/ Подобработващи партньори, се задължава да приложи необходимите технически и организационни мерки, за да осигури необходимото ниво на сигурност на личните данни, принадлежащи на участниците в Кампанията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на своите Обработващи/ Подобработващи партньори. При оценката на необходимото ниво на сигурност трябва да се вземат предвид рисковетe при обработването на личните данни, предизвикани по случайност или умишлено, като унищожаване, загуба, промяна, неправомерно разкриване или неправомерен достъп до личните данни при тяхното прехвърляне, съхранение или обработване.  
Вземайки участие в Кампанията, участниците се съгласяват да предоставят личните си данни на Администратора и/или неговите Обработващи/ Подобработващи партньори с цел включването на тези лични данни в базата данни на Администратора, управлявана от Подобработващия партньор, с цел идентифициране и валидиране на участващите в Кампанията.
 
(9) Промяна в политиката за обработка на лични данни
Администраторът има право да нанесе промени в настоящото Приложение към Официалните правила по всяко време в периода на Кампанията само ако бъдат открити по-ефективни мерки за поверителност и защита на личните данни на участниците или друга информация, съдържаща се в настоящото Приложение е променена, без това да засяга  правата и свободите на участниците. Всички тези промени ще бъдат публикуванина уебсайта съоветно на Администратора и / или Кампанията или ще бъдат оповестени на участниците по същия ред, по който са били информирани за настоящия Официални правилна.

(10) Други разпоредби
Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, по-точно в съответствие с разпоредбите в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и с други разпоредби в тази област.