Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели със Старосел

Спечели с Ви Старосел

Ела в МЕТРО от 17 до 30 септември 2020 г. и купи поне 1МЕ вино от продуктите на ВИ Старосел, защото можеш да спечелиш 1 от 10-те нощувки за двама (от понеделник до четвъртък включително) във  ВИ Старосел с включен пакет дегустации или голямата награда - една седмица за двама във ВИ Старосел. В промоцията могат да участват само лица над 18-годишна възраст.

Как да участваш:

1.    Купи поне 1МЕ вино от продуктите на ВИ Старосел в МЕТРО от 17 до 30.09.2020 г.
2.    Регистрирай се във формата по-долу.

Награди:

Нощувка за двама (от понеделник до четвъртък включително) във  ВИ Старосел с включен пакет дегустации – 10 бр.

Голямата награда - една седмица за двама във ВИ Старосел.

Включи се сега:

Формуляр за участие

*
*
*
Въведете мобилен номер с 12 цифри във формат: +3598XXXXXXXX
*
Въведи първите 8 цифри от клиентския си номер слято, без други символи. Виж примера по-долу.
*
Въведете слято 10-цифрения номер, изписан върху фактурата след „Фактура Оригинал №:“
*
Запознат/а съм и приемам Общите условия на Промоцията:
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията:
 
Captcha

 
*

 

Ето как да въведете клиентския си номер: 

 

karta back(1)


Официални правила на промоционална кампания
„Старосел“

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания „Старосел” („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км. („Организатор“) за и по указания на ВИ СТАРОСЕЛ(„Спонсор“).
Настоящите Официални правила са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата му www.metro.bg.

ДЕФИНИЦИИ

УЧАСТНИК се нарича всеки клиент на Организатора, закупил минимум 1МЕ вино от портфолиото на  ВИ Старосел в периода от 17.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
ПЕЧЕЛИВШ е всеки Участник, който ще бъде изтеглен на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер и спечели предварително обявена награда съгласно раздел IV.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 17.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на 17 септември 2020г. и ще продължи до 30 септември  2020 г. (включително) независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ („Участващи обекти“).

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всеки Участник, закупил поне 1МЕ вино от портфолиото на ВИ „СТАРОСЕЛ“  в някой от Участващите обекти  може да заяви участие в томбола чрез номера на фактурата си, като се регистрира на metro.bg/Starosel
Всеки Участник може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка фактура, в която присъства поне 1МЕ вино от портфолиото на ВИ „СТАРОСЕЛ“ , се счита за едно участие. Ако Участникът се представлява от няколко отделни картодържатели на клиентски карти МЕТРО, покупките от различните картодържатели се считат за отделни участия на един и същ Участник.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всяко лице над 18 годишна възраст закупило минимум 1МЕ вино от продуктите на ВИ Старосел има право да участва в томбола за 1 от 10- те нощувки за двама(от понеделник до четвъртък включително) във  ВИ Старосел с включен пакет дегустации или голямата награда една седмица за двама във ВИ Старосел.


Печелившите ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер на 14 октомври 2020 г. в централния офис на Организатора.
Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани по 1 Печеливши, както и 10 резервни участници за всяка награда.

V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Всички Печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им като клиенти на Организатора, в срок до 20 дни след края на Промоционалната кампания. В случай, че някой Печеливш откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.
Печелившите ще бъдат публикувани на уеб страницата на Организатора с номер на фактура след 21.10.2020 г.    

VІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.
Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания.
Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнена и подписана от участниците декларация за получаване на наградата. Спечелилите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на участника (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

VІІ. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Правилата на наградната игра са достъпни на www.metro.bg. Допълнителна информация относно Промоционалната кампания може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08:00 до 19:00 часа.

ІХ. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

МЕТРО е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и като такъв се задължава да обработва личните данни на Участниците в Промоционалната кампания, в съответствие с изискванията на ОРЗД.

Можете да се свържете с нашият служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице по защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; E-Mail: dpo@metro.bg

МЕТРО не събира лични данни специално за целите на Играта. За целите на управление на Играта се използват лични данни, които Участниците вече са предоставили при регистрация като клиенти на МЕТРО.

За целите на провеждане на Промоционалната кампания, МЕТРО ще обработва следните лични данни на Участници: име, фамилия,клиентски номер, електронна поща и/или телефон за контакт с печелившите. Тази обработка е базирана на дадено доброволно и изрично съгласие от Участника. С избирането на бутона „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за целите на участието им в Промоцията. МЕТРО няма да предоставя лични данни на трети страни. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.

Съгласно ОРЗД, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

В допълнение всеки Участник има право да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на комисията: https://www.cpdp.bg

Връзка с администратора може да бъде осъществена чрез: dpo@metro.bg
 
Х. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоционалната кампания може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.
 
ХІ. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ
 
Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.