Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с каталог Светът на техниката

Ела в МЕТРО от 4 февруари до 3 март 2021 г., оборудвай се с нещо от каталога ни с промоционални оферти за техника (линк ще подам утре) и можеш да спечелиш една от петте награди: •	Кафемашина Nescafe Dolce Gusto Infinissima •	Блендер Philips HR2100/00 •	Сешоар Remington D5219 •	Прахосмукачка Philips XB212209 •	Смарт часовник Xiaomi Amazfit Bip U За да се включиш, регистрирай покупката си във формата по-долу. Не забравяй да се запознаеш и с общите условия за участие. Успех!

Ела в МЕТРО от 4 февруари до 3 март 2021 г., оборудвай се с нещо от каталога ни с промоционални оферти за техника и можеш да спечелиш една от петте награди:

•    Кафемашина Nescafe Dolce Gusto Infinissima
•    Блендер Philips HR2100/00
•    Сешоар Remington D5219
•    Прахосмукачка Philips XB212209
•    Смарт часовник Xiaomi Amazfit Bip U

За да се включиш, регистрирай покупката си във формата по-долу. Не забравяй да се запознаеш и с общите условия за участие. Успех!

Форма за участие

*
*
*
Въведете мобилен номер с 12 цифри във формат: +3598XXXXXXXX
*
Въведете слято 10-цифрения номер, изписан върху фактурата след „Фактура Оригинал №:“
*
Дата на фактурата
*
Запознат/а съм и приемам Общите условия на Промоцията:
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията:
 
Captcha

 
*

 

 

Общи условия на кампанията
“Спечели с каталог Светът на техниката”

І. ОРГАНИЗАТОР
Промоционална кампания „Спечели с каталог Светът на техниката” („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км, накратко „Организатор“.
 
Настоящите Официални правила са публикувани на сайта www.metro.bg/tech откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата www.metro.bg/tech.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Официални правила:    

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, ползващо валидна клиентска карта МЕТРО (независимо дали картата е издадена на името на физическо или юридическо лице). Ако картата МЕТРО е издадена на юридическо лице, КЛИЕНТ е лицето, което се е регистрирало като УЧАСТНИК. В такъв случай Организаторът не носи отговорност за отношенията между КЛИЕНТА и лицето, на чието име и издадена картата МЕТРО.

УЧАСТНИК се нарича Клиент, регистрирал покупката си от МЕТРО на www.metro.bg.
Необходимо е регистрираната фактура да включва поне един продукт от Каталога „Светът на техниката“

ПЕЧЕЛИВШ е онзи Участник, който е изтеглен на случаен принцип чрез използването на специализиран софтуер и може да участва за една от предварително обявените награди.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 04 февруари 2021 г. до 03 март 2021 г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на Клиентите по доставка) („Участващи обекти“).

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който закупи поне един продукт от каталог „Светът на техниката“ на една фактура в някой от Участващите обекти, и след това регистрира данните от фактурата на сайта www.metro.bg/tech участва в Играта. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленето на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, валиден номер на МЕТРО фактура и дата на фактурата.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка регистрирана уникална фактура със закупен поне един продукт от каталог „Светът на техниката“ се счита за едно участие.
Всеки участник има право да получи само една награда за целия период на играта.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В Промоционалната кампания се раздават общо 5 (пет) награди:

-    1 бр. Кафемашина Nescafe Dolce Gusto Infinissima
-    1 бр. Блендер Philips HR2100/00
-    1 бр. Сешоар Remington D5219
-    1 бр. Прахосмукачка Philips XB212209
-    1 бр. Смарт часовник Xiaomi Amazfit Bip U
Наградата не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Тегленето ще бъде извършено не по-късно от 5 работни дни след 03.03.2021. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Освен 5 (пет) Печеливши, при тегленето ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резервни участника.

V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на  www.metro.bg/tech в срок до 14 дни след изтеглянето им.
В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите и печелившите не потвърдят съгласието си до 14 дни след първия опит за свързване с него, Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора www.metro.bg/tech след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

VІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА И ПЕЧЕЛИВШИТЕ
    
Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. При потвърждаване на участие, Печелившите участници трябва да предоставят оригинал на МЕТРО фактура, отговарящи на общите условия на Играта в срок от 7 дни от установяване на контакт с тях. Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фото заснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Някои награди са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни от Участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Промоционалната кампания, поради настъпване на извънредни обстоятелства, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Организаторът не гарантира, че достъпът до сайта www.metro.bg/tech и възможността за регистрация за участие в Промоционалната кампания ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоционалната кампания.

При възникване на технически проблеми в интернет сайта www.metro.bg/tech   обявяването на Печелившите ще се извърши след окончателното им отстраняване. Организаторът умолява всички Участници стриктно да проверяват своята входяща пощенска кутия (inbox), както и „SPAM” (СПАМ) директория за получени съобщения от адреси с домейн metro.bg. Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратен от него имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на Печеливш. Организаторът не носи отговорност, ако Печеливш участник е пропуснал да забележи съобщения във връзка със спечелена награда и/или не е потвърдил желанието си да получи наградата в срок до 10 календарни дни от получаване на известието.

Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с една и съща фактура от различни лица; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното лице в Промоционалната кампания; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Промоционалната кампания или увеличава шансовете за печалба на някой Участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на Официалните правила. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, Организаторът запазва правото си да прекрати Промоционалната кампания.

Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Кампанията, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Кампанията поради извънредни обстоятелства.

VІІI. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Официалните правила на Промоционалната кампания са достъпни на www.metro.bg/tech. Допълнителна информация относно Промоционалната кампания може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (цена на минута според тарифния план на абоната) всеки работен ден от 08:00 до 19:00 часа.

Списъкът с Печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км.

С извършването на регистрация съгласно раздел III от тези Официални правила всеки Участник се счита уведомен за настоящите Официални правила и се съгласява с тях.

IХ. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоцията може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

Х. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.