Участвай за награди на Бакхус Фиш Фест

За четвърта поредна година МЕТРО България е основен партньор и изложител на Бакхус Фиш Фест.

УЧАСТВАЙ ЗА НАГРАДИ НА БАКХУС ФИШ ФЕСТ

Рибно изобилие, вкусна храна и изненади за посетителите на Бакхус Фиш Фест 2021

Събитието, организирано от списание Бакхус, ще се проведе на 16-и и 17-и октомври 2021 г. в парк Военна академия, вход от ул. Хан Омуртаг 42. МЕТРО България участва на събитието с 2 щанда – един за продажба на охладена риба и един със сготвени рибни ястия от МЕТРО Академия.
В рамките на участието на компанията в Бакхус Фиш фест ще бъде организирана кампания със скреч карти, които ще се предоставят при покупка на продукти от охладения или топлия щанд на МЕТРО България. Общо 50 награди очакват щастливците, които ще ги спечелят:

 • 10 броя тиган METRO Professional, 24 см
 • 10 броя нож за филетиране METRO Professional, 16 см
 • 15 броя белачка за рибени люспи METRO Professional
 • 15 броя нож за стриди METRO Professional

ПРАВИЛА за провеждане на игра „Рибен фестивал-изтрий и спечели с МЕТРО“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на игра „Рибен фестивал-изтрий и спечели с МЕТРО“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. Играта предоставя възможност за получаването награди – 50 бр.:

 • 10 броя тиган METRO Professional марка 24 см. на стойност 25.49 лв. с ДДС (21,24 без ДДС)
 • 10 броя нож за филетиране METRO Professional 16см на стойност 9.08 лв. с ДДС (7.57 без ДДС)
 • 15 броя белачка за рибени люспи METRO Professional на стойност 12.98 лв. с ДДС (10.82 без ДДС)
 • 15 броя нож за стриди METRO Professional на стойност 5.99 лв. с ДДС (4.99 без ДДС)

Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Играта се провежда на 16 октомври и 17 октомври 2021 година включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на награда от Играта до изчерпване количеството на посочените по-горе награди.
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост на място в дните на събитието (вж. т.3.2.) в Бакхус Fish Fest 2021, намиращ се на адрес: Улица Хан Омуртаг 42, 1124 София, България.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице, което в периода от 16 октомври до 17 октомври 2021 година е закупило продукт/и от щанда на МЕТРО в Бакхус FISH Fest и е приело настоящите условия, обявени на уебсайта на Организатора www.metro.bg.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. В периода на провеждане на Играта клиентите могат да участват като закупят продукт/и от щанда на МЕТРО в Бакхус FISH Fest. Срещу всяко заплащане, участникът получава скреч карта и ще има възможността да спечели една от изредените в т.1.2. награди.
5.2. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
5.3. Всяко пълнолетно лице има право да участва в Играта с неограничен брой транзакции.
5.4. Всеки участник може да спечели повече от 1 (една) предметна награда, зависимост от броя плащания и съответно броя получени скреч карти.
5.5. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора.
5.6. Наградите от Играта са 50 /петдесет/ предметни награди:

 • 10 броя тиган METRO Professional марка 24 см. на стойност 25.49 лв. с ДДС (21,24 без ДДС)
 • 10 броя нож за филетиране METRO Professional 16см на стойност 9.08 лв. с ДДС (7.57 без ДДС)
 • 15 броя белачка за рибени люспи METRO Professional на стойност 12.98 лв. с ДДС (10.82 без ДДС)
 • 15 броя нож за стриди METRO Professional на стойност 5.99 лв. с ДДС (4.99 без ДДС)

5.7. Участник може да се включи за спечелване на предметна награда в периода от 16 октомври до 17 октомври 2021 година включително.
5.8. Всеки участник, който печели награда, всеки „печеливш“ ще разбира дали е спечелил и каква е наградата му веднага след изтриване на скреч картата. Скреч карта получава всеки клиент, закупил нещо от щанда на МЕТРО в Бакхус FISH Fest.
5.9. Спечелилите, ще трябва да предадат печелившата скреч карта, за да получат своята награда.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Участниците получават наградите си, на място в Бакхус FISH Fest на щанда на МЕТРО срещу изтрита скреч карта, на която е упоменато, че участникът печели. Наградите се получават от 16.10 в 10 часа до 17.10 до 22 часа или до изчерпване на количествата.
6.2. В случай че участникът, спечелил награда, не потърси наградата си в срока по т. 6.1, се счита, че участникът се отказва от правото си да получи наградата.
6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока както и срещу услуги.
6.4. Организаторът не носи отговорност за дефекти, несъответствия на продуктите, които са определени за награди, които не са констатирани от печелившия в момента на получаване.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
7.1. Всеки участник има право да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като откаже получаването на скреч карта
7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците на място в Бакхус FISH Fest. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.
7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им в сайта www.metro.bg.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелстваa.
8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Настоящите правила са достъпни на уебсайта www.metro.bg за периода на провеждане на Играта.
9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.
9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.
9.6. Настоящите правила влизат в сила на 16.10.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта www.metro.bg Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.