СПЕЧЕЛИ С CARLSBERG В МЕТРО

Период на кампанията: 1-30.11.2022 г.

СПЕЧЕЛИ С ORAL-B

Ела в МЕТРО от 1 до 30 ноември, купи Carlsberg кен или бутилка от 0,5 л, Carlsberg бутилка 0,33 л или Carlsberg 0,0% 0,33 л за поне 20 лв. и участвай в томбола за телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65", 4k Ultra HD или футболна топка! Ето и печелившите участници:

СПЕЧЕЛИ С CARLSBERG В МЕТРО - теглене 01.12.2022

Отговарящите на изискванията за участие в играта са по-малко от общия брой обявени награди за играта.

Награда 1 брой телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65", 4k Ultra HD получава печеливш със следния клиентски номер:

 • 14022866

Награда футболна топка Карлсберг получават печеливши със следните клиентски номера:

 • 11104172012
 • 10305796
 • 12864498
 • 20124712
 • 5428025
 • 22042544
 • 21855590
 • 10281474
 • 10077014
 • 13051381
 • 16008318
 • 15853725
 • 10001022
 • 10077015
 • 15045290
 • 13044795
 • 10077010
 • 12851642

Номерът на касовата бележка се намира в долния ѝ ляв ъгъл. Номерът на фактурата се намира в горната ѝ част, над списъка със закупени артикули.

Официални правила на промоционална кампания „спечели с CARLSBERG в МЕТРО!"

OРГАНИЗАТОР
1. Промоционална кампания „Вземи Карлсберг и пренеси стадиона вкъщи“ („Промоцията“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („МЕТРО“), и „Карлсберг България“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Бизнес Парк София, сграда 10, ет.4, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG127015636, (заедно наричани „Организатори“ или „Организатор“).
2. Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
3. Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.
4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

II. ДЕФИНИЦИИ
УЧАСТНИК е всяко юридическо лице и пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на МЕТРО, предоставяща право на пазаруване в магазините на МЕТРО, които закупи бира Carlsberg за минимум 20 лева от Участващ обект. В Промоцията нямат право да участват служителите на Организаторите, както и на рекламните агенции, които участват в организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда в периода: от 06:00:00 ч. на 01.11.2022 г. до 21:00:00 ч. на 30.11.2022 г.
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“(„Участващи обекти“).

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, което направи покупка на бира Carlsberg, от който и да е Участващ обект, на стойност минимум 20 лева в опаковки по избор – Carlsberg бутилка 0,5 л, Carlsberg кен 0,5 л, Carlsberg бутилка 0,33 л или Carlsberg 0,0% 0,33 л и регистрира фактурата или касовата бележка на https://www.metro.bg/carlsberg взима участие в теглене за награда, подробнo описана в Раздел V от настоящите правила.
Всеки клиент може да се регистрира на https://www.metro.bg/carlsberg като въведе своите име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, клиентски номер и номер на фактурата/касовата бележка, удостоверяващ покупката на стойност минимум 20 лева с продукти Carlsberg.
За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, и да потвърди, че е наясно, че личните му данни се обработват за целите на промоцията, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Промоцията. Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.
Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на стойност минимум 20 лева с продукти Carlsberg се счита за едно участие. Една фактура/касова бележка може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура/касова бележка няма да бъдат зачетени за валидно участие.

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:

НАГРАДА 1: Долуописаната награда е със стойност под 100 лв. с ДДС и печелившият се определя чрез компютърна томбола на случаен принцип в присъствието на тричленна комисия

22 броя футболни топки

НАГРАДА 2: Долуописаната награда е със стойност над 100 лв. с ДДС и печелившият се определя чрез компютърна томбола на случаен принцип в присъствието на тричленна комисия.

1 брой телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65", 4k Ultra HD

Общ брой награди: 23 броя общо за всички магазини на МЕТРО за целия период на промоцията.
Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на МЕТРО за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 23 Печеливши, както и 23 резервни Участници.
Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.
Наградите се осигуряват от „Карлсберг България“ АД както и същият организатор осигурява доставката на наградите.
В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол, съдържащ информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

VI. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
Печелившите ще бъде информирани за спечелването на Наградата чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията за участие в Промоцията, в срок до 7 дни след края на Промоцията. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъдат открити на предоставените данни за контакт в период от 10 (десет) дни от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.
След установяване на контакт с печелившите и проверка на валидността на участията им, ще бъдат обявени с клиентски номер и на metro.bg/Carlsberg.

VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Организаторите не носят отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на Участник (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

VІІI. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Правилата на Промоцията са достъпни на www.metro.bg. Допълнителна информация относно Промоцията може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08:00 до 19:00 часа.

IX. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организаторите и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе.
Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията ѝ, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта..

Администратори на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) е:
„Карлсберг България“ АД, ЕИК 127015636 гр. София, ул. Бизнес парк София, сгр.10, ет.4 и
„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София, бул.“Цариградско шосе“7-11 км,. контакт: dpo@metro.bg

Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване
С цел участие в Промоцията, Участниците в процесът на регистрация предоставят- име, фамилия, имейл, телефонен номер, клиентски номер и номер на фактура. Основанието за обработване на данните от регистрацията, са договорни отношения между Администраторите и Участниците, по-конкретно участие в Промоцията и възможност за спечелване и предоставяне на Награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.

Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране стойността на предоставената награда пред НАП, Печелившият следва да предостави три имена и ЕГН.
Основание за обработване на данните за доставка на Наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Администраторите и печелившия, по-конкретно участие в Промоцията и предоставяне на Награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.
Основание за обработване на имена и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на Печелившия Награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.
Получатели/категории получатели на данните
Личните данни необходими за получаването на Наградата – име, имейл, телефонен номер, може да бъдат обработвани от търговски партньори на МЕТРО и „Карлсберг България“ АД, участващи в организацията на играта.
Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда (Печеливши на Награда 2) – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните необходими за участие в играта се обработват от МЕТРО и „Карлсберг България“ АД, въз основа на договорната връзка между тях.
Личните данни събрани в процеса на регистрация на сайта на Промоцията, ще бъдат съхранявани в срок до един месец след приключването на Промоцията.
Личните данни на изтеглените Печеливши за Награда 1 и резервните печеливши за Награда 1 и 2, ще бъдат съхранявани в срок от една година от датата на тегленето.
Личните данни на Печелившите на Награда 2,необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Права на субектите на данни (Участници)
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Печелившият, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.
В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: bulgaria.privacy@carlsberg.com.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София 1784,бул.„Цариградско шосе“ 7-11 км., имейл: dpo@metro.bg
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА Карлсберг България АД е достъпна на адрес: https://carlsbergbulgaria.bg/politika-za-zashita-na-lichnite-danni/

ХI. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ
Участник в Промоцията може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

ХІI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.