спечели С COCA-COLA В МЕТРО 

Период на кампанията: 14.04-11.05.2022 г.

спечели С COCA-COLA В МЕТРО

Ела в МЕТРО от 14 април до 11 май, купи поне един стек продукти Coca-Cola в опаковки от 1L, 1.5L или 2L и участвай за 1 от 11 кухненски робота Bosch MUM54R00 - за да се вихриш на воля в кухнята! 

Играта приключи. Скоро ще обявявим печелившите участници.

Официални правила на промоционална кампания

„Купи една МЕТРО единица (стек) 1L, 1.5L или 2L продукти на Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, влез в томбола с твоята МЕТРО карта за кухненски робот!“

І. ОРГАНИЗАТОР
1. Промоционална кампания „Купи една МЕТРО единица (стек) 1L, 1.5L или 2L продукти на Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, влез в томбола с твоята МЕТРО карта за кухненски робот!“(„Промоцията“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („Метро“), и „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“АД, ЕИК 131032463, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Рачо Петков Казанджията” №8, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG131032463, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes за България („ККХБК“), (заедно наричани „Организатори“).

2. Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.

4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

II. ДЕФИНИЦИИ
УЧАСТНИК е всяко юридическо лице и пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро, коeто направи покупка на поне една МЕТРО единица от Участващ обект (съгласно дефиницията по-долу)и поне един от закупените продукти е продукт с марка Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, в опаковки от 1L, 1.5L или 2L. В Промоцията нямат право да участват служителите на Организаторите, както и на рекламните агенции, които участват в организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда в периода: от 06:00:00 ч. на 14.04.2022 г. до 21:00:00 ч. на 11.05.2022 г.
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ („Участващи обекти“).

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи покупка, от който и да е Участващ обект, на една МЕТРО единица (стек) от продукт с марка Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, в опаковки от 1L, 1.5L или 2L., и регистрира фактурата си на metro.bg/ Coca-Cola за участие в теглене за награда, подробна описана в Раздел V от настоящите правила. . Всеки клиент може да се регистрира на https://www.metro.bg/Coca-Cola, като въведе своите име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, номер на фактурата, удостоверяващ покупката на продукт/и марка Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, в опаковки от 1L, 1.5L или 2L. За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Промоцията, личните му данни да бъдат обработвани от Организаторите за целите на Промоцията.Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.
Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на поне една МЕТРО единица от продукт с марка Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, в опаковки от 1L, 1.5L или 2L. се счита за едно участие. Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на една и съща фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие.

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:
Всяка от долуописаните награди е със стойност над 100 лв. и печелившият се определя от тричленна комисия от Организатор -„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, като печелившите Участници („Печеливш“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

  • 11 бр. кухненски робот Bosch MUM54R00

Общ брой награди: 11 броя общо за всички магазини на МЕТРО за целия период на промоцията.
Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъдат изтеглени 11 Печеливши, както и 11 резервни Участници.
Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.
Наградите се осигуряват от „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“АД, ЕИК 131032463, както и същият организатор осигурява доставката на наградите.
В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция Фийлд Тийм. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

VI. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
Печелившите ще бъде информирани за спечелването на Наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им като клиент на Метро в срок до 7 дни след края на Промоцията. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъде открити на предоставените данни за контакт в период от 3 (три) седмици от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им. В случай че и резервни участници не се явят за получаването на Наградата в срок до 2 месеца от съобщението, организаторите се разпореждат с Наградата както намерят за добре.

VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Организаторите не носят отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на Участник (наименование на клиент/номер на фактура/контакти).

VІІI. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Правилата на Промоцията са достъпни на www.metro.bg Допълнителна информация относно Промоцията може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08.00 до 20.00 часа.

IX. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Списъкът с Печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Метро на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км.

Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) е:
„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София, бул.“Цариградско шосе“7-11 км,. контакт: dpo@metro.bg (Партньор)

Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване
Лични данни, събирани и обработвани от Метро във връзка с издаването на МЕТРО карта на Участник

Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране стойността на предоставената награда, Печелившият следва да предостави, ЕГН.
Основание за обработване на данните за доставка на Наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Метро и печелившия, по-конкретно участие в Промоцията и предоставяне на Награда от страна на Метро, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.
Основание за обработване на име и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на Печелившия Награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Получатели/категории получатели на данните
Личните данни необходими за получаването на Наградата – име, имейл, телефонен номер, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Метро, участващи в организацията на играта, за което печелившият следва да предостави съгласието си. Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните необходими за участие в играта се обработват от Метро, въз основа на предоставено съгласие от Участник, за срока на действие на договорната връзка между тях.
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Права на субектите на данни (Участници)
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Печелившият, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София 1784,бул.„Цариградско шосе“ 7-11 км., имейл: dpo@metro.bg

ХI. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ
Участник в Промоцията може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

ХІI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.