Спечели с Fuzetea в МЕТРО

Период на кампанията: 4-17.08.2022 г.

СПЕЧЕЛИ С FUZETEA В МЕТРО

Ела в МЕТРО от 4 до 17 август, купи поне един стек студен чай Fuzetea в опаковки от 500 мл или 1,5 л и участвай за 1 от 11 градински люлки - за да си почиваш сладко на двора или балкона! За да участваш, регистрирай фактурата или касовата си бележка тук:

Форма за участие

Номерът на касовата бележка се намира в долния ѝ ляв ъгъл. Номерът на фактурата се намира в горната ѝ част, над списъка със закупени артикули.

Номерът на касовата бележка се намира в долния ѝ ляв ъгъл.
Номерът на фактурата се намира в горната ѝ част, над списъка със закупени артикули.

Официални правила на промоционална кампания

„Купи една МЕТРО единица (стек) 500 мл или 1,5 л продукти на Fuzetea и влез в томбола за градинска люлка!“

І. ОРГАНИЗАТОР
1. Промоционална кампания „Купи една МЕТРО единица (стек) 500 мл или 1,5 л продукти на Fuzetea влез в томбола за градинска люлка!“ („Промоцията“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („Метро“), и „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Рачо Петков Казанджията” №8, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG131032463, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes за България („ККХБК“), (заедно наричани „Организатори“).
2. Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
3. Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.
4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

II. ДЕФИНИЦИИ
УЧАСТНИК е всяко юридическо лице и пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на МЕТРО, предоставяща право на пазаруване в магазините на МЕТРО, коeто направи покупка на поне една МЕТРО единица от Участващ обект (съгласно дефиницията по-долу)и поне един от закупените продукти е продукт с марка Fuzetea ot 500 мл или 1,5 л. В Промоцията нямат право да участват служителите на Организаторите, както и на рекламните агенции, които участват в организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда в периода: от 06:00:00 ч. на 04.08.2022 г. до 21:00:00 ч. на 17.08.2022 г.
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ („Участващи обекти“).

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи покупка, от който и да е Участващ обект, на една МЕТРО единица (стек) от продукт с марка Fuzetea в опаковки от 500 мл или 1,5 л, и регистрира фактурата си на metro.bg/Coca-Cola за участие в теглене за награда, подробна описана в Раздел V от настоящите правила. Всеки клиент може да се регистрира на https://www.metro.bg/Coca-Cola, като въведе своите име и фамилия, електронна поща, телефон за връзка, клиентски номер и номер на фактурата, удостоверяващ покупката на продукт/и марка Fuzetea в опаковки от 500 мл или 1,5 л. За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Промоцията, личните му данни да бъдат обработвани от Организаторите за целите на Промоцията. Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.
Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на поне една МЕТРО единица от продукт с марка Fuzetea в опаковки от 500 мл или 1,5 л, се счита за едно участие. Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие.

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:

  • 11 бр. градински люлки

Наградата е със стойност над 100 лв. и печелившият се определя от тричленна комисия от Организатор - „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, като печелившите Участници („Печеливш“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип.
Общ брой награди: 11 броя общо за всички магазини на МЕТРО за целия период на промоцията.
Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на МЕТРО за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 11 Печеливши, както и 11 резервни Участници.
Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.
Наградите се осигуряват от „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463, както и същият организатор осигурява доставката на наградите.
В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция Фийлд Тийм. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

VI. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
Печелившите ще бъде информирани за спечелването на Наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им като клиент на Метро в срок до 7 дни след края на Промоцията. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъде открити на предоставените данни за контакт в период от 2 (две) седмици от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Организаторите не носят отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на Участник (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

VІІI. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Правилата на Промоцията са достъпни на www.metro.bg. Допълнителна информация относно Промоцията може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08.00 до 20.00 часа.

IX. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организаторите и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Списъкът с Печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на МЕТРО на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км.
Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) е:
„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София, бул. “Цариградско шосе“7-11 км,. контакт: dpo@metro.bg (Партньор)
Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване
Лични данни, предоставени от Участниците, събрани от регистрационната форма- име, фамилия, електронна поща, телефон за връзка и клиентски номер.
Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране стойността на предоставената награда, Печелившият следва да предостави, ЕГН.
Основание за обработване на данните за доставка на Наградата – име, адрес, електронна поща и телефонен номер, са договорни отношения между МЕТРО и печелившия, по-конкретно участие в Промоцията и предоставяне на Награда от страна на МЕТРО, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.
Основание за обработване на име и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на Печелившия Награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.
Получатели/категории получатели на данните
Личните данни необходими за получаването на Наградата – име, фамилия, електронна поща, телефонен номер, могат да бъдат обработвани от Организаторите, участващи в организацията на Промоцията, за което печелившият следва да предостави съгласието си. Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.
Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Личните данни на Участниците ще бъдат заличени един месец след приключването на Промоцията.
Личните данни на печелившите, необходими за деклариране на наградата – имена и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
Права на субектите на данни (Участници)
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Печелившият, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София 1784,бул.„Цариградско шосе“ 7-11 км., имейл: dpo@metro.bg

Х. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ
Участник в Промоцията може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

ХI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.