СПЕЧЕЛИ С MAGGI В МЕТРО

Период на кампанията: 16-29.09.2021 г

СПЕЧЕЛИ С MAGGI В МЕТРО

Ела в МЕТРО от 16 до 29 септември 2021 г., купи продукти Maggi на минимална стойност 5 лв. и участвай в томбола за ваучер за пазаруване в МЕТРО на стойност 150 лв. За да участваш, регистрирай фактурата си тук: 

Форма за участие

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА MAGGI®

16.09.2021 г. – 29.09.2021 г.

1. Организатор
1.1.
Промоционалната игра на „MAGGI“, наричана по-долу за краткост „Играта“ („Промоцията“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („Метро“)и „Нестле България“АД ЕИК 831650349 със седалище и адрес на управление гр.София 1360, бул.“Европа“No 128. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.
1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: metro.bg/maggi . Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.
1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се считат запознати с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на metro.bg/maggi. Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

2. Период и място на провеждане на Играта
2.1.
Играта стартира, считано от 00:00 ч. на 16.09.2021 г. и продължава до 23:59 ч. на 29.09.2021 г.
2.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО”, с изключение на покупките, направени при условия на Доставка („Участващи обекти“). Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Право на участие
3.1
Право на участие в Играта има всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро, което в рамките на периода на Играта направи покупка на продукти с търговска марка MAGGI® на минимална стойност 5(пет) лева с ДДС в някой от Участващите обекти и регистрира фактурата си с коректни данни на metro.bg/maggi.
3.2. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД и „Нестле България“АД, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти
4.1.
В Играта участват всички продукти с търговска марка MAGGI®
4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта
5.1.
За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки, при условие, че притежава валидна клиентска карта на Метро:
Стъпка 1: Да закупи продукти с търговска марка MAGGI® за минимум 5(пет) лв. от търговски обект на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, находящ се на територията на Република България;
Стъпка 2: Да посети интернет страницата на Играта - metro.bg/maggi ; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:
а) име и фамилия
б) имейл
в) мобилен телефонен номер
г) номер на фактурата
д) клиентски номер

ВАЖНО! – Може да се регистрира само фактура, издадена в периода на Играта! Фактурата, следва да се пази до получаване на наградата, като на нея трябва да е изписано името на закупения продукт, както и да се вижда, че закупеният/те продукт/и е/са на обща стойност минимум 5 лв.! Фактурата трябва да е издадена от търговски обект на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД!

е) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години (когато се касае за регистрация на физическо лице), както и потвърждение, че ако спечели, номерът на фактурата, ще бъде публикуван на metro.bg/maggi.
5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е номера на печелившата фактура. Един участник има право да спечели една награда с една коректно регистрирана фактура за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистрирана фактура се счита за невалиден.
5.3. Регистрираните фактури, подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, съответната регистрация на фактура се счита за невалидна.

6. Награди и теглене на печелившите
6.1.
Наградите в Играта са:
Общо 10 (десет) ваучера за пазаруване в търговските обекти на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, всеки ваучер на стойност от 150 (сто и педесет).
Срокът на валидност на ваучерите е 90 дни от датата на издаване, отпечатана на хартиения носител.
6.2.
Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т. 6.1, букви (б) и (в) подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.
Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 10 Печеливши, както и 10 резервни Участници.
6.3. Теглене на печелившите:
6.3.1. Един участник има право да спечели една награда с една коректно регистрирана фактура за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистрирана фактура се счита за невалиден. Освен това, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта, независимо колко отделни регистрации за участие е направил.
6.3.2. Една фактура, без значение за колко броя закупени продукта с търговска марка MAGGI®, може да бъде регистрирана само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на фактурата не е изписано името на продукта, даващ право на участие, регистрацията на фактурата се счита за невалидна. Не се допуска до участие и фактура, издадена от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.
6.3.3. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извърши чрез софтуер, като 10те печеливши ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали се за участие. Тегленето ще се извърши еднократно след приключване на играта, но не по-късно от 05.10.2021 в присъствието на представител на „Нестле България“АД.
ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.
6.3.4. В тегленето участват всички регистрирали се до момента участници, чиято регистрация отговаря на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез данните за контакт, предоставен от тях при регистрацията на сайта metro.bg/maggi в срок до 7 дни след изтеглянето им. В случай, че Печеливш откаже получаването на Награда или не бъде открит на предоставените данни за контакт в период от 2 (две) седмици от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.
6.3.5. Освен печелившите участници, при тегленето на наградите ще бъдат изтеглени и 10 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, или при поискване не предостави фактура, валидираща участието му както е описано в т. 6.3.4. в петдневен срок; участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш за съответната седмица, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.
6.3.6. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта metro.bg/maggi. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши номера на фактури, които отговарят на условието на играта.
6.3.8. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на фактура, с която участникът е спечелил наградата и срещу представен валиден документ за самоличност. В случай на невъзможност печелившият да получи лично наградата си, то той може да изпрати друг с нарочно заверено нотариално пълномощно.

7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник
7.1.
Организаторът не гарантира, че достъпът до интернет страницата на Играта metro.bg/maggi и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.
7.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора .Също така, Организаторът не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.
7.3. Организаторът не носи отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливша фактура, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
7.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.
7.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чиято фактура е използвана от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
7.6. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Промоционална игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора,.
7.7. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.
7.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.
7.9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът запазва правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.
7.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. Прекратяване на Играта
8.1.
Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на metro.bg/maggi, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни
С регистрирането си на сайта на Играта, всеки Участник се счита уведомен за настоящите официални правила и се съгласява с тях. Списъкът с Печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Метро на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км.
МЕТРО е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и като такъв се задължава да обработва личните данни на Участниците в Играта, в съответствие с изискванията на ОРЗД.
Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784 София, България, Длъжностно лице по защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; E-Mail: dpo@metro.bg

Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване
За да участва и да бъде регистриран в Играта, както и да има възможност да се възползва от регламента на Играта, и да има право да получи продуктите, предлагани като награда, участникът трябва да даде съгласието си личните му данни да се обработват, В рамките на Играта организатора обработва следните категории лични данни на участниците: клиентски номер, име и фамилия, телефон за контакт, електронна поща и номер на фактура. Тази обработка е базирана на дадено доброволно и изрично съгласие от Участника. С избирането на бутона „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Играта“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за следните цели: организация и провеждане на Играта; участие в Играта; определяне, осъществяване на контакт и валидиране на участниците; получаване на наградите; отговор на запитванията на участниците - Организаторът ще използва тези данни, за да отговори на всички запитвания, оплаквания или други въпроси.

Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, наградата в настоящата Игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. Печелившият Участник има правото да поиска от Организатора на Играта да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на спечелената награда. Основание за обработване на име , ЕГН и постоянен адрес е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на Печелившия Награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Получатели/категории получатели на данните
Личните данни, необходими за получаването на Наградата – имена, имейл, телефонен номер, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Метро(Нестле България“АД ЕИК 831650349 със седалище и адрес на управление гр.София 1360, бул.“Европа“No 128), участващи в организацията на играта, за което печелившият следва да предостави съгласието си.
Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име, ЕГН и постоянен адрес ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите(НАП).
Част от личните данни на Печелившите, а именноo печелившия номер на фактура ще бъде публикуван на сайта на Играта (www.Metro/maggi.bg) в съответния раздел

Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните, необходими за участие в играта, се обработват от Метро, въз основа на предоставено съгласие от Участник, за срок от един месец след края на Играта. Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
Личните данни на участниците няма да се използват за никакви други цели до момента на унищожаването им освен за участието в Играта.
След изтичане на периода на съхранение на личните данни, организаторът ще изтрие / унищожи тези данни от средствата / носителите за съхранение и обработка на информация.

Права на субектите на данни (Участници)
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Печелившият, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име, ЕГН и постоянен адрес, докато не изтече посоченият срок от 11 години.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни- посочени детайлно в глава 9 от настоящите Официални правила.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

10. Разни
10.1.
Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.
10.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.