Посрещни най-великата игра с METRO и Mastercard®

СПЕЧЕЛИ С MASTERCARD

Посрещни най-великата игра!

Какво е нужно, за да посрещнеш най-великата игра у дома? Не е лесна работа, но ние от METRO и Mastercard® имаме идея:

От 11 май до 11 юли 2021 г. ела в METRO и се оборудвай с телевизор и/или барбекю за поне 199 лв., плати безконтактно с твоята карта Mastercard® и вземи веднага 24 бири подарък!

И компанията сама ще каже „Идваме да гледаме мача!“ – съпреживей най-великата игра у дома!

 

                                                                   Официални правила на промоционална кампания

„Посрещни най-великата игра!”

І. ОРГАНИЗАТОР
Промоционална кампания „Посрещни най-великата игра!” („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км, накратко „Организатор“.
Настоящите Официални правила са публикувани на сайта metro.bg/mastercard, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата metro.bg/mastercard.

ДЕФИНИЦИИ
За целите на тези Официални правила:    

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, ползващо валидна клиентска карта МЕТРО (независимо дали картата е издадена на името на физическо или юридическо лице). Ако картата МЕТРО е издадена на юридическо лице, КЛИЕНТ е лицето, което се е регистрирало като УЧАСТНИК. В такъв случай Организаторът не носи отговорност за отношенията между КЛИЕНТА и лицето, на чието име и издадена картата МЕТРО.

УЧАСТНИК се нарича Клиент, направил покупка на барбекю и/или телевизор на минимална стойност 199 лв. с ДДС, заплатена  безконтактно с карта на Mastercard, чрез фактура и POS бележка.

ПЕЧЕЛИВШ е онзи Участник, който представи на Вход Клиенти фактура и бележка от POS Терминал, на която е видно, че е направил покупка на барбекю и/или телевизор на минимална стойност 199 лв с ДДС, заплатена  безконтактно с карта на Mastercard .

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 11 май 2021 г. до 11 юли 2021 г.
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на Клиентите по доставка) („Участващи обекти“).

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който  направи покупка на барбекю и или телевизор стойност минимум 199.00 лв. с ДДС в някой от Участващите обекти, заплати своята фактура безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания 11.05.2021 г., и след това представи на Вход Клиенти фактура и бележка от ПОС терминал, доказващ валидността на покупката получава награда.
Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.
Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като за всяка представена уникална фактура, съдържаща барбекю и/или телевизор за поне 199.00 лв. с ДДС и съответната POS бележка от заплащането по нея могат да получат една награда.

ІV. НАГРАДИ
Всеки клиент, който предостави на Вход Клиенти фактура, съдържаща барбекю и/или телевизор за минимум 199 лева с ДДС и  ПОС бележка от плащането получава на момента награда:
4 стека всеки с по 6 бири от артикул 316260 0.5Л БИРА FELSGOLD СВЕТЛО 4%

V. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА И ПЕЧЕЛИВШИТЕ
Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. При потвърждаване на участие, Печелившите участници трябва да предоставят печеливши POS бележки и оригинал на МЕТРО фактура, отговарящи на общите условия на Играта в срок от 7 дни след направената покупка на Вход Клиенти. Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фото заснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора и/или Mastercard по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.
Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу представени печеливши POS бележки и оригинал на МЕТРО фактура, отговарящи на общите условия на Играта

VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, Организаторът запазва правото си да прекрати Промоционалната кампания.
Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Кампанията, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Кампанията поради извънредни обстоятелства.


VІI. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Официалните правила на Промоционалната кампания са достъпни на https://metro.bg. Допълнителна информация относно Промоционалната кампания може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (цена на минута според тарифния план на абоната) всеки работен ден от 08:00 до 19:00 часа.

VІІI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.

ИГРИ
 Виж още игри с награди, организирани от нас или от наши партньори, в които можеш да вземеш участие.
Виж още игри с награди