СПЕЧЕЛИ С MILDE В МЕТРО

Период на кампанията: 22.07-18.08.2021 г.

СПЕЧЕЛИ С MILDE В МЕТРО

Ела в МЕТРО от 22 юли до 18 август 2021 г., купи тоалетна хартия Milde на минимална стойност 7 лв. и можеш да спечелиш ваучер за пазаруване в МЕТРО на стойност между 100 и 500 лв. Ваучерите са общо 28 броя, разпределени по следния начин: 16 ваучера по 100 лв. всеки, 8 ваучера по 300 лв. всеки и 4 ваучера по 500 лв. всеки. Очаквай печелившите фактури скоро:

Печеливши фактури

 • Номер на фактура 1604315458 - Ваучер на стойност 500 лева
 • Номер на фактура 1501478476 - Ваучер на стойност 500 лева
 • Номер на фактура 1608809862 - Ваучер на стойност 500 лева
 • Номер на фактура 1312734571 - Ваучер на стойност 500 лева
 • Номер на фактура 1503751927 - Ваучер на стойност 300 лева
 • Номер на фактура 1606446978 - Ваучер на стойност 300 лева
 • Номер на фактура 1021454680 - Ваучер на стойност 300 лева
 • Номер на фактура 1408879023 - Ваучер на стойност 300 лева
 • Номер на фактура 1607701737 - Ваучер на стойност 300 лева
 • Номер на фактура 1503751926 - Ваучер на стойност 300 лева
 • Номер на фактура 1507805211 - Ваучер на стойност 300 лева
 • Номер на фактура 1409862022 - Ваучер на стойност 300 лева
 • Номер на фактура 2105569787 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1311889476 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1504530209 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1503750916 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 2001202101 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1008877208 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 2001202484 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1210476023 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1012925559 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1605386894 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1103626261 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1014632500 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1011966644 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1008879488 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1603402197 - Ваучер на стойност 100 лева
 • Номер на фактура 1401297961-  Ваучер на стойност 100 лева

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „MILDE“

22.07.2021 г. – 18.08.2021 г.

1. Организатор
1.1. Промоционалната игра на „MILDE“, наричана по-долу за краткост „Играта“ („Промоцията“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („Метро“). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.
1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.metro.bg/milde . Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.
1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се считат запознати с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.metro.bg/milde . Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

2. Период и място на провеждане на Играта
2.1. Играта стартира, считано от 00:00 ч. на 22.07.2021 г. и продължава до 23:59 ч. на 18.08.2021 г.
2.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО”, с изключение на покупките, направени при условия на Доставка („Участващи обекти“). Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Право на участие
3.1 Право на участие в Играта има всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро, което в рамките на периода на Играта направи покупка на продукти с търговска марка Milde на минимална стойност 7 лева с ДДС в някой от Участващите обекти и регистрира фактурата си с коректни данни на www.metro.bg/mildе
3.2. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти
4.1. В Играта участват следните продукти: тоалетна хартия, с търговска марка “MILDE“.
4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта
5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки, при условие, че притежава валидна клиентска карта на Метро:

Стъпка 1: Да закупи тоалетна хартия с търговска марка „MILDE“ за минимум 7 лв. от търговски обект на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: Да посети интернет страницата на Играта - www.metro.bg/milde; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:
а) име и фамилия
б) имейл
в) мобилен телефонен номер
г) номер на фактурата
д) клиентски номер

ВАЖНО! – Може да се регистрира само фактура, издадена в периода на Играта! Фактурата, следва да се пази до получаване на наградата, като на нея трябва да е изписано името на закупения продукт (тоалетна хартия „Milde“), както и да се вижда, че закупеният/те продукт/и е/са на обща стойност минимум 7 лв.! Фактурата трябва да е издадена от търговски обект на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД!
е) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години (когато се касае за регистрация на физическо лице), както и потвърждение, че ако спечели, номерът на фактурата, ще бъде публикувани на www.metro.bg/milde
5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.
5.3. Регистрираните фактури, подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, съответната регистрация на фактура се счита за невалидна.

6. Награди и теглене на печелившите
6.1. Наградите в Играта са:
Общо 28 (двадесет и осем) ваучера за пазаруване в търговските обекти на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, на стойност от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева, а именно:
а) 16 (шестнадесет) Метро ваучера по 100 (сто) лева всеки;
б) 8 (осем) Метро ваучера по 300 (триста) лева всеки;
в) 4 (четири) Метро ваучера по 500 (петстотин) лева всеки.
Срокът на валидност на ваучерите е 90 дни от датата на издаване, отпечатана на хартиения носител.
6.2. Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т. 6.1, букви (б) и (в) подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.
Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 28 Печеливши, както и 28 резервни Участници.
Наградите се осигуряват и доставят от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736 , в качеството му на организатор на Играта.

6.3. Теглене на печелившите:
6.3.1. Един участник има право да спечели една награда с една коректно регистрирана фактура за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистрирана фактура се счита за невалиден. Освен това, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта, независимо колко отделни регистрации за участие е направил.
6.3.2. Една фактура, без значение за колко броя закупени продукта тоалетна хартия „MILDE“ e, може да бъде регистрирана само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на фактурата не е изписано името на продукта, даващ право на участие, регистрацията на фактурата се счита за невалидна. Не се допуска до участие и фактура, издадена от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.
6.3.3. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извърши чрез софтуер, като в периода на Играта, като 28те печеливши ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали се за участие. Тегленето ще се извърши еднократно след приключване на играта, но не по-късно от 20.08.2021.
ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.
6.3.4. В тегленето участват всички регистрирали се до момента участници, чиято регистрация отговаря на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез данните за контакт, предоставен от тях при регистрацията на сайта www.metro.bg/milde в срок до 7 дни след изтеглянето им. В случай, че Печеливш откаже получаването на Награда или не бъде открит на предоставените данни за контакт в период от 2 (две) седмици от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.
6.3.5. Освен печелившите участници, при тегленето на наградите ще бъдат изтеглени и 28 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, или при поискване не предостави фактура, валидираща участието му както е описано в т. 6.3.4. в петдневен срок; участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш за съответната седмица, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.
6.3.6. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта www.metro.bg/milde. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши номера на фактури, които отговарят на условието на играта.
6.3.7. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на фактура, с която участникът е спечелил наградата и срещу представен валиден документ за самоличност. В случай на невъзможност печелившият да получи лично наградата си, то той може да изпрати друг с нарочно заверено нотариално пълномощно.

7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник
7.1. Организаторът не гарантира, че достъпът до интернет страницата на Играта www.metro.bg/milde и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.
7.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.
7.3. Организаторът не носи отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливша фактура, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
7.4. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.
7.5. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чиято фактура е използвана от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
7.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Промоционална игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.
7.7. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.
7.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.
7.9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.
7.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. Прекратяване на Играта
8.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.metro.bg/milde , с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни
9.1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) е: „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София, бул.“Цариградско шосе“7-11 км,. контакт: dpo@metro.bg (Партньор)
9.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност от съответния участник в Игра се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на играта.
9.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.
9.4. Организаторът се задължава да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.
9.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.
9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.metro.bg/milde
9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@metro.bg.
9.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

10. Разни
10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.
10.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.