Спечели с Oral-B

СПЕЧЕЛИ С ORAL-B

Ела в МЕТРО от 24.06 до 30.07.2021 г., купи един продукт с марка Oral-B  на минимална стойност 22 лв. с ДДС и участвай за страхотни награди - лаптоп ултрабук APPLE MacBook AIR 13.3", смарт часовник APPLE или Bluetooth колонка SONY! 
Очаквай печелившите фактури скоро:

Печеливши фактури

 • Номер на фактура 1006580382 - Лаптоп
 • Номер на фактура 3000000230 - Смарт часовник
 • Номер на фактура 2507548330 - Смарт часовник
 • Номер на фактура 1605445455 - Смарт часовник
 • Номер на фактура 2507544506 - Смарт часовник
 • Номер на фактура 1208515012 - Смарт часовник
 • Номер на фактура 2507548352 - Колонка
 • Номер на фактура 2211568239 - Колонка
 • Номер на фактура 1006580379 - Колонка
 • Номер на фактура 1006580381 - Колонка
 • Номер на фактура 1408870898 - Колонка
 • Номер на фактура 1310691321  - Колонка
 • Номер на фактура 1307915819 - Колонка
 • Номер на фактура 1401288715 - Колонка
 • Номер на фактура 1004325430 - Колонка
 • Номер на фактура 1409845192 - Колонка

Общи условия и Правила за провеждане на кампанията „Oral-B” в „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД

Член. 1. Организатор и официални правила на кампанията

(1) Кампания „Oral-B” в „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, наричана накратко „Кампанията”, се организира и провежда от ”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б (наричано по-нататък за краткост „Организатор”). Кампанията се организира от името и за сметка на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление р. София, бул. България 69, Infinity Tower, ет. 14 (наричано по-нататък за краткост „Възложител“).

(2) Участниците в Кампанията са длъжни да спазват общите условия и правила (наричани по-нататък за краткост „Официални правила”).

(3) Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоцията в периода на Кампанията на следната Интернет страница: https://www.metro.bg/

(4) Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/или промените ще бъдат предварително публично оповестени на Интернет страницата, посочена в член 1, ал. 3.

(5) Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Член 2. Място на провеждане и продължителност на Кампанията

(1) Кампанията се организира и провежда във всички търговски обекти на „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД на територията на Република България (наричано по-нататък за краткост „Партньор”).

(2) Кампанията започва на 24.06.2021 г. и приключва на 30.07.2021 г. включително.

(3) След приключването на Кампанията, участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност и няма по-нататъшни задължения спрямо клиенти, които са с убеждението, че Кампанията все още продължава. Организаторът потвърждава, че Кампанията започва на 24.06.2021 г. и приключва на 30.07.2021 г., независимо дали преди и/ или след посочения период рекламни материали за Кампанията, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.

Член 3. Участващи продукти в Кампанията

В Кампанията участват всички продукти с марка Oral-B, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските обекти на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, независимо от вида и стойността им.

Член 4. Право на участие

(1) В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на участие в Кампанията, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени в член 5 (наричано по-долу за краткост „участник”).

(2) Участник е всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро, коeто направи покупка на продукти с марка Oral-B с минимална стойност 22 лева с ДДС МЕТРО единица от участващ обект.

(3) Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Кампанията, но като използва различни номера на фактури (от различни покупки на продукти с маркa Oral-B) и по този начин може да увеличи шансовете си за спечелване на награда. Всяка отделна фактура може да участва само веднъж.

(4) В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора и/или Възложителя, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

(5) С участието си в Кампанията, участниците се съгласяват и се задължават да спазват настоящите Официални правила.

(6) Участието в Кампанията е обвързано с покупка на продукт.

Член 5. Условия за участие

(1) За да участва в Кампанията е необходимо участникът:

(а) да закупи наведнъж един или повече продукти с марка Oral-B на минимална обща стойност 22 лв. с ДДС в периода на осъществяване на Кампанията;

(б) да регистрира покупката си на www.metro.bg/games/oralb.

(2) Участниците трябва да пазят фактурата без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, когато фактурата бъде поискана от него, той трябва да предостави снимка и оригинал на фактурата, чийто номер е изпратил по време на регистрацията. На фактурата трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез формата за участие, дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с марка Oral-B.

(3) В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни с цел получаване на награда.

(4) Един участник с регистрация на една фактура може да получи само една от наградите посочени в член 6 (1).

(5) Участник, който не спазва настоящиятите Официални правила или не отговаря на условията на Кампанията, ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомяване, като губи правото на спечелената награда, в случай че е имал право на такава. Всякакви действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда от Кампанията да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/или противоречащи на тези, предвидени в настоящите Официални правила, са забранени. При установяване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Възложителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния участник/ съответните участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

(6) Ако в резултат от участието в Кампанията бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица, Възложителя или Организатора, или разпоредбите на закона, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.

Член 6. Награди

(1) Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:

(a) 1 (един) лаптоп Ултрабук APPLE MacBook AIR 13,3" MGN93ZE/A-256GB/S 13.3 ", APPLE M1 CHIP, RAM 8 GB, SSD 256 GB, APPLE 7 CORE GPU, MAC OS, SILVER на стойност 2037 лв.

(б) 5 (пет) смарт часовници APPLE SE SP. GRAY SPORT BAND MYDP2 40 MM, GPS, WLAN, ПУЛСОМЕР, NFC, всеки на стойност 563 лв.

(в) 10 (десет) Bluetooth колонки SONY SRSXB13B, всяка на стойност 87,39лв.

(2) Наградите се доставят само на територията на Република България.

(3) Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество към описаното по-горе.

(4) Не се допуска замяна на предметните награди с тяхната парична равностойност или друг предмет.

(5) Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

(6) Наградите ще бъдат предоставени само ако участникът и участието му/ѝ отговарят на условията на настоящите Официални правила.

Член 7. Теглене на награди

(1) Тегленето на печелившите участници се осъществява от Организатора до 7 работни дни след края на кампанията, по предоставен списък на валидирани участници от страна на „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 16 печеливши участници и 16 резервни, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите, някой от спечелилите откаже да получи наградата си, или в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Кампанията от страна на участника.

(2) Участие в тегленето на наградите ще имат всички лица, отговарящи на посочените по-горе условия. Всички снимки на фактури, изпратени след определения краен срок на Кампанията, нямат право да участват в Кампанията.

Член 8. Получаване на награди

(1) В рамките на 1 седмица след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже с всеки един от печелившите участници, за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. В случай, че Партньорът не успее да се свърже с печелившия, след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.

(2) Всеки участник е дължен да проверява редовно телефонните обаждания на мобилния си телефон, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Кампанията. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в рамките на 48 часа от момента на изпращане на съобщението, по някаква причина, за която Организаторът и Възложителят не са и няма да носят отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът и Възложителят няма да носят допълнителна отговорност към участника.

(3) Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера печеливши фактури.

(4) Наградата следва да бъде получена от печелившия участник. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише приемо-предавателен протокол за получаване на наградата. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само след предоставяне на изрично пълномощно за това, заверено от нотариус.

(5) Наградите ще бъдат доставени в рамките на 30 дни от тегленето на печелившите чрез куриер, до адрес, посочен от участника, от страна на и за сметка на Организатора.

Член 9. Данъци и такси

(1) Наградата посочена в член 6 ал. 1(в). е предметна и на единична стойност под 100 лв. и не следва да бъде облагана на данъци.

(2) Наградите посочени в член 6 ал. 1 (а) и (б) се на единична стойност над 100 лв. и следва те да бъдат обложени с окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Кампанията.

(3) За предоставяне на наградите и изпълнение на член 9 ал.2, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Организатора необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

(4) Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

(5) Пазарната стойност на наградите не надвишава с повече от 100 пъти стойността на предлаганата покупка, и не надвишава с повече от 15 минимални работни заплати за страната, съгласно чл. 36. от Закона за защита на конкуренцията.

Член 10. Прекратяване/Забавяне на кампанията

(1) Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати или отложи Кампанията по всяко време в случай на форсмажорни обстоятелства, както и на друго основание, ако прецени, че това е необходимо. Прекратяването/забавянето на Кампанията се обявява на: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/. В тези случаи Възложителят и/или Организаторът не дължат компенсации на участниците.

Член 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство

(1) Евентуално възникнали спорове между Организатора, от една страна, и участник, от друга страна, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от родово компетентния съд в гр. София съобразно приложимото българско законодателство.

(2) Приложимо към настоящите условия е действащото българско законодателство.

Член 12. Отговорности

(1) Възложителят и Организаторът не носят отговорност в случай на забавяне на изпращането на наградата, причинено не по тяхна вина, включително и поради предоставени от спечелилия неточни или непълни данни; в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на техническа неизправност или услуги, предоставяни от трети лица; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици; прекратяване на Кампанията в случай, че настъпят масови злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства; ако участникът е предоставил грешни данни за контакт и/или грешен адрес за доставка, поради което не е могло да се установи контакт с участника и/или да му се достави наградата. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за участието им в Кампанията. Възложителят и Организаторът няма да носят никаква отговорност за понесени загуби и/или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване на Кампанията, както и за всякакви други нежелани последствия за участниците, резултат от участието им в играта или използването на наградите.

(2) Възложителят и Организаторът не поемат отговорност за разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат за участниците за и в следствие на тяхното участие в играта.

(3) Възложителят и Организаторът не се задължават да водят кореспонденция с участниците за неспечелена награда, както и след изтичане на срока на Кампанията и/или по други подобни поводи.

(4) След приключване на Кампанията Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава.

(5) Организаторът на Кампанията и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост на награди. Никакви спорове относно собствеността на награди няма да влияят върху принципа, че Организаторът на Кампанията ще присъди наградата на лице, което официално спазва условията на тези Официални правила.

(6) Организаторът има правото да предприеме необходимите действия, в случай на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли и/или улеснили спечелването на наградите, Организаторът има правото да търси съдебно преследване на такива лица, въз основа на налично доказателство.

(7) Евентуално възникнали спорове между Организатора, от една страна, и участник, от друга страна, ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в Република България, съобразно приложимото българско законодателство.

(8) Организаторът не носи отговорност за загубени от клиента фактури, удостоверяващи участието му и размера на покупката.

(9) Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

(10) Възложителят, Организаторът и операторите не са отговорни за възможни затруднения в мобилните мрежи или за прекъсвания в комуникацията.

(11) Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, не организира, не възлага, не носи отговорност за теглене на печелившите, предоставяне и изпращане на наградите, не обработва лични данни и не е оператор за контакт, за целите на кампанията.

Член 13. Защита на личните данни

(1) Личните данни на участниците в Кампанията се обработват съгласно информацията, предоставена в Приложение 1 на настоящите Официални правила.

(2) Исканния / оплаквания относно обработването на личните данни могат да се подават съгласно указанията в Приложение 1 на настоящите Официални правила.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „Oral-B” в „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД

24.06.2021 – 30.07.2021 г.

Информация относно обработването на лични данни

(1) Информация за администратора на лични данни и лицата, обработващи данните

С настоящото Ви информираме как Procter & Gamble и неговите агенти (обработващи /подобработващи данните) обработват Вашите лични данни и осигуряват тяхната защита в съответствие с приложимото законодателство включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

За целите на провеждане на Кампанията, личните данни на участниците ще бъдат обработвани от:

„Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 69, Infinity Tower, ет. 14, като администратор на данни (наричан по-долу за краткост „Администратор”),

Чрез:

”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б (наричано по-долу за краткост „Обработващ партньор ” или „Организатор”), договорен партньор на Procter & Gamble.

Данните за контакт с Обработващия партньор за запитвания или упражняване на правата от страна на участниците относно личните данни са както следва:
Телефон: 0898 622 041
Имейл: office@grey.bg

Подобработващ личните данни е „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км, като всички лични данни на печелившите участници ще бъдат събирани и обработвани от Подобработващия и ще бъдат предавани за целите на реализацията на Кампанията на Обработващия и Възложителя.

(2) Категории на лични данни, обработвани за целите на Кампанията

В рамките на Кампанията Администраторът, директно или чрез своите Обработващи/ Подобработващи партньори, ще събира от участниците следните категории лични данни:

- Име

- Фамилия

- ЕГН

- Имейл адрес

- Телефоннен номер

- Адрес за получаване на наградата

За да участва и да бъде регистриран в Кампанията, както и да има възможност да се възползва от регламента на Кампанията и да има право да получи продуктите, предлагани като награда, заинтересованото лице трябва да даде съгласието си личните му данни да се обработват.

С участието си в Кампанията участниците потвърждават, че познават разпоредбите на настоящите Официални правила и са съгласни с тях и дават съгласието си личните им данни да се включат в базата данни на Администратора за целите, посочени по-долу.

Освен това, участвайки в тази Кампания, участниците декларират, че са прочели, са разбрали и са съгласни с Общите условия и Политиката за поверителност на Procter & Gamble, публикувани на следния адрес: https://www.pg.com/privacy/bulgarian/privacy_statement.shtml

 

(3) Цели на обработката на данни

Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани от Администратора, директно или чрез неговите Обработващи/ Подобработващи партньори, за следните цели:

(i) организация и провеждане на Кампанията;

(ii) участие в Кампанията;

(iii) определяне, осъществяване на контакт и валидиране на участниците;

(iv) доставка на наградите;

(v) заплащане на данък на награда по ЗДДФЛ

(vi) отговор на запитванията на участниците - Организаторът ще използва тези данни, за да отговори на всички запитвания, оплаквания или други въпроси.

(4) Правно основание за обработка на данните

Личните данни ще се обработват главно въз основа на съгласието на участниците в Кампанията да се регистрират и участват в тази Кампания при спазване и приемане на разпоредбите на Официалните правила и с цел получаване на награда, съгласно настоящите Официални правила.

Личните данни също ще бъдат обработвани въз основа на легитимния интерес на Администратора и / или неговите Обработващи/ Подобработващи партньори, като: упражняване или защита на неговите права или интереси или същите на други лица пред съда, съдебни изпълнители, публични нотариуси, други публични органи, арбитражни съдилища, медиатори или други публични или частни органи, които разрешават спорове, неговите адвокати, консултанти и др.

Личните данни също ще бъдат обработвани с цел изпълнение на данъчните задължения на Организатора: име, фамилия и ЕГН са необходими, за да може Организаторът да изпълни задължението си.

С цел предоставяне на награда, печелившият участник следва да предостави име, фамилия, дата, месец и година на раждане, адрес за получаване на наградата и телефон – във всички случаи, както и ЕГН, презиме и адрес по лична карта в случай, че е спечелена награда по член 6 ал. 1 (а) и (б). Имена, телефон и адрес за доставка са необходими, за да бъде предоставена на печелившия участник неговата награда и да може Възложителят и неговите подизпълнители да се свържат с него във връзка с Кампанията. ЕГН, презиме и адрес по лична карта са необходими, за да може Организаторът да изпълни задължението си по деклариране и внасяне на данъка върху наградата по член 6, ал. 1 (а) и (б), който се дължи по реда на ЗДДФЛ, съгласно член 7 ал.2. При отказ да се предоставят описаните по-горе лични данни, печелившите участници няма да могат да получат наградата си.

Отказът на участниците в Кампанията да предоставят личните си данни и / или да разрешат тяхната обработка прави невъзможно организирането и провеждането на Кампанията, участието в Кампанията и получаването на награда, както и постигането на законните интереси на Администратора и / или неговите Обработващи/ Подобработващи партньори.

Администраторът не взема решения, основаващи се единствено на автоматичната обработка на данните на участниците в Кампанията (включително тяхното профилиране), които произвеждат правни последици върху тях или ги засягат в значителна степен по подобен начин.

(5) Получатели на лични данни

Личните данни, събрани в рамките на Кампанията от Администратора директно или чрез неговите Обработващи/ Подобработващи партньори, ще бъдат разкрити пред Администратора / Обработващия / Подобработващия партньор, в зависимост от случая, както и пред властите, в случаите, когато Администраторът и / или Обработващият и / или Подобработващия партньор трябва да спазват задължения, наложени от действащото законодателство.

Личните данни могат също да бъдат разкривани, само до степента, в която е необходимо, пред следните категории трети страни: представители на Procter & Gamble от отдела за директен маркетинг, ако участниците са избрали да получават информация в бъдеще от Procter & Gamble, компании, които предоставят продукти и услуги на Администратора или на неговите Обработващи/ Подобработващи партньори, като доставчици на ИТ системи и свързани доставчици на услуги за поддръжка, включително доставчици на телекомуникационни услуги, архивиране и възстановяване при бедствия, услуги за компютърна сигурност; други субекти като регулатори, счетоводители, одитори, юристи или други външни експерти, ако работата им изисква тази информация.

Третите страни, на които личната информация на участниците се препраща или предоставя, съгласно горните параграфи, са ограничени (по закон и по договор) по отношение начина, по който те могат да използват тези данни. Администраторът гарантира, че всички трети страни, пред които личните данни са доброволно разкрити, носят отговорност за поверителността и сигурността на данните в съответствие с настоящата информация и приложимото законодателство.

С изключение на описаните по-горе случаи, Администраторът няма право да разкрива пред трети страни каквато и да е част от личните данни, обработвани във връзка с Кампанията, без да уведоми участниците или, когато е уместно, без предварително да получи съгласието им.

(6) Период на съхранение на личните данни

Личните данни на участниците ще се съхраняват от Администратора, директно или чрез неговите Обработващи/ Подобработващи партньори в продължение на 30 дни след получаване на награда. Личните данни на участниците няма да се използват за никакви други цели до момента на унищожаването им освен за участието в Кампанията.

След изтичане на периода на съхранение на личните данни, Администраторът ще изтрие / унищожи тези данни от средствата / носителите за съхранение и обработка на информация, налагайки подобни задължения и на Обработваващия партньор.

(7) Права на участниците

За да гарантира честно и прозрачно обработване на личните данни, Администраторът, директно или чрез своите Обработващи/ Подобработващи партньори, осигурява следните права на участниците по време на Кампанията:

(i) право на информация;

(ii) право да оттеглят съгласието си за обработване на личните си данни по всяко време, в случаите когато за обработването им се изисква съгласие, без да се засяга легитимността на вече обработените данни въз основа на дадено съгласие, преди то да е оттеглено;

(iii) право да изискват достъп до личните си данни;

(iv) право да изискват корекции на личните си данни;

(v) право да изискват заличаване на личните си данни;

(vi) право на налагане на ограничения на обработването;

(vii) право на възражение срещу обработването при условията, определени от закона;

(viii) право на преносимост на данните;

(ix) право да не се взема решение, основано единствено на автоматично обработване на данните, включително профилиране;

(x) право да подадат оплакване до националния надзорен орган по защита на личните данни.

Участниците могат да упражняват правата, споменати по-горе, или да задават въпроси относно всяко едно от тези права или всяко предоставяне на информация или по отношение на други аспекти от обработването на личните данни чрез писмено искане, с упомената дата, подписано и адресирано до Обработващия и/или Подобработващия партньор, на адреса, посочен в раздел 1 по-горе.

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на участниците е 30 дни, като може да бъде удължен при наличие на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или със сложността на искането, с допълнителен период от 2 месеца.

Невъзможност за идентифициране: в някои случаи участниците не могат да бъдат идентифицирани въз основа на елементите за идентификация, предоставени в заявлението. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като участник, Администраторът / Обработващият/ Подобработващия партньор може да не изпълни искането на това лице, освен ако то не предостави на Администратора/ Обработваващия/ Подобработващия партньор допълнителна информация, за да даде възможност за идентификация.

(8) Сигурност на личните данни

Администраторът, директно или чрез своите Обработващи/ Подобработващи партньори, се задължава да приложи необходимите технически и организационни мерки, за да осигури необходимото ниво на сигурност на личните данни, принадлежащи на участниците в Кампанията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на своите Обработващи/ Подобработващи партньори. При оценката на необходимото ниво на сигурност трябва да се вземат предвид рисковетe при обработването на личните данни, предизвикани по случайност или умишлено, като унищожаване, загуба, промяна, неправомерно разкриване или неправомерен достъп до личните данни при тяхното прехвърляне, съхранение или обработване.

Вземайки участие в Кампанията, участниците се съгласяват да предоставят личните си данни на Администратора и/или неговите Обработващи/ Подобработващи партньори с цел включването на тези лични данни в базата данни на Администратора, управлявана от Подобработващия партньор, с цел идентифициране и валидиране на участващите в кампанията.

(9) Промяна в политиката за обработка на лични данни

Администраторът има право да нанесе промени в настоящото Приложение към Официалните правила по всяко време в периода на Кампанията само ако бъдат открити по-ефективни мерки за поверителност и защита на личните данни на участниците или друга информация, съдържаща се в настоящото Приложение е променена, без това да засяга правата и свободите на участниците. Всички тези промени ще бъдат публикуванина уебсайта съоветно на Администратора и / или Кампанията или ще бъдат оповестени на участниците по същия ред, по който са били информирани за настоящия Официални правилна.

(10) Други разпоредби

Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, по-точно в съответствие с

с разпоредбите в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и с други разпоредби в тази област.