Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с Lenor в МЕТРО

Спечели уред за гладене с Lenor

Ела в МЕТРО от 17 октомври до 13 ноември 2019 г. и купи продукти Lenor, защото можеш да спечелиш 1 от 10 уреда за гладене с пара Tefal!

Как да участваш:

1.    Купи течен перилен препарат или капсули за пране Lenor от 17 октомври до 13 ноември 2019 г. в МЕТРО.
2.    Регистрирай се във формата по-долу.

Награди: 10 броя уреди за вертикално гладене Tefal QT1020.

Включи се сега:

Форма за участие

*
*
*
Въведете мобилен номер с 12 цифри във формат: +359XXXXXXXXX
*
Въведете първите 8 цифри от клиентския си номер слято, без други символи. Вижте пример по-долу.
*
Въведете слято 10-цифрения номер, изписан върху фактурата след „Фактура Оригинал №:“
*
Запознат/а съм и приемам Общите условия на Промоцията:
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията:
 
Captcha

 
*

 

Ето как да въведете клиентския си номер:

Ето как да въведете клиентския си номер:

Общи условия и правила за провеждане на

промоционална кампания на Lenor вМетро България“

 

 

Член 1. Организатори и официални правила за участие в промоционалната кампания

(1)           Промоционална кампания на продукти с марка Lenor в магазини „Метро Кеш енд Кери“ ЕООД (наричано накратко „Метро“), накратко „Кампанията”, се организира и провежда от „ДНК Глобъл Груп” ЕООД, ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б (наричан по-нататък в текста „Организатор”) от името и за сметка на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161. 

(2)          С участието си в Кампанията, участниците безусловно приемат настоящите условия (наричани нататък в текста „Официални правила” или „Условията”) и се съгласяват да ги спазват.

(3)    Официалните правила са достъпни за всяко заинтересовано лице в периода на Кампанията на интернет адрес www.metro.bg/Lenor, както и на „Информация“ във всеки от участващите магазини Метро.

(4)        Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на интернет адрес www.metro.bg/Lenor.

(5)            Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

 

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Кампанията

(1)              Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „Метро Кеш енд Кери“ ЕООД (Метро). Магазините и техните адреси са посочени в чл. 4 (2).

(2)              Кампанията стартира на 17.10.2019 г. и приключва на 13.11.2019 г.

(3)      След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност и няма по-нататъшни задължения спрямо клиенти, които са с убеждението, че Кампанията все още продължава. Организаторът потвърждава, че Кампанията започва на 17.10.2019 г. и приключва на 13.11.2019 г., независимо дали преди и/ или след посочения период рекламни материали за Кампанията, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.

 

Член 3. Право на участие

(1)          В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на участие, пребивава на територията на Република България, притежава постоянна Метро карта (притежателите на еднодневни Метро карти нямат право на участие) и отговаря на условията, посочени в чл.4 (1)

(2)            Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Кампанията.

(3)      В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства по права и съребрена линия (до първа степен).

 

Член 4. Механизъм на Кампанията:

(1)         Всеки желаещ да участва трябва да изпълни следното:

                    i.         Да закупи перилен препарат с марка Lenor в периода 17.10.2019 г. - 13.11.2019 г.

                  ii.         Да регистрира фактурата от покупката на интернет адрес www.metro.bg/Lenor, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма

              iii.      Всички коректно регистрирали се участници, ще бъдат включени в томбола за теглене на наградите, която ще се проведе след края на Кампанията. 

 

 

(2)              В Кампанията участват всички магазини Метро на територията на Република България:

 Град Адрес
 Благоевград  ул. Зеленодолско шосе №17
 Бургас  бул. Срефан Стамболов  №103
 Варна  р-н Вл.Варненчик, ул. Атанас Москов №2
 Велико Търново
 бул. България №78
 Плевен  ул. Метро №11
 Пловдив  бул. Санкт Петербург №135
 Пловдив - Марица  ул. Костиевска №1
 Русе  бул. 3-ти март  №60
 София - 1  бул. Цариградско шосе 7-11 км
 София - 2  бул. Европа №182
 Стара Загора  ул. Хрищиян Войвода №30

 

Член 5. Награди – видове, количество и валидиране на участията:

(1)             Наградите са общо: 10 (десет) броя уреди за вертикално гладене Tefal QT1020.

(2)           Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното в член 5 (1).

(3)           Повече информация за Кампанията можете да намерите на гише „Информация” в участващите магазини или на интернет страница: www.metro.bg/Lenor

(4)        Томболата за спечелване на 1 от 10 награди ще бъде изтеглена до 14 работни дни след края на Кампанията в централния офис на Метро. Организаторът ще изтегли 10 печеливши и 10 резерви.

                      i.     В рамките на 1 седмица след тегленето на томболата Организаторът ще се свърже с печелившия, за да валидира неговото участие.

                     ii.       В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първата резерва от списъка с печеливши.

 

(5)        Възможност за спечелване:

                  i.        Всеки участник в томболата по чл. 4 (1), независимо от броя участия, може да спечели само една награда, т.е. един уред за вертикално гладене Tefal QT1020.

 

Член 6. Награди – доставка:

(1)        Наградите ще бъдат доставени по куриер до 1 месец след изтегляне на участника до адрес, посочен от участника и за сметка на Организатора.

(2)        Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. При получаване на наградата участниците следва да предоставят документ за самоличност. При невъзможност на участника лично да получи наградата си, той може да упълномощи за получаването й трето лице, което да я получи срещу предоставяне на пълномощно или предварително предупреждение, изпратено на Организатора.

(3)         Печелившите не могат да разменят или заменят спечелената награда с паричната й равностойност или да я заменят с други подобни продукти.

(4)        Кампанията се организира и провежда от „ДНК Глобъл Груп” ЕООД за сметка и от името на „Проктър и Гембъл България“ ЕООД. Производителите, вносителите и доставчиците на наградите не спонсорират Кампанията.

 

Член 7. Награди – данъци и такси

(1)             Наградата по чл. 5 (1) е на единична стойност над 100 лв. с ДДС, а именно уред за вертикално гладене Tefal QT1020 – 499 лв с ДДС.

(2)        С включването си в Кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица и се задължава да декларира дохода от наградата от томболата, уред за вертикално гладене Tefal QT1020499 лв с ДДС, в случай че спечели.

(3)           Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганата награда от томболата, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.

(4)        Организаторът се задължава да осигури и представи на печелившите участници документ, удостоверяващ стойността на наградата от томболата, с цел изпълнението на задълженията им съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

Член 8. Прекратяване на Кампанията преди официалния краен срок

(1)    Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства или при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено по същия начин, както първоначалното й обявяване.

 

 Член 9. Съдебни спорове и приложимо законодателство

(1)        Евентуално възникнали спорове между Организатора от една страна, и участник от друга страна, ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от родово компетентния съд в гр. София съобразно приложимото българско законодателство.

(2)         Приложимо към настоящите условия е действащото българско законодателство.

 

           Член 10. Отговорности

           (1)   Организаторът има правото да предприеме необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. В тези случаи Организаторът има право да дисквалифицира участник, извършил посочените действия. В случай че участник се опита да повлияе или улесни спечелването на награда, Организаторът има правото да търси по съдебен ред правата си въз основа на наличните доказателства.

          (2)   Организаторът не носи отговорност за загубени от клиента фактури, удостоверяващи участието му и размера на покупката.

          (3)   Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.


 

Член 11. Защита и съхранение на личните данни

 

(1)        МЕТРО е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и като такъв се задължава да обработва личните данни на Участниците в Кампанията, в съответствие с изискванията на ОРЗД.

(2)         Можете да се свържете с нашият служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:

(3)         МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице по защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; E-Mail: dpo@metro.bg

(4)      МЕТРО не събира лични данни специално за целите на Играта. За целите на управление на Играта се използват лични данни, които Участниците вече са предоставили при регистрация като клиенти на МЕТРО.

(5)     За целите на провеждане на Кампанията, МЕТРО ще обработва следните лични данни на Участници: име, фамилия, клиентски номер, електронна поща, телефон и адрес за контакт с печелившите. Тази обработка е базирана на дадено доброволно и изрично съгласие от Участника. С избирането на бутона „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за целите на участието им в Кампанията. МЕТРО няма да предоставя лични данни на трети страни. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.

(6)      Съгласно ОРЗД, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

(7)         В допълнение, всеки Участник има право да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на комисията: https://www.cpdp.bg

(8)          Връзка с администратора може да бъде осъществена чрез: dpo@metro.bg