Коледният календар на МЕТРО

Отваряй вратичките на твоето сърце всеки ден до Коледа и откривай
шоколадови наслади, сладки отстъпки и още изненади.

ПОДАРЪЦИ ЗА ВСЕКИ ДЕН ДО КОЛЕДА

Всеки печели от 5 до 100 лв.

Във всеки календар, освен многобройните талони за отстъпки в МЕТРО, ще намериш ваучер за пазаруване в МЕТРО за 5*, 10 или 100 лв., който можеш да използваш през януари и февруари 2023 г. Разпределението на ваучерите е следното:

  • 8,000 ваучера по 5 лв.*
  • 1,700 ваучера по 10 лв.
  • 300 ваучера по 100 лв.

*Ваучерите важат при пазаруване на минимална стойност от 50 лв. с ДДС в периода 02.01-28.02.2023 г. във всички магазини МЕТРО в страната.

Играй за електрически скутер

И разбира се, талон за участие в ранната ни празнична томбола за ГОЛЕМИЯ КОЛЕДЕН ПОДАРЪК НА МЕТРО! Пусни талона до 31 декември в специалната кутия, която ще откриеш във всеки от 11-те ни магазина и може да спечелиш един от 5 електрически скутера SEGWAY NINEBOT F30E. 

Готови за успех

Още със закупуването на Коледния календар, ти правиш едно добро, защото даряваме за благотворителност 1 лев от всеки закупен календар. Даренията са за програмата „Готови за успех“ на фондация „BCause“ за отлични ученици или студенти, загубили родители или израснали в специализирана институция.

Официални правила на промоционална кампания „Коледен календар на метро"

І. ОРГАНИЗАТОР
Промоционална кампания „КОЛЕДЕН КАЛЕНДАР НА МЕТРО“ („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км. („Организатор“).
Настоящите официални правила са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата му www.metro.bg.

ДЕФИНИЦИИ
КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, ползващо валидна клиентска карта МЕТРО.
УЧАСТНИК се нарича всеки клиент на Организатора, който извърши покупка на Коледен календар МЕТРО:

  • 308514 - Метро Коледен Календар

ПЕЧЕЛИВШ е всеки клиент на Организатора, който ще бъде изтеглен на лотариен принцип и спечели една от предварително обявените награди.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на 27 октомври 2022 г. и ще продължи до 28 февруари 2023 г. (включително) независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ („Участващи обекти“).

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всяко лице, което извърши покупка на поне един Коледен календар МЕТРО в някой от Участващите обекти се включва за участие в Промоционалната кампания.
Всяко лице може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка на поне един брой Коледен календар МЕТРО се счита за едно участие.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Всеки участник закупил Коледен календар МЕТРО има възможност да спечели една от следните награди:
- Един от 10,000 ваучери за пазаруване в магазини МЕТРО на стойност:

  • 5 лв. – 8,000 бр. ваучери
  • 10 лв. – 1,700 бр. ваучери
  • 100 лв. – 300 бр. ваучери

Ваучерите се намират вътре в календарите и са валидни за покупки в периода 02.01.2023г. до 28.02.2023г. При използване на ваучера печелившите участници трябва да представят ваучера на касата на Участващ обект, като дължимата от тях сума за покупка на продукти ще бъде намалена със сумата по представения ваучер. Не важат за цигари и амбалаж. Не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Всеки ваучер трябва да бъде използван самостоятелно на фактура. Всеки ваучер на стойност 5 лв. може да бъде използван за фактури с по-голяма стойност от 50 лева с ДДС.

- Един от 5 (пет) електрически скутера SEGWAY NINEBOT F30E

За участие в томболата за електрическите скутери трябва да се попълни талон за участие, който се намира вътре в Коледния календар. В талона се попълват име и фамилия и телефонен номер за контакти и се пускат до 31 декември 2022 г. в специални урни, намиращи се на Вход клиенти на всеки Участващ обект.
Печелившите участници ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип до 13 януари 2023 г. в централния офис на Организатора.
Резултатите от тегленето, както и печелившите участници ще бъдат отразени в протокол , който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани 5 печеливши участници, както и 5 резервни участници.
Наградите са със стойност над 100,00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

V. БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА „ГОТОВИ ЗА УСПЕХ“
1 лев от всеки календар, ще бъде дарен за каузата „ГОТОВИ ЗА УСПЕХ“ – програма на фондация Because за отлични ученици или студенти, загубили родители или израснали в специализирана институция.
Повече за каузата може да научите на посочения линк:

VІ. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени в талона за участие, в срок до 20 работни дни след тегленето на печелившите. В случай, че Печеливш участник откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.
Информация за печелившите – клиентски номер ще бъде публикувана на уеб страницата на Организатора след осъществяване на връзка с всички печеливши.

VІІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.
Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания.
Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан приемо-предавателен протокол от участниците декларация за получаване на наградата. Спечелилите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на участника (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

ІХ. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Правилата на наградната игра са достъпни на www.metro.bg. Допълнителна информация относно Промоционалната кампания може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08:00 до 19:00 часа.

Х. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С приемането на наградата всеки Печеливш се счита уведомен за настоящите официални правила и се съгласява с тях. Списъкът с Печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км.
Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД):
„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София, бул. “Цариградско шосе“7-11 км, контакт: dpo@metro.bg
Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване
Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта
Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, печелившият участник следва да предостави, ЕГН.
Основание за обработване на данните за предаване на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Организатора, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.
Основание за обработване на име и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.
Получатели/категории получатели на данните
Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.
Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след приключване на Промоционалната кампания.
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
Права на субектите на данни (Участници)
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

ХІ. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ
Участник в Промоционалната кампания може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

ХІІ. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ
Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.