Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с Fairy & Mr. Proper в МЕТРО

MR_PROPER_940x250

Купи продукти с марка Fairy и/ или Мr. Proper, с изключение на Fairy разфасовка 5 л., Fairy таблетки за съдомиялна 115 бр. и Mr. Proper разфасовка 5 л., в МЕТРО и можеш да спечелиш съдомиялна машина! 

Как да участваш:

 1. Купи продукти с марка Fairy и/ или Мr. Proper, с изключение на Fairy разфасовка 5 л., Fairy таблетки за съдомиялна 115 бр. и Mr. Proper разфасовка 5 л., в МЕТРО на обща стойност минимум 10 лв. с ДДС на една фактура в периода 04.04.2019 – 01.05.2019
 2. Регистрирай се еднократно във формата по-долу.

Награди: Съдомиялни машини Whirlpool WFC3C22PX – 10 броя.

 

Включи се сега:

Форма за участие

*
*
*
Въведете мобилен номер с 12 цифри във формат: 3598XXXXXXXX
*
Адресът ще бъде използван само за целите на кампанията, а именно, за доставка на награда, при евентуално спечелена такава. Потребителят носи отговорност за неправилно попълнен, непълен или неточен адрес.
*
Въведете първите 8 цифри от клиентския си номер слято, без други символи. Вижте пример по-долу.
*
Съгласен съм с общите условия на кампанията:
 
Captcha

 

 

Ето как да въведете клиентския си номер:

Общи условия и правила за провеждане на

национална лоялна кампания на Fairy&Mr.Proper вМетро България“

 

Член 1. Организатори и официални правила за участие в лоялна кампания

(1) Лоялната кампания на продукти с марка Fairy и Mr. Proper в Метро, наричана по-нататък в текста „Лоялна кампания”, се организира и провежда от „ДНК Глобъл Груп” ЕООД, ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б (наричан по-нататък в текста „Организатор”) от името и за сметка на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161. 

(2) С участието си в лоялната кампания, участниците безусловно  приемат настоящите условия (наричани нататък в текста „Официални правила” или „Условията”) и се съгласяват да ги спазват.

(3) Официалните правила са достъпни за всяко заинтересовано лице в периода на Лоялната кампания на следната интернет страница: www.metro.bg/PG, както и на „Информация“ във всеки от участващите магазини.

(4) Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени по начина, по който са оповестени и настоящите правила.

(5) Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Лоялната кампанията

(1) Лоялната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „Метро Кеш енд Кери“ ЕООД – пълният списък на участващите магазини е посочен в чл. 4 (2) в настоящите правила.

(2) Лоялната кампания стартира на 04.04.2019 г. и приключва на 01.05.2019 г.

(3) След приключването на Лоялната кампания участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът и Метро не носят отговорност и нямат по-нататъшни задължения спрямо клиенти, които са с убеждението, че Лоялната кампания все още продължава. Организаторът и Метро потвърждават, че Лоялната кампания започва на 04.04.2019 г. и приключва на 01.05.2019 г., независимо дали преди и/ или след посочения период рекламни материали за Лоялната кампания могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.

Член 3. Право на участие

(1) В Лоялната кампания могат да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене в Република България, на възраст над 18 години към датата на участие в Лоялната кампания, които са изпълнили условията, посочени в чл. 4 по-долу.

(2) Всеки един участник има право да участва само за наградите, съответстващо на броя покупки, отговарящи на условието в чл. 4 (1).

(3) В Лоялната кампания нямат право да участват служители на Метро и Организатора (ДНК Глобал Груп), както и членове на техните семейства по права и съребрена линия (до първа степен).

Член 4. Механизъм на Кампанията:

(1)  Всеки желаещ да участва за награда съдомиялна машина Whirlpool WFC3C22PX: трябва да изпълни следното:

                      i.да закупи продукти с марка Fairy и/ или Мr. Proper, с изключение на Fairy разфасовка 5 л., Fairy таблетки за съдомиялна 115 бр. и Mr. Proper разфасовка 5 л., на обща стойност минимум 10 лв. с ДДС на една касова бележка в периода 04.04.2019 – 01.05.2019.

  ii.да се регистрира в онлайн сайта на Метро на адрес www.metro.bg/PG, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма

  iii.всички коректно регистрирали се участници, ще бъдат автоматично включени в томбола за теглене на наградите, която ще се проведе след края на Лоялната кампания.

              iv. В Лоялната кампанията участват следните 11 магазина „Метро Кеш енд Кери“ на територията на Република България:

 • Метро София 1, бул. Цариградско шосе 7-11 км.
 • Метро София 2, бул. Европа 182
 • Метро Пловдив 1, бул. Санкт Петербург 135
 • Метро Пловдив 2, ул. Костиевска 1
 • Метро Стара Загора, ул. Хрищиян Войвода 30
 • Метро Бургас, бул. Стефан Стамболов 103
 • Метро Варна, кв. Владиславово, ул. Западна обиколна
 • Метро Велико Търново, бул. България 78
 • Метро Русе, ул. 3-ти март 60
 • Метро Плевен, ул. Метро 11
 • Метро Благоевград, ул. Зеленодолско шосе 17

 

Член 5. Награди – видове, количество и валидиране на участията:

(1)  Съдомиялни машини Whirlpool WFC3C22PX – 10 броя (десет броя)

(2) Повече информация за Лоялната кампанията можете да намерите на гише „Информация” в участващите магазини или на следната интернет страница: www.metro.bg/PG.

(3) Томболата за спечелване на 1 от 10 броя съдомиялни машини за пазаруване в магазини „Метро Кеш енд Кери“ ще бъде изтеглена до 14 работни дни след края на Лоялната кампания в централния офис на Метро. Организаторът ще изтегли 10 печеливши и 10 резерви.

             i. В рамките на 1 седмица след тегленето на томболата Организаторът ще се свърже с печелившия, за да валидира неговото участие.

                     ii. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първата резерва от списъка с печеливши.

(4)   Възможност за спечелване:

i) Всеки участник в томболата по чл. 4 (1), независимо от броя участия, може да спечели само една награда, т.е. една съдомиялна машина.

Член 6. Награди – доставка:

(1)  Наградите ще бъдат доставени по куриер до 1 месец след изтегляне на участника, до адрес, посочен от участника, и за сметка на Организатора.

(2)  Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. При получаване на наградата участниците следва да предоставят документ за самоличност. При невъзможност на участника лично да получи наградата си, той може да упълномощи за получаването й трето лице, което да я получи срещу предоставяне на изрично пълномощно или предварително предупреждение, изпратено на Организатора.

(3)  Участниците не могат да разменят или заменят спечелената награда с паричната й равностойност или да я заменят с други подобни продукти.

(4) Лоялната кампания се организира и провежда от „ДНК Глобъл Груп” ЕООД за сметка и от името на „Проктър и Гембъл България“ ЕООД. Производителите, вносителите и доставчиците на наградите не спонсорират промоцията.

Член 7. Награди – данъци и такси

(1)  Наградата по чл. 4 (1) е на единична стойност над 100 лв. с ДДС, а именно съдомиялна машина Whirlpool WFC3C22PX – 579 лв с ДДС.

(2)  С включването си в Лоялната кампания участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица и се задължава да декларира дохода от наградата от томболата, съдомиялна машина Whirlpool WFC3C22PX – 579 лв с ДДС, в случай че спечели.

(3)  Организаторът на Лоялната кампания не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганата награда от томболата, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на лоялната кампания.

(4)  Организаторът се задължава да осигури и представи на печелившите участници документ, удостоверяващ стойността на наградата от томболата, с цел изпълнението на задълженията им съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Член 8. Прекратяване на Лоялната кампания преди официалния краен срок

(1)  Лоялната кампания може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства или при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено по същия начин, както първоначалното й обявяване.

Член 9. Съдебни спорове и приложимо законодателство

(1)  Евентуално възникнали спорове между Организатора и/ или Метро, от една страна, и участник, от друга страна, ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от родово компетентния съд в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.

(2)  Приложимо към настоящите условия е действащото българско законодателство.

Член 10. Отговорности

(1)  Организаторът имат правото да предприеме необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Лоялна кампания. В тези случаи Организаторът има право да дисквалифицира участник, извършил посочените действия. В случай че участник се опита да повлияе или улесни спечелването на награда, Организаторът има правото да търси по съдебен ред правата си въз основа на наличните доказателства.

(2)   Организаторът и Метро не носят отговорност за загубени от клиента фактури, удостоверяващи участието му и размера на покупката.

(3)  Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Лоялната кампания с предметни награди, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

Член 11. Защита и съхранение на личните данни

(1)  Данни за администратора на лични данни и на лицето за контакт:

МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (наричано за кратко „МЕТРО“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление:  Цариградско шосе 7- 11 км., София 1784, е администратор съгласно Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) и следователно е отговорно за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.

Длъжностно лице за защита на личните данни:

Можете да се свържете с нашият служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:

МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД,бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице за защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; e-mail: dpo@metro.bg

(2)  С включването си в Лоялната кампания всеки участник потвърждава, че е запознат с нейните Общи условия описани по-горе и се съгласява личните му данни, описани по- долу,  да бъдат използвани за целите на Лоялната кампания.

Цел – целта на обработването на личните данни на участниците в Лоялната кампания е определяне на печеливши по безспорен начин, оповестяване на резултатите от нея, предоставяне на награди,  както и за целите на маркетинга.

(3)  Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

·    Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Лоялната кампания:

Организаторът обработва следните лични данни на всички участници - име, фамилия, електронна поща, адрес и телефон за контакт. С избирането на бутона „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за целите на участието им в Кампанията.

·     Лични данни, събирани и обработвани във връзка с излъчването на печеливш: С цел получаване на голямата награда и спазване на законовите изисквания за деклариране, в допълнение на вече посочените лични данни, Печелившият следва да предостави пълно име и ЕГН.

·      Съгласно чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, стойността на всяка от големите награди представлява облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Основание за обработване на данните за име и ЕГН е законово задължение на Организатора във връзка с деклариране на предоставената на Печелившия награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

(4)  Вашите лични данни се разкриват на следните получатели:      

При спазване на изискванията на приложимото законодателство, лични данни могат бъдат предоставени на и обработвани от Национална Агенция за приходите - с оглед деклариране на предоставена награда на стойност над 100 лв. (с ДДС).

„ДНК Глобъл Груп“ ЕООД – с оглед предоставяне на наградите на участниците, отговарящи на условията по- горе за получаване на награда.

Част от личните данни на Печелившите, а именно  Метро клиентски номер, ще бъдат публикувани на сайта на Кампанията (www.metro.bg) в съответния раздел.

С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Лоялната кампания, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица

(5)  Срокове за обработване/ заличаване на личните данни

Данните необходими за участие в Лоялната кампанията ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след приключване на Лоялната кампания.

Личните данни, необходими за деклариране на голямата награда – име, фамилия и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

(6)  Права на субектите на данни (Участници)

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участникът желае да подаде сигнал или оплакване и/ или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията

https://www.cpdp.bg.