Декларация за съгласие за обработка на лични данни

 Не искаш да изпускаш оферти? Остани информиран за специалните ни оферти и промоции, нови продукти и услуги, идеи и предложения от нашите специалисти, дегустации, събития и мероприятия, като заявиш предпочитанията си за начини, по които да се свързваме с теб. Заяви сега!

Декларация за съгласие

Съгласен/сна съм МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: Цариградско шосе 7-11 км, София 1784, България (наричано за кратко МЕТРО), да обработва личните ми данни, както е упоменато по-долу във връзка с целите, описани в тази декларация за съгласие.

Обработването на гореспоменатите лични данни е ограничено спрямо следните цели:

Получаване на НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНА информация, свързана с маркетинг дейността на МЕТРО, включително реклама за актуални продукти, услуги, акции, игри с награди, клиентски проучвания и анкети, чрез:

Получаване на ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ маркетинг предложения и информация - персонализацията се извършва чрез оценка на твоето потребителско поведение чрез твоето покупателно поведение чрез:

Давам изричното си съгласие за обработване и трансфер (включително и извън ЕС) на личните ми данни във връзка с изброените по-горе цели:

Съгласието за обработка на личните данни и предоставянето на гореспоменатите данни е доброволно. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез уведомление в свободен текст до МЕТРО. Такова уведомление в свободен текст може да бъде изпратено, например, чрез електронна поща до dpo@metro.bg. Моля, обърни внимание, че оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработването, което е основано на съгласието, дадено преди неговото оттегляне. Там, където не е дадено съгласие или същото е било оттеглено, няма да има негативни последствия. В случай на възникване на всякакви въпроси по отношение на тази декларация за съгласие или за общата защита на данните от страна на МЕТРО, моля, свържи се с: dpo@metro.bg

Като администратор на лични данни, МЕТРО има задължението да предоставя информация относно начина, по който обработва личните данни. Тази информация, може да бъде намерена в нашето „Уведомление за защита на данните“ или чрез контакт с нашето Длъжностно лице за защита на личните данни.

Уведомление за защита на личните данни
Виж повече