Уведомление относно защита на личните данни при използване на нашите канали в социалните медии

1. Общи сведения

а) Въведение

Ние, долуподписаните МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (наричано за кратко „МЕТРО“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление:  Цариградско шосе 7- 11 км, София 1784, се радваме, че проявявате интерес към нашите канали в социалните медии и към нашата компания. По-долу ще намерите информация относно това какви лични данни събираме и как обработваме тези данни, когато използваме нашите канали в социалните медии и получавате услугите и функциите на каналите.

б) Отговорно лице

МЕТРО носи частична отговорност за обработката на данните, описани по-долу, и частично е доставчикът на платформата на съответния канал в социалната медия. За отделна обработка на данни (напр. Facebook Insights) съответният доставчик на платформа и ние сме съвместни администратори на лични данни (чл. 26 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). По-долу ще намерите допълнителна информация за тези отговорности. 

в) Канали в социалните медии

Ние управляваме следните канали в социалните медии:

г) Длъжностно лице по защита на данните на МЕТРО

Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) по всяко време:
Метро Кеш & Кери България ЕООД
Длъжностно лице по защита на личните данни
София 1784
бул. Цариградско шосе 7- 11 км
Тел. +359 2 9762 372
E-Mail: dpo@metro.bg

д) Длъжностни лица по защита на данните на Доставчика на платформата

Данните за контакт на съответното длъжностно лице по защита на данните можете да намерите на съответния уебсайт: