Общи условия за покупка за МЕТРО Партньорска програма

С настоящото МЕТРО установява търговските условия, които регулират достъпа на клиенти и покупката на стоки от магазините за търговия на едро МЕТРО Кеш енд Кери (наричани за краткост МЕТРО магазини) за клиентите по МЕТРО Партньорска програма.

 

 1. МЕТРО предлага стоки на Клиента съгласно правилата установени в тези Общи Условия.
 2. Клиентите по МЕТРО Партньорска програма нямат право да добавят допълнителни картодържатели/упълномощени лица към техните регистрации. Единствено Клиентът, има право на достъп до МЕТРО магазините след представяне на валидна клиентска идентификационна карта. Клиентът може да бъде придружен от до две лица.
 3. Лицата, имащи право на достъп до МЕТРО магазините, в случай че са придружавани от дете, носят пълна отговорност за неговите безопасност и действия.
 4. Не се разрешава внасянето на чанти, кутии, аудио-, аудио-видео или др.записващо оборудване в магазините.
 5. Паркирането отвън, влизането и използването на превозни средства на територията на МЕТРО магазините е изключителна отговорност на клиента и придружителя/те му.
 6. Клиентът гарантира само той/тя да купуват стоки от МЕТРО магазините и носи отговорност за всички злоупотреби с идентификационната му клиентска карта, като обезщетява МЕТРО за произтичащите от това щети, както и при друго нарушение на настоящите Общи изисквания за покупка от клиента или придружаващите го лица.
 7. Картата на Клиента остава собственост на МЕТРО. При загубване на картата Клиентът трябва незабавно да уведоми МЕТРО писмено, а също при промяна на адреса си или дейността.
 8. МЕТРО си запазва правото да прекрати без предизвестие договорните отношения по всяко време. След прекратяване на отношенията клиентът загубва правото на достъп до МЕТРО мага¬зините и се задължава да върне своята карта.
 9. Клиент (или негов придружител), който отвори или повреди умишлено или случайно оригинална опа¬ковка, поради каквато и да била причина, ще бъде задължен да закупи тази стока с опаковката.
 10. Чрез заплащане на фактурираната стока Клиентът потвърждава получаването ѝ. Цената на стоката може да бъде платена обратно или стоката заменена, само ако тя се представи с нейната оригинална опа¬ковка и с фактурата за закупуването ѝ.
 11. Стоката остава собственост на МЕТРО до пълното уреждане на плащането.
 12. Клиентът сам преценява как да осъществи правото си на рекламация чрез поправка или нова доставка от производителя, а ако това не е възможно, чрез намаляване или връщане на платената цена.
 13. При недействителност на някоя от клаузите останалите остават в сила.
 14. Защита на личните данни и съгласие на картодържателя.

 

МЕТРО е администратор на лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните и следователно е отговорно за обработката на тези данни. МЕТРО ще обработва личните данни, събрани чрез формуляра за регистрация на клиенти и по време на предстоящи бизнес сделки с цел и на основание сключване и изпълнение на клиентски договор и отпечатване на клиентска карта на клиентите. За повече информация, моля, запознайте се с приложените към настоящите Общи условия „Уведомление за защита на личните данни“ и „Декларация за даване на съгласие“.