Общи условия на системата за доставки в МЕТРО

Приложими към договори за доставка на стоки

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ДОСТАВКИ В МЕТРО („Общи условия”) на “МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, дружество надлежно учредено и действащо съгласно българското законодателство, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК 121644736, ДДС номер: BG121644736, със седалище и адрес на управление в град София, 1784, район “Младост”, бул. „Цариградско шосе” 7-11 км (наричано по-долу „Дружеството”), се прилагат към всички договори за покупка на Дружеството във връзка със Стоки (дефинирани по-долу), предлагани или доставяни от трето лице („Доставчик“).
ДОКОЛКОТО Дружеството е търговец на едро кеш енд кери, с верига магазини кеш енд кери, учредени като подразделения без отделна юридическа обособеност.
ДОКОЛКОТО Дружеството координира всички дейности по закупуване на стоки чрез централата си.
ДОКОЛКОТО Дружеството е член на МЕТРО Групата.
ДОКОЛКОТО МЕТРО Групата ръководи търговия на едро кеш енд кери и на дребно чрез направленията си по продажби в различни страни.
ДОКОЛКОТО за да се осигури ефективност на целия процес по доставянето на стоки за Дружеството и както и че целият процес по снабдяването отговаря на стандартите на МЕТРО Групата, установени за всички нейни дейности, от съществено значение е Доставчикът стриктно да спазва правилата на системата за доставки на Дружеството, изложени в настоящото („Системата на доставки в МЕТРО“).
ДОКОЛКОТО Доставчикът желае да доставя определени стоки на Дружеството и по тази причина възнамерява да спазва правилата на Системата на доставки в МЕТРО, както са изложени по-нататък в тези Общи условия. С подписване на Споразумението за търговските условия Доставчикът се съгласява с условията и правилата на Системата на доставки в МЕТРО.
ДОКОЛКОТО тези Общи условия излагат основните принципи и процедури за осъществяване доставка на Стоки от Доставчика на Дружеството, като специфичните условия на доставка, на плащане и други специфични въпроси ще бъдат заложени в Споразумението за търговските условия.
ДОКОЛКОТО Страните се съгласяват да положат всички усилия в сътрудничеството си за оптимизиране на процеса на доставките, в частност модернизиране процедурите по логистика.

Член 1: Определения

В тези Общи условия /1/ всяко понятие, отнасящо се за род ще включва всички родове; /2/ всяко понятие, отнасящо се за единствено число включва множествено и обратно; и /3/ всяко препращане към клауза или анекс е референция към тази клауза или анекс или към тези Общи условия.
Споразумение за търговските условия:
„Споразумение за търговските условия“ е рамковия договор за доставка на Стоки, сключен между Страните, в който са посочени конкретни ценови условия и срокове на плащане, приложими за неговия срок на действие.
Магазини Кеш енд Кери:
„Магазините Кеш енд Кери“ означават всички настоящи и бъдещи кеш енд кери магазини за търговия на едро, управлявани от Дружеството; Магазините Кеш енд Кери са учредени като подразделения без юридическа обособеност.
Стоки:
„Стоки“, както са посочени тук, означават всеки и всички продукти, артикули и други вещи, доставяни от Доставчика на Дружеството, включително техните съставни суровини и преработени материали и опаковки /или всеки компонент или част от тях/.
Централа:
„Централата“ на Дружеството означава:
гр. София, п.к. 1784, бул. ”Цариградско шосе” 7 -11 км.
МЕТРО Група:
„МЕТРО Групата“ означава групата на принадлежащите дружества съгласно годишния отчет на Метро Групата за търговска дейност и отразени в документите към консолидираните финансови отчети съгласно чл. 313 от германския Търговски кодекс.
МЕТРО Поща:
„МЕТРО Поща“ означава всяка писмена комуникация между Дружеството и негови клиенти, свързана с предлагане на Стоки за определено време, при определени цени или условия.
Страна/Страни:
„Страна“ означава всеки един от Дружеството и Доставчикът поотделно, като двамата заедно се наричат „Страните”.
Договор за покупко-продажба:
„Договор за покупко-продажба“ означава всеки отделен договор, сключен от Дружеството и Доставчика съгласно тези Общи условия, независимо дали чрез посредничество на някой от Магазините Кеш енд Кери или чрез отдел снабдяване в Централата, по силата на който Доставчикът се задължава да продаде и достави конкретни Стоки на Дружеството, а Дружеството съответно се съгласява да закупи и получи тези Стоки.
Детски труд
„Детски труд“ ще означава всяка работа, извършвана от дете, т.е. всяко лице на възраст под 18 години, освен ако според закона, приложим по отношение на детето, то не навършва пълнолетие на по-ранна възраст, която може да бъде опасна или да пречи на образованието на детето, или която може да увреди здравето или физическото, умственото, духовното, моралното или социално развитие на детето.

Член 2: Обхват на приложение

2.1. Настоящите Общи условия излагат основните принципи и процедури за доставката на Стоки от Доставчика на Дружеството, включително, но не само изпълнението на процедури и предаване на документи на отделните етапи на всяка сделка по доставка. Така, тези Общи условия се явяват рамково споразумение за всеки отделен договор за покупко-продажба и съставляват неразделна част от всяко Споразумение за търговските условия, сключено между Страните.
2.2. Копие от настоящите Общи условия се предоставя на Доставчика преди подписване на Споразумението за търговските условия и с подписване на Споразумението за търговските условия Доставчикът потвърждава, че е прегледал и приема Общитe условия.
2.3. При противоречие между тези Общи условия и някое друго споразумение, сключено между Страните или с намерение да бъде сключено, с преимущество ще се прилагат Общите условия, освен ако самите Общи условия не предвиждат, че съответният въпрос може да се уреди по друг начин или съответното друго споразумение изрично не реферира към и променя конфликтната клауза от настоящите Общи условия. Всяка друга клауза от друго споразумение, която уточнява права и задължения в детайли или допълва тези Общи условия, няма да се счита за конфликтна клауза по смисъла на тези Общи условия.
2.4. Независимо от общия характер на предходното, в случай на конфликт между условията на отделна заявка на Дружеството, Споразумението за търговските условия и тези Общи условия, ще се прилага следния ред на приоритет:
(i) заявка;
(ii) Споразумение за търговските условия;
(iii) Общи условия.
2.5. Доставчикът приема, че нищо в тези Общи условия няма да се тълкува или интерпретира по начин, който да задължава Дружеството да закупува постоянно Стоки от Доставчика в рамките на срока на Споразумението за търговските условия. Договорните задължения за покупка, ако има такива, са предмет на оделни договори за покупко-продажба, сключени между страните съгласно настоящите Общи условия.
2.6. Общите условия на Доставчика за доставка на Стоки, съдържащи се или отнасящи се до /или които може да се отнасят до/ някое потвърждение на заявка, формуляр или договор, писмо или друга комуникация, изпратена на Дружеството или по друг начин предоставени на Дружеството, включително условия на Доставчика, известни на или налични при Дружеството след приемането на тези Общи условия, са напълно изключени по силата на настоящата клауза.
2.7. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (CISG) не се прилага нито към тези Общи условия, нито към Договорите за покупко-продажба или към което и да е друго споразумение между Дружеството и Доставчика.
2.8. Всички наръчници или други материали, които Дружеството може да предостави на Доставчика, като напр. Наръчник по логистика, съставляват неразделна част от тези Общи условия.

Член 3: Оферти, заявки и индивидуални Договори за покупко-продажба

3.1. Договор за покупко-продажба, според който Дружеството се задължава да купува и получава доставката на Стоки от Доставчика, ще се сключва единствено по силата на разпоредбите, посочени по-долу в настоящия член.
3.2. Молбата за оферта не обвързва Дружеството, а служи като покана до Доставчика да предостави оферта. През времето, през което офертата на Доставчика е отворена за приемане от Дружеството, според нормалната търговска практика или приложимия закон, цените, посочени от Доставчика, ще бъдат фиксирани и обвързващи за него, а не променливи. В случай че в част от молбата на Дружеството за оферта се съдържат явни грешки или несъответствия Доставчикът следва да се консултира с Дружеството преди предоставяне на офертата.
3.3 Договор за покупко-продажба ще се сключва само ако и когато офертата на Доставчика се приеме писмено от Дружеството.
3.4. В противен случай, Договорът за покупко-продажба ще се счита за сключен с подаване на заявка от Дружеството. Заявки могат да се подават от отделните Магазините Кеш енд Кери и/или от отдел снабдяване в Централата. Валидни са само заявките, които са подадени в писмен или електронен вид (EDI) и в съответствие с изискванията на Системата за доставки на МЕТРО, посочени тук. Ако не се използва система за електронни заявки, подадената заявка ще бъде валидна, ако е подписана от оторизирано лице на Дружеството. Доставчикът се съгласява, че изричното приемане на заявка не е необходимо и се счита, че тя е приета от Доставчика, освен ако той не я откаже писмено през следващите два работни дни, считани от деня, в който заявката е получена от Доставчика. При съмнение дали една заявка е отказана от Доставчика в рамките на посочения тук срок и по уговорения начин, Дружеството има право да отмени такава заявка. В такива случаи Доставчикът няма право да претендира за вреди в резултат на отмяната. Всеки отговор от Доставчика на заявка от Дружеството, означаващ приемане на заявката, но съдържащ допълнителни или различни условия, които очевидно се различават от заявката на Дружеството, ще се счита за отказ от заявката.
3.5. За целите, посочени в чл. 3.4, заявка пратена по факс се счита за получена на датата, отпечатана на разписката от факса на Дружеството. Електронни заявки се смятат за получени на датата, отразена като дата на подаване в електронния адрес на Дружеството. Заявки, изпратени по пощата, се приемат за получени в рамките на два дена от датата на изпращане /дата на пощенското клеймо/.

Член 4: Данни на Доставчика

4.1. С цел Доставчикът да се регистрира в Системата за доставки на МЕТРО той следва да предостави на Дружеството данни, документи и информация изчерпателно уточнени в Анекс 1.
4.2. Доставчикът се задължава да информира незабавно Дружеството в писмена форма за всяка промяна относно данните предоставени на Дружеството, включително и относно банковата си сметка за плащания. Доставчикът се съгласява да не държи отговорно Дружеството за проблеми или загуби, които могат да възникнат от пропуска му да информира своевременно Дружеството за такива промени.

Член 5: Доставки

5.1. Стоките ще бъдат доставяни в количество, качество и начин /включително опаковка, етикетировка и тегло както и придружаващи документи/ и на дата или указан период на мястото, посочени в индивидуалния Договор за покупко-продажба. Качеството, етикетирането и опаковането на доставяните Стоки, както и придружаващите документи /включително инструкции, сертификати, гаранции и др./ следва да отговарят на законовите стандарти и изисквания (включително на кодексите на практиката) за съответните Стоки към момента на продажбата. Стоките следва да съвпадат относно всеки съществен аспект с мостри, образци, и всички спецификации, чертежи, дизайн или друга информация, уговорена между Страните и да са в съответствие всеки стандарт на изпълнение, посочен в Договора за покупко-продажба или във всяко друго споразумение между Страните. Всички доставени Стоки следва да бъдат с EAN / бар код, подходящо закрепен и ако е приложимо да бъдат придружени с информация „използвайте до“, „най-добър преди” или „консумирайте до дата”. Доставчикът носи пълна отговорност за правилността на бар кода, етикета или на друга информация относно етикета, която придружава Стоките. Стоките ще бъдат доставяни в договорените продажни единици. Дружеството може да изиска от Доставчика да предостави безвъзвмездно цветни изображения на всички листвани артикули.
5.2 Доставчикът трайно прикрепя копие от доставните документи /т.е. товарителница без посочени цени, включително придружаващи документи/ към Стоките. Във всяка товарителница трябва да бъде посочен адресът на доставка, № на заявка на Дружеството и артикулен номер на Стоките. Информацията от товарителницата и последователността, в която заявените стоки са описани в нея, трябва да отговаря на информацията и последователността, според случая, установена в Договора за покупко-продажба и във фактурата.
5.3. Стоките трябва да бъдат подходящо опаковани, осигурени и транспортирани с оглед доставянето им на мястото на доставка, без да е нарушена тяхната цялост и в добро състояние, съгласно действащото законодателство и специфичните изисквания на Договора за покупко-продажба.
5.4. Освен ако не е договорено друго от Дружеството, напр. в Договора за покупко-продажба, до момента на тяхното формално приемане от Дружеството в мястото на доставка, Доставчикът поема всички разноски и риск, свързвани с доставките, включително всички разходи по опаковката, съхранението и транспорта на Стоките, т.е. доставките ще бъдат Франко рампата, посочена в Договора за покупко-продажба, с платени мита и данъци и с достатъчна транспортна застраховка до датата на доставката. Освен ако не е договорено друго в писмен вид, Стоките се доставят на рампата на съответния магазин на палети /“разтоварване на рампа при доставка в палети“/. Доставките ще се правят с използване на палети стандартен европейски размер /“Евро-палети“, разтоварени на рампата/. Различен размер на стандартни палети може да се договори само писмено. Евро-палетите подлежат на връщане и ще се заменят при доставка. Палети за еднократна употреба няма да се използват. Дружеството няма задължение да плаща или връща щайги, барабани или други опаковъчни приспособления за Стоките, без значение дали са за многократна употреба. В случай че Доставчикът не извърши разтоварването под формата на „Разтоварване на рампа при доставка в палети“, Дружеството има право да разтовари Стоките само на рампата като разходите във връзка със съответните процедури ще бъдат за сметка на Доставчика.
5.5. Всеки договорен срок или дата (дата/час), указан за изпълнение на задължение на Доставчика, се счита за абсолютен срок. Часът на доставка е от значение. Късни и ранни доставки могат да се отказват от Дружеството. Ако не е посочен точен час, доставките се извършват в рамките на нормалното работно време на Дружеството / времето за доставки в Магазините Кеш енд Кери или на платформата за дистрибуция/ по предварителна уговорка, като връзка с точния адрес за доставка трябва да се установи поне 48 часа преди това. Доставчикът ще предостави на Дружеството своевременно необходимата информация, за да може то да приеме доставката на Стоките.
5.6. Стоки, които по закон или съгласно практиката трябва да бъдат снабдени с етикет, указващ срока на годност или препоръчителна дата на консумиране /”най-добър до дата”/ ще бъдат доставяни от Доставчика по такъв начин, че оставащият срок на годност към датата на доставка ще съответства на търговската практика за съответния тип стоки, като във всички случаи ще бъде поне 2/3 от целия срок на годност. Дружеството и Доставчика могат да договорят писмено различен остатъчен срок на годност.
5.7. Няма да бъдат приемани частични доставки или плащане в брой при доставка. Ранни или частични доставки се допускат само ако са одобрени писмено, предварително от Дружеството. Ако доставката не може да се извърши според постигнатите договорки между Страните Доставчикът се задължава да информира Дружеството преди датата на доставка. Дружеството не е задължено да приеме алтернативна дата на доставка. В случай че не са изпълнени условията на този член, независимо от правото си да получи обезщетение, Дружеството може да развали изцяло или частично Договора за покупко-продажба и да откаже да приеме доставените Стоки.
5.8. Ако по някаква причина Дружеството не е в състояние да приеме доставка на Стоки по време, по което следва да бъдат доставени, Доставчикът ще ги съхранява, ако складовите помещения имат такава възможност и ще вземе всички необходими мерки да ги запази от разваляне до момента на действителната им доставка, а Дружеството ще отговаря пред Доставчика за направените от него разумни разходи /включително застраховка/.
5.9. Страните се съгласяват, че Доставчикът е длъжен, преди въвеждането на продукта за продажба, да предостави на Дружеството информация за структурата и теглото на опаковките за всяко ниво на пакетиране. В случай че Доставчикът наруши това задължение Дружеството има право да получи неустойка в размер на 100 лева (без ДДС) за всеки индивидуален артикул, за който описаната в предходното изречение информация не е била доставена, но не повече от 2000 лева общо (без ДДС). Настоящата договорка не накърнява правото на Дружеството да претендира обезщетение за вреди в пълния им размер.
5.10 Страните се съгласяват, че Доставчикът е длъжен, преди въвеждането на продукта за продажба, да предостави информация за Интрастат, Европейска статистика за движение на стоки (т.е. номенклатурен код спрямо митническата тарифа нето тегло и страна на произход на стоките). В случай, че Доставчикът наруши това задължение и вследствие нарушението Дружеството претърпи вреди от какъвто и да е вид, то има право да получи неустойка в размер на 100 лева (без ДДС) за всеки индивидуален артикул, за който описаната в предходното изречение информация не е била доставена, но не повече от 2000 лева общо (без ДДС). Настоящата договорка не накърнява правото на Дружеството да претендира обезщетение за вреди в пълния им размер.
5.11 Доставчикът се задължава да изпраща чрез e-mail пълни логистични основни данни на определен за целта e-mail адрес – articlemasterdata@metro.bg, за всеки артикул в деня на получаването на неговия Метро номер, но не по-късно от деня на получаването на първата поръчка за съответния артикул. В случай на промяна на данните, Доставчикът е длъжен да уведоми Дружеството не по-късно от 3 дни преди съответната дата на доставка. Данните следва да бъдат във формата съгласно примерен файл, изпратен до Доставчика от служител на Дружеството. В случай, че данните не са предоставени навреме Дружеството има право на неустойка за всеки индивидуален артикул, за който не е предоставена информация или е предоставена погрешна информация, в размер от 50 лева (без ДДС), но не повече от 2000 лв. общо (без ДДС). Настоящата договорка не накърнява правото на Дружеството да претендира обезщетение за вреди в пълния им размер.
5.12 Доставчикът се задължава да заплати неустойка в размер на 100 лева (без ДДС), за всеки случай в който нужната информация, включително и EAN код, не са надлежно отразени на етикета на доставените артикули в съответствие с изискванията на нормативната уредба, но не повече от 2000 лева общо (без ДДС). Настоящата договорка не накърнява правото на Дружеството да претендира обезщетение за вреди в пълният им размер.

Член 6: Преминаване правото на собственост

Правото на собственост на Стоките преминава върху Дружеството в момента на доставката, без това да накърнява правото на отказ, което Дружеството има по силата на тези Общи условия или на друго основание, както и с изключение на случаите на продажба със запазване на правото на собственост в рамките на обичайната търговска практика.

Член 7: Гаранции

7.1. Доставчикът се задължава и гарантира, че:
а/ Доставените Стоки са годни за целената употреба и отговарят във всяко едно отношение на количеството, описанието на качеството и стандарта на изработка, договорени между Страните и съгласно законовите изисквания. Ако споразумението между Страните не включва конкретни изисквания, Стоките трябва да бъдат с качество не по-ниско от средното за съответния асортимент от Стоки.
б/ Всяка информация, осигурена от Доставчика заедно със Стоките по отношение на качество, предназначение, инструкция за експлоатация, описание, придружаващи сертификати или други документи за Стоките е правилна, не е подвеждаща и е пълна относно всеки съществен аспект;
в/ Стоките се доставят в пълно съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия и всички мита, данъци и такси, дължими за Стоките са платени;
г/ Доставчикът притежава всички необходими регистрации за производството и продажбата на Стоките и може да се разпореди с тях без да засяга права на трети лица с изключение на случаите на продажба със запазване на правото на собственост в рамките на обичайната търговска практика;
д/ Доставчикът е проверил патента и дизайна или статуса на полезните модели в страната на Дружеството по отношение на доставените Стоки, и продажбата на Стоките от Доставчика на Дружеството и препродажбата или използването им от Дружеството или неговите клиенти /препродажба/консумация/ не нарушава права на интелектуална или индустриална собственост на трети лица като напр. патенти, търговски марки, защитени дизайни.
7.2. Търговската гаранция предоставяна от Доставчика на доставяните Стоки следва да е най-малко две години, считано от датата на продажба от Дружеството на негов клиент, с изключение на договорни или законови разпоредби за по-дълъг или по-кратък гаранционен срок във връзка с дефекти на Стоките.
7.3. Доставчикът се задължава и гарантира да спазва следния етичен кодекс:
а/ Доставените Стоки не са произведени чрез експлоатация и нездравословен или забранен детски труд, нито чрез насилствен и робски труд, нито чрез друг начин на затворнически труд, свързан с уронване на човешкото достойнство.
б/ Доставчикът приема, че МЕТРО Груп е член на Бизнес инициативата за социално съответствие (BSCI).

Член 8: Обезщетения

В случай на неспазване на някоя от дадените гаранции съгласно чл. 7, Дружеството /1/ има право да развали съответния Договор за покупко-продажба изцяло или частично, /2/ няма задължение да приема доставка на Стоките и /3/ има следните допълнителни права за обезщетение:
8.1 Без да се накърняват правата и способите на защита на Дружеството, произтичащи от приложимото право или разпоредбите на настоящите Общи условия или друга договореност между Страните:
а/ Доставчикът ще обезщети ефективно в пълен размер Дружеството за всички загуби, включително пропусната печалба, понесени от Дружеството в резултат на неизпълнение на Доставчика на някое от условията на тези Общи условия и по-специално всички загуби и отговорност за телесни повреди, увреждане на имущество и всякакви претенции на трети лица по повод дефекти на Стоките или във връзка с нарушаване на друга гаранция, издадена от Доставчика, и
б/ Доставчикът ще обезщети Дружеството за всяка глоба или имуществена санкция, или санкции за прекратяване на дейността, наложени от съдебни или административни органи на Дружеството във връзка с нарушаване на гаранция, независимо дали тази вреда или загуба е предизвикана от Доставчика или от друго лице, за което той отговаря.
8.2 Ако Стоките, доставени на Дружеството, в някое отношение не са в съответствие с тези Общи условия, Дружеството ще – без да се накърнява някое друго негово право произтичащо по закон или договор – има право: /1/ да върне дефектните Стоки срещу възстановяване на съответната покупна цена или /2/ на замяна на дефектните Стоки с такива, които са в съответствие с Общите условия, или /3/ на отстъпка на цената пропорционално на дефекта. Дружеството при уведомяване за дефекти следва да уточни причината и по негова молба Доставчикът следва да премести такива Стоки на собствен риск и разноски без неоправдана забава. Ако Стоките подлежат на бърза развала, то Дружеството може да се освободи от такива развалени Стоки за сметка на Доставчика. Доставчикът ще възстанови на Дружеството всички разходи, понесени от него във връзка с несъответстващите Стоки като инспектиране, превоз, оперативни разноски.
8.3 Във връзка с правото на Дружеството да върне несъответстващите Стоки ще се прилага чл. 8.2, съответно в случаи на доставка на по-големи количества от заявеното.
8.4 Доставчикът е съгласен, че ако контролен орган констатира дефекти на Стоки, които засягат здравето или безопасността, и изпрати или публикува официално предупреждение за това, тогава Дружеството е в правото си да върне такива Стоки в рамките на един месец от датата на предупреждението. Без да се ограничава някое друго право на Дружеството, Доставчикът ще възстанови всички разходи на Дружеството във връзка с изтеглянето от пазара на такива Стоки незабавно след като бъде уведомен за това.
8.5 Доставчикът приема, че Дружеството може да бъде задължено по закон, в съответствие с приложимото право за безопасност на продуктите, да изтегля Стоки от пазара, дори преди официален орган да е отправил подобно искане към Дружеството. При възможност и в разумни граници, Дружеството първо ще координира с Доставчика съдържанието и обхвата на мерките за изтегляне, давайки на последния възможността да ги коментира. Всички разходи и разноски свързани с мерките за изтегляне на Стоките, инициирани от Дружеството, ще бъдат поемани от Доставчика, при условие, че изтеглянето е изискуемо по закон, позовавайки се на наличните факти, известни на Дружеството към дататата на прилагане на съответните мерки за изтегляне.
8.6. Доставчикът се съгласява и задължава, ако трето лице понесе загуба или увреждане от дефектни Стоки, доставени от него, да отговаря за причинените вреди. Всяко едно обезщетение, вреда или други искове, които могат да бъдат предявени спрямо Дружеството по тази причина, ще бъдат заплатени от Доставчика или съответните суми ще бъдат прихванати от неговата сметка, без да има нужда от изрично съдебно решение или изпълнителна заповед. В случай че такива Стоки /различни от бързо развалящи се хранителни продукти/ са върнати на Дружеството от негови клиенти, то Доставчикът се задължава да ги приеме. Правото на Дружеството да върне на Доставчика Стоките не е свързано с изискването те да бъдат в оригинални опаковки.
8.7. Доставчикът е длъжен да спазва договорените срокове за доставка. В случай че Доставчикът забави доставката по конкретна заявка на Дружеството и не достави Стоките изцяло съгласно уговореното количество в уговореното време и място, Дружеството има право да получи договорна неустойка в размер на 2% на ден от покупната цена на доставените в забава Стоки, като минималната сума на неустойката е в размер на 125 лева (без ДДС). Всяко забавяне на доставката по конкретна заявка с повече от 3 дни ще се счита за пълно неизпълнение и Дружеството ще има право да получи договорна неустойка в размер на 10% от покупната цена на недоставените Стоки. Настоящата договорка не накърнява правото на Дружеството да претендира обезщетение за вреди в пълния им размер.
8.8. Доставчикът е длъжен да достави цялото договорено количество, съгласно заявката на Дружеството. Частични доставки не се допускат, освен ако не са потвърдени предварително от Дружеството писмено. Ако частичната доставка не е била съгласувана с Дружеството предварително, Дружеството има право да откаже да приеме Стоките и да ги върне на Доставчика за негова сметка. Независимо от правото на Дружеството да откаже частична доставка, в случай че Доставчикът не достави цялото договорено количество или доставените Стоки не съответстват на заявката на Дружеството или други договорни или нормативни изисквания, включително (но не само) по отношение некоректни или липсващи баркодове и/или липсващи реквизити в стоковата разписка (като Метро артикулен номер, номер на поръчка, номер на доставчик, количество в Метро единици и др.), Дружеството има право да получи договорна неустойка в размер на 10% от покупната цена на недоставените или несъответстващи Стоки, като минималната сума на неустойката е в размер на 125 лева (без ДДС). Настоящата договорка не накърнява правото на Дружеството да претендира обезщетение за вреди в пълния им размер.
8.9. За Стоки, които са храни или хранителни продукти, Дружеството има право, след изпращане на писмено уведомление, да върне Стоките на Доставчика, в случай че: (i) доставените Стоки не съответстват на изискванията на тези Общи условия или на спецификациите по конкретния Договор за покупко-продажба; (ii) ако контролен орган констатира дефекти на Стоките създаващи опасност за здравето и безопасността на трети лица; (iii) доставените Стоки не съответстват на качеството уговорено между Дружеството и Доставчика; (iv) доставените Стоки не съответстват на императивните норми на българското и европейско законодателство и/или на установените в практиката стандарти за качество; (v) доставените Стоки са договорени за продажба в рамките на конкретен сезон или събитие и не са продадени преди неговия край. Доставчикът е длъжен да вдигне обратно тези стоки в седем дневен срок след получаване на уведомлението за връщане. В случай че Доставчикът е в забава по отношение вдигането на върнатите стоки, Дружеството има право да получи неустойка в размер на 0,5% на ден от цената на подлежащите за връщане стоки, но не повече от 10% от съответната цена. Неустойката по предходното изречение не може да бъде по-малко от 125 лева (без ДДС). Правото на неустойка по предходното изречение не накърнява правото на Дружеството да претендира обезщетение за вреди в пълния им размер. При забава от страна на Доставчика да вдигне подлежащите за връщане стоки с повече от 30 календарни дни, Дружеството има право да върне или унищожи въпросните стоки за сметка на Доставчика.
8.10. За Стоки, които не са храни или хранителни продукти, Дружеството има право, след изпращане на писмено уведомление, да върне Стоките на Доставчика. Доставчикът е длъжен да вдигне обратно тези стоки в седем дневен срок след получаване на уведомлението за връщане. В случай че Доставчикът е в забава по отношение вдигането на върнатите стоки, Дружеството има право да получи неустойка в размер на 0,5% на ден от цената на подлежащите за връщане стоки, но не повече от 10% от съответната цена. Неустойката по предходното изречение не може да бъде по-малко от 125 лева (без ДДС). Правото на неустойка по предходното изречение не накърнява правото на Дружеството да претендира обезщетение за вреди в пълния им размер. При забава от страна на Доставчика да вдигне подлежащите за връщане стоки с повече от 30 календарни дни, Дружеството има право да върне или унищожи въпросните стоки за сметка на Доставчика.

Член 9: Цени, промяна на цените, плащания

9.1 Като принцип, условията за покупка и специфичните условия за плащане, включително и срокът за плащане, са изложени в Споразумението за търговски условия, сключено или предстоящо за сключване между Страните периодично. Ако има такова споразумение то се прилага спрямо всички Договори за покупко-продажба. По отношение на препродажбата на Стоките, Дружеството определя едностранно и независимо продажната цена на продуктите, както и сроковете и условията на продажбата.
9.2. Доставчикът приема, че всяко неконкурентно поведение с негови конкуренти (картел) се счита за незаконно и още потвърждава, че всички предложени и договорени цени и условия не са свързани и не се основават на неконкурентно поведение. Ако орган за защита на конкуренцията определи, че – в рамките на съответния период, когато стоките са били поръчани – Доставчикът е участвал в подобно антиконкурентно поведение, Доставчикът е длъжен да заплати неустойка в размер на 10% от общата фактурирана сума за поръчаните Продукти в съответния период, плюс законната лихва за забавата върху тази сума. Доставчикът има право да докаже, че Дружеството не е понесло или е понесло по-малко от 10% щети. Дружеството има право да претендира допълнителни неустойки по силата на договора и/или закона, в резултат на антиконкурентно поведение, ако действително понесените щети надхвърлят размера на неустойката. Доставчикът ще сподели и разкрие пред Дружеството цялата информация и всички документи, необходими за оценката на подобни претенции по принцип и в частност конкретната сума. Задължението за изплащане на неустойките ще продължи да съществува и след края на търговските взаимоотношения и трябва да бъде изпълнено дори ако към датата на установяване на антиконкурентното поведение, търговските взаимоотношения вече са били прекратени.
9.3. Фактури ще се изплащат само за Стоки, които са регистрирани, поръчани и приети от Дружеството без забележки за несъответствие съгласно тези Общи условия. Срокът за плащане започва да тече от по-късната от двете дати – датата на издаване на фактурата от Доставчика или датата на доставка на Стоките на Дружеството.
9.4. Ако някоя сума или пари трябва да бъдат възстановени или платими от Доставчика на Дружеството съгласно тези Общи условия /вкл. претенции във връзка с гаранционна отговорност/ или по силата на друго споразумение, същата сума може да се прихване от друга дължима от Дружеството на Доставчика, насрещна сума, докато дължимата сума не се възстанови изцяло или до размера на по-малкото задължение. Дружеството осъществява правата си по тази точка без значение от наличието на други права или обезщетения, които то или някой член на МЕТРО Групата има по силата на тези Общи условия или на друго основание, както по закон така и по справедливост.
9.5. Фактурите следва да са издадени съгласно всички законови изисквания и клаузите на настоящите Общи условия. По-специално: всички фактури следва да съдържат информация относно място на поръчка /Магазините Кеш енд Кери или отдел снабдяване в Централата/, местоназначение /съответния Магазин Кеш енд Кери или централна платформа, докъдето следва да се доставят Стоките /, номер на Доставчика, номер на заявка и на товарителница, артикулните номера на Стоките, както са регистрирани в Системата за доставки на МЕТРО, както и количество доставени Метро единици. Процентът отстъпки, нетни цени без ДДС, процентът и сумата ДДС, следва да бъдат отделно записани във всяка фактура. Фактури и товарителници следва да бъдат издавани за всяка доставка отделно. Доставчикът следва да осигурява точното съответствие на всяка фактура с Договора за покупко-продажба и съответната товарителница, относно последователността на продуктите. Фактури, които не са съобразени със законовите изисквания или с изискванията на настоящите Общи условия, няма да бъдат приемани за плащане, а ще бъдат връщани на Доставчика за корекция.
9.6. Дружеството няма да е задължено да плаща за Стоки, които не са били доставени или формално приети или които Дружеството е върнало съгласно тези Общи условия или друг договор между Страните.
9.7. Доставчикът е съгласен, че Дружеството има право да удържа всякакви дължими плащания преди датата им на падеж от дължимите суми на Доставчика, в случай че Доставчикът е обявен в несъстоятелност, или срещу него е открито производство по несъстоятелност, оздравително производство, производство по доброволна ликвидация, или са открити или има риск да бъдат открити други подобни производства срещу Доставчика.
9.8. Централата ще отговаря за администрирането на плащанията за всички заявки. Съответно фактурите следва да бъдат изпращани до Централата, освен ако Дружеството не даде други инструкции на Доставчика. Фактура за Стоките се изпраща до Централата в деня, в който те са изпратени за доставка.
9.9. Страните се съгласяват, че Доставчикът, в срок от четири месеца след отправено искане от Дружеството, е длъжен да стартира електронен обмен на данни (ЕОД) на договорените с Дружеството задължителни документи (поръчка, фактура, стокова разписка и потвърждение за получени количества стока) и по отношение на поръчките и фактурирането да използва само форма на комуникация с Дружеството, която не е на хартиен носител. След стартирането, ЕОД ще бъде единственият договорен начин на администриране на необходимите документи между страните. Под „стартиране на ЕОД комуникация“ страните разбират фактическо стартиране след успешен тест. Подробната регламентация на ЕОД комуникацията (във връзка с ЕОД фактурите) ще бъде уредена в отделен договор. В случай че Доставчикът не изпълнява задълженията си във връзка с ЕОД, Дружеството има право да начисли специална такса за администриране на хартиени документи за всеки индивидуален вид документ в размер на 0,5% от цената на стоките, доставени на Дружеството, за периода в който Доставчикът не е изпълнявал задълженията си, до стартиране на комуникация за ЕОД.
9.10. Страните се съгласяват, че Доставчикът, в срок най-късно 4 месеца от поискване от страна на Дружеството, е длъжен да издава фактури за доставените на Дружеството стоки в съответствие с RECADV (потвърждение за получена стока) изпратено чрез ЕОД от Дружеството.

Член 10:  ДДС/ Данъци при продажба

Доставчикът декларира, че е регистриран по ДДС или ако е приложимо като платец на данъци при продажба. Той се задължава да информира Дружеството веднага при промяна на тази регистрация. Доставчикът гарантира пред Дружеството и се задължава да го обезщети и освободи от отговорност срещу вреди, административни санкции и глоби, които могат да се отнесат към негови действия и пропуски.

Член 11:  Прехвърляне на права

С изключение на вземанията си към Дружеството, Доставчикът няма право без предварителното писмено съгласие на Дружеството да възлага или прехвърля на трети лица права или задължения, включително във връзка със залог или обезпечение, или друга полза, претенция за плащане или право, произтичащо от тези Общи условия или от друго такова между страните. Дружеството няма да отказва да даде съгласие неоснователно.

Член 12: Обработка на данни

Страните ще обработват личните данни, предоставени им чрез договорите, които сключват, само за цели, стриктно свързани с изпълнение на задълженията си по договорите.
За изпълнението на договорите е необходимо Дружеството да обработва лични данни на лицата за контакт (напр., служители или подизпълнители) на Доставчика до известна степен – напр., за комуникация с лицата за контакт в рамките на договорните отношения. Тази обработка на лични данни се извършва на базата на Чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Интересът на Доставчика относно изпълнението на договора натежава над интереса на лицата за контакт относно техните лични данни, тъй като те могат да очакват лични данни да бъдат препращани на договорни партньори в рамките на тяхната професионална дейност по изпълнението на договорите. Личните данни ще бъдат заличавани (60) месеца след приключването на договора, освен ако не съществуват законови задължения, които да изискват съхраняване на личните данни за по-дълъг период. В този случай, личните данни първо се блокират срещу употреба за други цели, и след това се изтриват веднага след като изтече законово определения период на съхраняване.
Дружеството наема доставчици на услуги, например в областта на хостинга, поддръжката и други услуги, които може да обработват лични данни. Доставчиците на услуги могат да бъдат външни фирми или компании от групата на Дружеството. Чрез договорни споразумения с доставчиците на услуги, ние гарантираме, че те ще обработват личните данни в съответствие с изискванията на ОРЗД и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Това е приложимо и когато личните данни ще се обработват извън ЕС/ЕЕП. За да упражни правата си по ОРЗД (напр., на информация, корекция, заличаване и възражение), Доставчикът може да се свърже със служителят, отговарящ за защитата на данните в Дружеството (dpo@metro.bg) по всяко време.
Доставчикът се задължава да информира лицата, които наема (служители, подизпълнители и други) за изпълнението на този договор, относно обработката на техните лични данни според разпоредбите на ОРЗД и ЗЗЛД, и да се сдобие с всички необходими декларации. Доставчикът гарантира, че всички лични данни, предоставени от него, са били събрани и предоставени в съответствие с разпоредбите на ОРЗД и ЗЗЛД.

Член 13: Задължения по закон

13.1 Доставчикът трябва по време на пребиваването си в помещения на Дружеството да работи в съответствие със здравословните и безопасни условия предписани, от Дружеството и всички приложими законови разпоредби в тази връзка.
13.2 В случай на произшествие, нараняване или заболяване на някой от служителите на Доставчика, негови представители или подизпълнители, докато са в помещение на Дружеството /включително и платформи за доставка/ или в резултат на изпълнение на задължение на Доставчика по силата на тези Общи условия, той се задължава незабавно да докладва за случая на Дружеството и в разумно най-кратки срокове да представи доклад в писмен вид, както и друга информация, която Дружеството би поискало.
13.3 При щета или злополука свързана със Стоките, които могат да принудят Дружеството да спре продажбите на съответните Стоки, Доставчикът трябва незабавно да го информира за това, да доведе до знанието на клиентите необходимата информация, да изтегли стоките обратно от клиентите или да вземе други предпазни мерки относно същите Стоки, без значение дали Дружеството е задължено или не по закон да предприеме някое от тези действия.

Член 14: Антикорупционна клауза

14.1 Доставчикът се задължава да предприеме всички необходими и разумни мерки с цел избягване на корупция и подкупи. Съответно, Доставчикът няма да предлага, обещава или предоставя, пряко или косвено, облаги или преимущества (напр. пари в брой, скъпи подаръци или покани, които по същество не са свързани с бизнеса, напр. спортни събития, концерти, културни мероприятия) на служители и членове на изпълнителните органи на Дружеството, включително на техни близки или на което и да е друго дружество от МЕТРО ГРУПАТА, нито да приема предложения, обещания или подаръци под формата на такива облаги или преимущества, предлагани по друг начин от трети лица. Доставчикът потвърждава още, че не е извършвал нито едно от по-горните действия, за да постигне сключване на настоящото Споразумение с Дружеството. Настоящата разпоредба не важи за продуктови мостри, предоставяни на Дружеството в рамките на обичайните бизнес отношения с цел проверка или тестване.
14.2 Дружеството има право да прекрати всички съществуващи договори без предизвестие в случай на нарушение на настоящата разпоредба, ако първото писмено предупреждение не е имало ефект. При съществено нарушение, не е необходимо отправянето на предупреждение.

Член 15: Срок и прекратяване

15.1. Настоящите Общи условия ще се прилагат между Страните за срока на действие на Споразумението за търговските условия.

Член 16: Разни

16.1 Ако Споразумението за търговските условия бъде прекратено предсрочно, Стоки, заявени от Дружеството преди датата на прекратяване и доставени след нея, ще бъдат доставени в съответствие с принципите и условията на тези Общи условия.
16.2. Доставчикът се задължава да разглежда всички данни, подробности и/или информация включително и не само цени на Стоките, които получава от Дружеството във връзка с или като резултат от тези Общи условия („данните“) като строго конфиденциална, никога в ущърб на Дружеството и да използва данните само за целите на изпълнение на задълженията си по тези Общи условия и то само за допустими и законови бизнес цели, без да разкрива данните пред трети лица. Доставчикът ще положи съответните усилия за опазване на данните срещу достъп на трети лица. Данните могат да бъдат обменяни само вътрешно с персонала, който се нуждае от тях за законови цели. По-конкретно, данните не трябва да бъдат предавани на конкуренти на Дружеството или търговци на дребно. Доставчикът ще наложи идентично задължение за поверителност по отношение на трети лица, чиито услуги той ангажира, и ще отговаря пред Дружеството за осигуряване спазването на такова задължение от третите лица.
16.3. Дружеството няма да иска от Доставчика да оказва влияние върху поведението на конкурентите на Дружеството или търговците на дребно на пазара.
16.4. Доставчикът няма да използва или да се позовава на името „МЕТРО Груп”, „МЕТРО” или „МАКРО” или на други търговски марки, собственост на МЕТРО Груп, на своите интернет страници или да ги оповестява, в която и да е медия, както и няма да разкрива или използва търговските си взаимоотношения с Дружеството с цел реклама или други PR цели без предварително писмено съгласие на Дружеството.
16.5 Всяко уведомление от всяка една от Страните уговорено по смисъла на тези Общи условия ще бъде на български език и изпратено на следния адрес до промяната му, за която другата Страна следва да бъде уведомена писмено:
Дружество:
бул. Цариградско шосе 7-11 км
София 1784, България
Доставчик: Седалище и адрес на управление по регистрация
16.6. Приложенията към тези Общи условия се считат за неразделна част от същото.
16.7. Настоящите Общи условия включително и тази клауза може да бъдат измененяни само с изричното писмено съглсие на Дружеството.
16.8 Ако някоя или повече разпоредби от тези Общи условия са невалидни, незаконосъобразни или неприложими по отношение на приложимото право то валидността, законосъобразността и приложимостта по отношение на останалите няма да бъде засегната или нарушена по никакъв начин.
16.9. Неприлагането на клауза от тези Общи условия или неспазването й от някоя от Страните или отказ от упражняване на право няма да се счита за отказ от клауза или право или по някакъв начин да засегне валидността на тези Общи условия.
16.10. В случай на противоречие между английската и българската версия на тези Общи условия, с предимство се ползва българската версия.
16.11. Страните ще положат всички усилия да разрешат споровете си във връзка с тълкуването или прилагането на разпоредбите на Споразумението за търговските условия и тези Общи условия по пътя на преговорите.
16.12. Ако дадена Страна сметне, че спорът не може да бъде решен по пътя на преговорите, той може да бъде отнесен за разрешаване от компетентния съд.
16.13. Споразумението за търговските условия и настоящите Общи условия ще се подчиняват на разпоредбите на българското законодателство. Компетентните съдилища в България ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всички спорове свързани с тяхното тълкуване или приложение.
Тези общи условия са в сила от 01/11/2021г.