Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Защита на лични данни при кандидатстване за работа в МЕТРО

Уведомление за защита на лични данни

 

 

1. Обща информация

 

a) Въведение

Следното уведомление за защита на данните, е предназначено да Ви информира относно обработването на Вашите лични данни и Вашите права по отношение на тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните ("ОРЗД") и допълнителните закони за защита на данните.

 

б) Администратор на лични данни

Ние, МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, сме администратор на лични данни съгласно ОРЗД и следователно сме отговорни за обработването на данните, обяснено тук.

 

в) Длъжностно лице за защита на личните данни

За въпроси или искания относно обработката на данни, можете да се свържете с длъжностното лице на МЕТРО за защита на личните данни:

Адрес: МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784 София, България,

Телефон: +359 2 9762 372; мобилен телефон +359889440104;

E-Mail: dpo@metro.bg

 

2. Информация относно обработването на лични данни

 

a) Кандидатстване онлайн

Личните данни, които изпращате към нас за кандидатстване, ще бъдат обработени за целите на набиране на персонал и управление на процеса на кандидатстване. След като кандидатурата ви бъде одобрена от отговорните отдели, ние ще се свържем с Вас. Това обработване е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от ОРЗД. Предоставянето на личните Ви данни относно Вашата професия, националност, дата на раждане, телефонен номер, електронна поща, желана заплата, последен работодател, период на предизвестие, както и Вашата снимка на кандидатура и Вашите сертификати или други документи е доброволно. Вие не сте задължени да ни предоставяте тези лични данни, нито това предоставяне е необходимо за изпълнението на законоустановено или договорно изискване по време на процеса на кандидатстване или изискване, необходимо за сключване на договор. Ако не ни предоставите тези лични данни по време на процеса на кандидатстване, това няма да доведе до каквито и да е последствия за Вас.

Предоставянето на останалите категории лични данни от Вашата автобиографията е необходимо, за да можем да проведем процеса на подбор. Ако не ни предоставите тези лични данни, няма да можем да обработим и вземем предвид молбата Ви.

 

б) Получатели

Вашите лични данни не се изпращат на други получатели, освен ако не сме задължени по закон да направим това.

За повече информация, моля свържете се с нашия служител по защита на данните.

 

Ако сте ни предоставили Вашето съгласие, ние можем прехвърлим кандидатурата Ви и Вашите лични данни на компаниите от METRO AG с цел да се свържем с Вас, ако там има свободна подходяща позиция. Това обработване е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от ОРЗД.

 

 

в) Период на съхранение

Ако кандидатурата Ви не е била успешна, ние ще съхраним личните Ви данни за период до три години. Това е необходимо, с цел да се запазят доказателства при евентуален случай на по-късен съдебен процес за дискриминация, което представлява наш законен интерес. Това съхранение е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД.

Ако сте ни предоставили Вашето предварително съгласие, ние също така ще съхраняваме личните Ви данни и след тези три години, с цел да се свържем с Вас, ако се освободи подходяща позиция. Това обработване е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от ОРЗД.

Ако кандидатурата Ви е била успешна, ние ще съхраняваме Вашите лични данни с цел изпълнение на трудовия договор с вас до петдесет години след прекратяването на трудовия договор. Това обработване е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от ОРЗД.

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни извън горепосочените периоди, когато сме законово задължени да съхраняваме допълнително Вашите данни за целите на предоставянето им на обществени органи, например на данъчните власти. Това съхранение и предаване на Вашите лични данни на обществените органи с цел изпълнение на законово задължение е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД.


3. Вашите права

 

Като субект на данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на личните данни по всяко време с уведомление без определен формат на посочените по-горе в точка 1.в данни за връзка за да упражните правата си в съответствие с ОРЗД. Тези права са следните:

  • Правото да получите информация относно обработването на лични данни и копие от обработените данни,
  • Правото да изискате коригирането на неточни данни или допълването на непълни данни,
  • Правото да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване,
  • Правото да изисквате ограничаването на обработката на данни,
  • Правото да получавате личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор,
  • Правото да възразите срещу обработката на данни с цел тя да бъде спряна,
  • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработването на данни, което е основано на Вашето съгласие.
  • Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето.
  • Правото да подадете жалба в надзорен орган ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Поради възможни промени в закона, може да се наложи промяна на това уведомление за защита на данните. В този случай ще Ви информираме относно подобни промени. Доколкото промените засягат обработването, което се основава на Вашето съгласие, то при необходимост ще Ви помолим за ново съгласие.