Общи условия за покупка в магазини МЕТРО

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА В МАГАЗИНИТЕ НА МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД („МЕТРО“)

С настоящото МЕТРО установява търговските условия, които регулират достъпа на клиенти и покупката на стоки от магазините за търговия на едро МЕТРО Кеш енд Кери (наричани за краткост МЕТРО магазини).

 

 1. МЕТРО предлага стоки само на свои регистрирани клиенти – юридически и дееспособни физически лица (навършили 18 г.), притежаващи клиентска Метро карта.
 2. Единствено упълномощените представители на Клиента, наричани Картодържател/и имат право на достъп до МЕТРО магазините след представяне на валидна клиентска идентификационна карта. Картодържателят може да бъде придружен от до две лица.
 3. Лицата, имащи право на достъп до МЕТРО магазините, в случай, че са придружавани от дете, носят пълна отговорност за неговите безопасност и действия.
 4. Не се разрешава внасянето на чанти, кутии, аудио-, аудио-видео или др.записващо оборудване в магазините.
 5. Паркирането отвън, влизането и използването на превозни средства на територията на МЕТРО магазините е изключителна отговорност на картодържателя и придружителя/те му.
 6. Клиентът гарантира само картодържатели да купуват стоки от МЕТРО магазините и носи отговорност за всички злоупотреби с идентификационната му клиентска карта, като обезщетява МЕТРО за произтичащите от това щети, както и при друго нарушение на настоящите Общи изисквания за покупка от картодържателите или придружаващите го лица.
 7. Картата на Клиента остава собственост на МЕТРО. При загубване на картата Клиентът трябва незабавно да уведоми МЕТРО писмено, а също при промяна на адреса си или дейността.
 8. МЕТРО си запазва правото да прекрати без предизвестие договорните отношения по всяко време. За клиентите търговци, по смисъла на Търговския закон, те се прекратяват автоматично в случай, че Клиентът прекрати или му бъде забранено да осъществява търговска дейност. След прекратяване на отношенията Картодържателите загубват правото на достъп до МЕТРО магазините и Клиентът се задължава да върне всички издадени карти.
 9. Картодържател (или негов придружител), който отвори или повреди умишлено или случайно оригинална опаковка поради каквато и да била причина ще бъде задължен да закупи тази стока с опаковката.
 10. Чрез заплащане на цената на стоката Картодържателят потвърждава получаването й. В предвидените от закона случаи цената на стоката може да бъде възстановена или стоката заменена само ако тя се представи с нейната оригинална опаковка и съответен документ, удостоверяващ закупуването й.
 11. Стоката остава собственост на МЕТРО до пълното уреждане на плащането.
 12. Клиентът сам преценява как да осъществи правото си на рекламация чрез поправка или нова доставка от производителя, а ако това не е възможно, чрез намаляване или връщане на платената цена.
 13. При недействителност на някоя от настоящите клаузи останалите остават в сила.
 14. Защита на личните данни и съгласие на картодържателя.

 

МЕТРО е администратор на лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните и следователно е отговорно за обработката на тези данни. МЕТРО ще обработва личните данни, събрани чрез формуляра за регистрация на клиенти и по време на предстоящи бизнес сделки с цел и на основание сключване и изпълнение на клиентски договор и отпечатване на клиентска карта на клиентите.

За повече информация, моля, запознайте се с приложените към настоящите Общи условия „Уведомление за защита на личните данни“ и „Декларация за даване на съгласие“.