Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Вътреобщностни доставки

Delivery_Horeca_Support_RUS_TIF1

Уважаеми клиенти,

При покупка на стоки в магазините МЕТРО, които ще транспортирате до друга държава членка на Европейската общност  (ЕО),  Вие можете да ползвате режима за „Вътреобщностни доставки” (ВОД). Този режим позволява да закупите стоките с фактура с 0% ДДС, ако отговаряте на условията и представите документите, описани по-долу.

Законови условия за ВОД:

 1. 1

  Да имате валидна регистрация за ДДС цели в друга държава членка на EO;

 2. 2

  Закупените стоки да бъдат транспортирани от територията на България до територията на друга държава членка на ЕО от вас или за ваша сметка.

Допълнителни условия за ВОД:

 1. 1

  Не могат да се закупуват под режим ВОД алкохолни напитки, облепени с български акцизен бандерол (спиртни напитки с висок алкохолен градус);

 2. 2

  За осъществяване на ВОД с голяма стойност (ВОД към един клиент, в един МЕТРО магазин, в един и същи ден и на един артикул на стойност над 1270 евро или 2483,90 лева) се изисква предварително разрешение от двама управители на МЕТРО;

 3. 3

  При осъществени покупки на стоки по ВОД над 50 000 евро (97 800 лева) за период, ненадвишаващ една календарна година, е необходимо да сключите с МЕТРО стандартен договор за доставки на стоки по ВОД;

 4. 4

  МЕТРО събира от всички клиенти по ВОД депозит в размер на 20% ДДС върху стойността на доставката, който би бил дължим, ако не са изпълнени законовите условия за ВОД. Депозитът има за цел да обезпечи представянето на изброените по-долу документи в срок и след представянето им ще ви бъде възстановен.

Образци на документи за Вътреобщностни доставки

Документи, които следва да представите пред МЕТРО за покупка на стоки по ВОД:

 1. 1

  Актуално удостоверение за ДДС регистрация или друг валиден документ, издаден от държава членка на ЕО, различна от България, в който е посочен вашия идентификационен номер по ДДС;

 2. 2

  Заверено копие от учредителен акт, удостоверение за търговска/данъчна регистрация, извлечение от търговски регистър и/или други документи, удостоверяващи качеството ви на търговец по смисъла на националното законодателство на съответната държава-членка и лицата, които имат право да представяват дружеството по закон;

 3. 3

  Документ за самоличност (паспорт или лична карта) на физическото лице, което ще представлява клиента пред МЕТРО (законния представител съгласно документите по т.2 или пълномощник с изрично пълномощно по т. 4);

 4. 4

  Ако клиентът се представлява от пълномощник, освен документа за самоличност, същият следва да представи пълномощно, както и спесимен от подписа си (вж. образци на пълномощно и спесимен);

 5. 5

  Транспортен документ, съставен от превозвач и/или писмено потвърждение по образeц (вж. образец на потвърждение), удостоверяващи пристигането (получаването) на стоките по ВОД на територията на друга държава членка;

 6. 6

  Данните за банковата сметка (IBAN и BIC), по която желаете МЕТРО да преведе обратно платения от вас депозит в размер на ДДС по фактурата след представяне на изискуемите документи.

За допълнителни въпроси във връзка с условията и/или документите за покупка на стоки по ВОД, моля, обръщайте се към служителите от Вход клиенти в магазините на МЕТРО.